Sociolingvistika ir daugiakalbystė

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisHumanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281NX001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Jungtinės magistro studijų programos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ tikslas parengti daugiakalbius tarptautinio lygio sociolingvistikos ir daugiakalbystės sričių specialistus, gerai išmanančius sociolingvistikos kryptis, teorijas ir metodus, gebančius įgytas žinias kūrybiškai ir kritiškai pritaikyti įvairiapusiams daugiakalbystės (sociolingvistiniams) tyrimams, gerai išmanančius Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę bei politinį kontekstą, galinčius dirbti ir konsultuoti kalbos politikos ir mažumų (kalbų) politikos planavimo srityse.
Studijų rezultatai:
Bendrieji gebėjimai
Programos absolventas gebės:
— kritiškai ir savikritiškai mąstyti;
— savarankiškai dirbti ir analizuoti iškylančias problemas, efektyviai planuoti laiką;
— nustatyti ir surasti reikalingą informaciją ir ja profesionaliai pasinaudoti sprendžiant problemas;
— dalyvauti komandinėje veikloje, dirbti komandinį darbą (rinkti ir apdoroti duomenis, analizuoti ir pristatyti rezultatus);
- dirbti daugiakultūrėje, daugiadalykėje ir daugiatautėje aplinkoje;
— nustatyti moksliniams tyrimams ir publikacijoms reikalingus reikalavimus, vertinti intelektualinį sąžiningumą.

Specialieji gebėjimai:
Programos absolventas gebės:
— įvardyti pagrindines dabartines Europos ir pasaulio sociolingvistinių diskusijų ir tyrimo krypčių temas;
— apibūdinti dabartinę daugiakalbystės padėtį ir iššūkius Europoje bei Baltijos regione;
— apibrėžti ir vartoti sociolingvistinius terminus anglų ir kitomis studijų programos metu išmoktomis kalbomis;
— apibūdinti sociolingvistinių tyrimų ir diskusijų situaciją pasaulio ir Europos bei Baltijos regiono šalių kontekste; paaiškinti istorinių ir socialinių veiksnių, pvz., kolonizacijos, totalitarizmo, Šiaurės šalių demokratijos augimo, urbanizacijos, modernizacijos, europeizacijos, globalizacijos, įtaką dabartinei sociolingvistinei situacijai.
- nusakyti dabartinę socialinę, kultūrinę ir kalbinę Šiaurės ir Baltijos regiono šalių situaciją; įvardyti šiandieninius sociolingvistinius iššūkius;
— rašyti ir kalbėti anglų (įvairiais registrais), vokiečių ir mažiausiai dviem rečiau vartojamomis kalbomis;
- atpažinti ir suformuluoti sociolingvistinių tyrimų problemas;
- sukurti ir atlikti sociolingvistines (daugiakalbystės) atvejo analizes (tyrimus), remiantis Baltijos regiono šalių kontekstu;
- atlikti empiriniais duomenimis grįstus tyrimus;
— naudotis esančiais tyrimų šaltiniais, skaitmeniniais duomenimis;
— taikyti tarpdalykiniams tyrimams reikalingus sociologijos ir kultūrologijos tyrimų metodus ir įrankius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, konsultacijos, darbas grupėje, savarankiškas darbas, projektinis darbas, atvejų analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kolokviumas, egzaminas, kontroliniai (raštu ir žodžiu), pristatymo vertinimas, pratybų vertinimas

Specializacijos:
Estų kalba tarp Rytų, Šiaurės ir Vakarų (pasirinkusiems studijas Tartu universitete);
Švedų kalba ir baltų kalbos (pasirinkusiems studijas Stokholmo universitete).
Studento pasirinkimai:
Studentai savo nuožiūra renkasi norimas studijuoti Šiaurės ir Baltijos regiono šalių kalbas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė magistro studijų programa.
Studijų programa vykdoma anglų kalba.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vytauto Didžiojo universitetas Sociolingvistika ir daugiakalbystė Humanitariniai mokslai Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)