Agroekosistemos

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėŽemės ūkis
Studijų kryptisAugalininkystė ir gyvulininkystė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 3 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6213DX001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos ekologijos magistrus, gebančius formuoti įvairaus intensyvumo agroekosistemas, didinti jų tvarumą ir produktyvumą, valdyti ekologinius procesus žemės ūkyje, įgytas žinias taikyti moksliniuose tyrimuose ir diegti praktikoje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas: 1. Geba apibūdinti įvairaus intensyvumo agroekosistemų savybes, paaiškinti jų formavimo ir reguliavimo dėsningumus, modeliavimo galimybes, apibūdinti atsinaujinančius ir biologinius išteklius ir jų potencialą, apibrėžti intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų ypatumus, plėtros kryptis ir tendencijas, interpretuoti Lietuvos ir ES strateginius dokumentus aplinkosaugos ir žemės ūkio srityje. 2. Geba analizuoti biologinės įvairovės reikšmę natūraliose ir žmogaus suformuotose ekosistemose ir pasiūlyti jos išsaugojimo būdus. Geba analizuoti ir formuoti ekologinius procesus žemės ūkyje, pasėlių bendrijų ir agroekosistemų produktyvumą, siejant su produkcijos kokybę lemiančiais veiksniais, apibūdinti ekosistemų paslaugas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus: Apibrėžti šiuolaikinius mokslinių tyrimų metodus, paaiškinti šių metodų parinkimo principus bei taikymo galimybes atliekant agroekosistemų ir žemės ūkio gamybos poveikio aplinkai tyrimus. Gebėti planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus, juos analizuoti, įvertinti statistiškai, interpretuoti, parengti mokslines rekomendacijas ir pasiūlymus.
Specialieji gebėjimai: 1. Įvertinti aplinkos veiksnių poveikį pasėlio bendrijų vystymuisi ir produktyvumui, parinkti efektyvias pasėlio formavimo priemones atsižvelgiant į ūkininkavimo intensyvumą. 2. Agroekologiniu požiūriu vertinti ūkininkavimo poveikį aplinkai, sąsajas su žiedine bioekonomika, teikti siūlymus tvariai naudoti atsinaujinančius ir biologinius išteklius, optimizuoti ir modeliuoti intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų komponentus. 3. Geba naudotis mokslinės ir profesinės informacijos paieškos ir geografinėmis informacinėmis (GIS) sistemomis, formuluoti mokslinio ir profesinio darbo problemas, nustatyti jų sprendimo strategijas, teikti konsultacijas alternatyviųjų žemdirbystės sistemų taikymo klausimais.
Socialiniai gebėjimai: Geba aiškiai, argumentuotai pateikti apibendrintą informaciją profesiniais klausimais specialistams ir kitiems asmenims, kritiškai vertinti ir kūrybiškai taikyti kitų sričių (vadybos, ekonomikos, technologijų) žinias praktikoje,. Turi vadybinių informacijos valdymo, veiklos planavimo, organizavimo ir problemų sprendimo taikant įvairaus intensyvumo žemdirbystės sistemas gebėjimų. Turi kolektyvinio darbo įgūdžių, geba bendrauti su kitų mokslo sričių specialistais.
Asmeniniai gebėjimai: Geba nuolatos gilinti profesines žinias ir tobulinti savo kompetencijas, vertinti ir taikyti naujoves savo darbo srityje, savarankiškai ir kūrybiškai spręsti problemas, pagrįsti išvadas ir rekomendacijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, individualios ir komandinės užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testavimas arba apklausa raštu; atliktų laboratorinių darbų, pratybų, individualių ir komandinių užduočių vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Agroekologija; Augalų agrobiologinis potencialas; Biologinės įvairovės apsauga; Ekologinis žemės ūkis; Dirvožemio biologija ir derlingumas; Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė; Mokslinis tiriamasis darbas I; Mokslinis tiriamasis darbas II; Konsultavimo metodologija; Pasėlių bendrijos ir jų tyrimai; Piktžolių ekologija; Žemės dirbimo sistemos ir aplinka; Baigiamasis darbas; 18 kr. pasirenkamų dalykų.
Praktikos nėra.
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
18 kr. (3 dalykus) renkasi iš šių dalykų:
Agroekosistemų modeliavimas; Aplinkos apsauga; Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir atliekų perdirbimas; Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje; Augalinių maisto produktų kokybė ir sauga; Bioekonomika Dirvožemio fizika ir derlingumas; Dirvožemio ištekliai ir GIS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpkryptinė magistrantūros studijų programa, apimanti ekologijos ir agronomijos krypčių studijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dirbti mokslinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įvairiose agrarinio mokslo ir mokymo bei kokybės kontrolės įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, ekologinio maisto žaliavų gamybos ir marketingo bei ekologinio žemės ūkio sertifikavimo sistemose, natūralių išteklių valdymo bei aplinkosaugos srityse, susijusiose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Agroekosistemos studijų programą, studijas galima tęsti agronomijos, ekologijos bei kitose artimose gamtos, žemės ūkio mokslų doktorantūros studijų programose
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021 10

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vytauto Didžiojo universitetas Agroekosistemos Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Ištęstinė - 3 (metais)