Fizinis ugdymas ir sportas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211MX048
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos universitetinio lygio fizinio ugdymo ir sporto edukologijos magistrus, gebančius sisteminti naujausias fizinio ugdymo ir sporto technologijų žinias, savarankiškai atlikti fizinio ugdymo ir sporto tyrimus, analizuoti ir interpretuoti duomenis, diegiančius sporto edukologijos, psichologijos, fiziologijos, vadybos, projektų vykdymo ir kitas naujoves savo profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
1. Geba įvardinti tarptautines ir nacionalines švietimo, fizinio ugdymo ir sporto kaitos tendencijas, vertinti jas socialiniu, ekonominiu aspektais šiuolaikinės mokymo(si) paradigmos kontekste.
2. Geba atsirinkti, sisteminti ir kritiškai analizuoti fizinio ugdymo ir sporto teorijas, apibūdinti naujausius edukologijos, sporto mokslo technologijų pasiekimus.
3. Geba vykdyti kompleksinius švietimo, fizinio ugdymo ir sporto sritis integruojančius tyrimus, jungti, sisteminti ir kritiškai vertinti duomenis ir rezultatus.
4. Remiantis tyrimų rezultatais ir išvadomis, geba rengti rekomendacijas švietimo, mokslo ir sporto politikams, administratoriams, bendruomenei, inicijuoti diskusijas ir pokyčius švietimo ir fizinio ugdymo srityje.
5. Geba kritiškai vertinti informaciją, analizuojant švietimo ir sporto raidos įvykius, fizinio ugdymo ir sporto veiklos naujoves, kelti probleminius klausimus ir juos spręsti integruojant tarpdalykines edukologijos, fizinio ugdymo, sporto, psichologijos, fiziologijos žinias ir praktinius gebėjimus.
6. Geba kurti, vertinti ir tobulinti fizinio ugdymo ir sporto programas, įtraukiant bendrųjų kompetencijų ugdymą, pripažįstant mokymo(si) proceso kompleksiškumą, jo dalyvių ir fizinio ugdymo(si) aplinkų skirtingumus ir įvairovę.
7. Geba imtis lyderystės, telkti, vadovauti ar koordinuoti sporto ir fizinio ugdymo dalyvius planuojant ir kuriant ugdymo institucijos tobulinimo ir plėtros projektus, įžvelgiant naujus švietimo ir mokymosi poreikius bei paklausą.
8. Geba atlikti savo profesinės veiklos analizę, ieškoti priežastinių ryšių, gautus rezultatus konceptualizuoti ir taikyti savo ir sporto bendruomenės profesinės veiklos tobulinimui.
9. Geba pristatyti idėją ar nuomonę, argumentuoti sprendimą ar tyrimo rezultatus sakytine ir rašytine forma fizinio ugdymo ir sporto specialistų ir ne specialistų auditorijai, apie tai aktyviai diskutuoti ir pateikti argumentus.
10. Geba veikti komandoje, jai vadovauti, prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, įgyvendinant projektus bei dalyvaujant profesiniuose tinkluose, puoselėjant Lietuvos kultūrą ir tradicijas, kuriant tvarią visuomenę.
11. Geba reflektuoti apie savo pedagoginę, fizinio ugdymo ir sporto tyrėjo veiklą, nustatyti žinių ir gebėjimų spragas, apsibrėžti asmeninio tobulėjimo kryptis ir planuoti savarankišką mokymąsi
12. Geba strategiškai mąstyti ir siūlyti inovatyvius sprendimus, atvirai, lanksčiai ir kritiškai vertinti valstybės švietimo politiką įvairiuose švietimo ir ugdymo kontekstuose, analizuoti situacijas ugdymo institucijoje, klasėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; Seminarai; Pratybos; Bendravimas pasitelkiant IT; Savarankiškas darbas; Įtraukianti paskaita; Probleminė paskaita; Sąvokų žemėlapis. Mini konferencija. Dokumentų analizė; Diskusija; Mokslinės literatūros analizė; Aptarimas; Informacijos paieška; Situacijų analizė; Atvejų modeliavimas; Grupinis darbas.
Problemų analizė; Pranešimo rengimas; Lyginamoji analizė; Video paskaitų ciklas per e-mokymų sistemą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Savarankiško (grupinio) darbo pristatymas; Vertinamoji analizė; Reflektavimas; Atvejų pristatymas; Prezentacija pateiktimi ir jos viešas pristatymas; Kolegialus vertinimas; Rašto darbas - mokslinė struktūruota esė (mokslinių straipsnių analitinė apžvalga, recenzija); Įgytos patirties įsivertinimas; Diskusijų stebėjimas; Koliokviumai. Egzaminas; Individualios užduoties pristatymo ir savianalizės vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mokslinio darbo rengimas; Edukologijos tyrimų metodologija; Sporto fiziologijos tyrimų metodologija; E-mokymo technologijos; Sporto edukologija; Judesių valdymas; Kineziogenomika ir sporto genetika; Sporto psichologijos tyrimų metodologija; Rekreacijos strategijos; Tiriamojo darbo projektas; Taikomoji statistika; Mokslo tiriamoji praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Sporto mityba / Švietimo projektų vadyba; Fizinio ugdymo sistemos ir technologijos / Sportininkų rengimo technologijos; Sveikatos stiprinimo ir ugdymo vadyba / Socialinė ir sporto psichologija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1) Ši studijų programa atskleidžia ir padeda įgyvendinti ilgalaikius žmogaus ugdymo tikslus, kuriuose fizinis, psichologinis ir socialinis žmogaus vystymasis yra pagrindiniai uždaviniai, padėsiantys geriau suvokti fizinio ugdymo ir sporto paskirtį žmonių santykiams, asmenybei bei visuomenei.
2) Integralus požiūris į žmogaus ugdymą, leidžia apjungti mokslinių tyrimų kryptis, kuriose pasiekimų sporto klausimai dera su asmenybės auklėjimo, fizinio vystymosi, pasirengimo praktinei veiklai, socialinės integracijos, komunikacijos ir rekreacijos problemomis.
3) E-mokymosi technologijų dalykas suteiks įgūdžius, kurie būtini dirbant mokslo ir technologijų pažangos amžiuje, o įgytos žinios leis sėkmingai veikti aplinkoje, kuri reikalauja bendradarbiavimo, sisteminės lyderystės ir atsparumo krizinėse situacijose.
4) Nors Vilniaus regionas yra didžiausias šalyje (apie 26 proc. šalies gyventojų), jame nėra nė vienos universitetinės aukštosios mokyklos, rengiančios Fizinio ugdymo pedagogus. Ši programa taptų išskirtine, nes atsirastų galimybė fizinio ugdymo pedagogams įgyti ugdymo krypties magistro laipsnį Vilniuje. Tai atlieptų šio regiono poreikius prisidedant prie specifinių daugiaetninio ir daugiakultūrio regiono socialinių problemų sprendimo, kadangi būsimieji fizinio ugdymo pedagogai galėtų vykdyti tiek formaliojo, tiek ir neformaliojo ugdymo veiklas.
5) Glaudūs ir konstruktyvūs VDU ryšiai su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais studentams suteikia išskirtinių galimybių gilinti pedagogams būtinas kompetencijas. VDU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis ne tik su Lietuvos formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigomis, bet ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, sporto mokyklomis ir kt. VDU yra tarptautinių asociacijų (EUA, EAIE, EDEN, AABS, „GreenLight“, ECOLAS, BSRUN, „garagErasmus“ ir kt.) narys. Pagal dvišales sutartis bendradarbiaujama su daugiau nei 200 mokslo ir studijų institucijų iš 42 pasaulio šalių. VDU turi daugiau nei 330 „Erasmus+“ partnerių 50 valstybių, tarp kurių yra vykdančių fizinio ir sveikatos ugdymo studijų programas.
6) Sujungus VDU, LŽŪA ir LEU ir VDU ŠA tapus nacionaliniu pedagogų rengimo centru, atsirado sąlygos mokslinį ir akademinį personalą konsoliduoti Kaune ir Vilniuje, pritaikant šiuolaikišką sporto infrastruktūrą, laboratorinę įrangą, mokslinius bei metodinius išteklius, sudaryti geriausias sąlygas Lietuvoje rengti ugdymo krypties magistrus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šias studijas baigę magistrai taps fizinio ugdymo ir sporto srities tyrėjais ir ekspertais, švietimo veiklos organizatoriais, projektų ir ugdymo programų vadovais įvairiose švietimo įstaigose, galės organizuoti popamokinę, neformaliojo fizinio ugdymo veiklą, dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistais arba teikti fizinio ugdymo paslaugas švietimo organizacijose, dirbti dėstytojais kolegijose ir universitetuose bei vykdyti mokslinius tyrimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Fizinio ugdymo ir sporto studijų programą, studijas galima tęsti edukologijos ar kitose socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose