Muzikos edukologija

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211MX047
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingą muzikos edukologą, tyrėją, lyderį, įgijusį fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais grindžiamų muzikinio ugdymo(si) srities žinių, muzikinės raiškos, meninės lyderystės ir vadybos kompetencijų, gebantį įrodymais grįsti bei tobulinti formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo praktiką.
Studijų rezultatai:
1. Gebės kritiškai analizuoti, vertinti bei sisteminti naujas švietimo idėjas, savarankiškai plėtoti filosofiniu, psichologiniu, ugdymo mokslų ir socialiniu aspektu šiuolaikines muzikinio ugdymo(si) teorijas ir kryptis, kūrybiškai panaudoti kitų mokslų pasiekimus muzikiniame ugdyme, edukacinėje praktikoje ir vykdomuose ugdymo tyrimuose.
2. Gebės taikyti naujausias muzikos informacines ir komunikacines technologijas, diegti inovatyvius muzikinio ugdymo metodus, modernias integruoto meninio ugdymo koncepcijas gerinant muzikinio ugdymo kokybę.
3. Gebės taikyti naujausią edukologinių tyrimų metodologiją, inovatyvius tyrimo metodus, inicijuoti ir savarankiškai vykdyti muzikos edukologinius tyrimus ir muzikinio ugdymo tobulinimo projektus reikalingus naujovių diegimui ir edukacinei veiklai tobulinti.
4. Gebės interpretuoti tyrimų rezultatus kitų mokslų pasiekimų kontekste, gautus rezultatus taikyti platesniame profesinės veiklos kontekste, teikti rekomendacijas švietimo politikams, administratoriams, bendruomenei dėl pokyčių švietimo ir muzikinio ugdymo praktikoje.
5. Gebės plėtoti ir kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje muzikinės raiškos gebėjimus, inovatyvias muzikinio ugdymo didaktikas, muzikinių edukacinių projektų kūrimo metodologiją, sutelkti projektų rengimui ir įgyvendinimui tarpdalykines komandas, įžvelgti ir kritiškai vertinti šiuolaikinio muzikinio ugdymo aktualijas tarpkultūriniame kontekste.
6. Gebės kurti, vertinti ir tobulinti ugdymo(si) programas, naujas muzikinio ugdymo formas atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę, skirtingus mokymosi proceso dalyvių vaidmenis, mokymosi proceso kompleksiškumą, ugdymosi aplinkų ypatumus.
7. Gebės veikti tarptautinėje komandoje, dalyvauti profesiniuose tinkluose, prisiimti atsakomybę už savo ir komandos narių veiklos kokybę, jos vertinimą ir tobulinimą.
8. Gebės plėtoti savo srities profesinius ryšius, dalytis patirtimi bei organizuoti jos sklaidą, plėtoti savo srities profesinius ryšius, diskutuoti švietimo bendruomenėje tobulinant muzikinį ugdymą.
9. Gebės reflektuoti savo edukacinę veiklą, plėtoti kompetencijas ir asmeninę karjerą, kūrybiškai, sistemiškai ir strategiškai mąstyti, savarankiškai priimti kompleksinius sprendimus, veikti etiškai, motyvuoti bendruomenę bendradarbiaujant siekti bendrų tikslų.
10. Gebės prisiimti lyderio vaidmenį organizuojant formalųjį ir neformalųjį muzikinį ugdymą, orientuotą į kiekvieno ugdytinio sėkmę atsižvelgiant į daugiakultūriškumą ir įvairovę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Literatūros studijos; Dokumentų ir mokslinių šaltinių analizavimas;
Diskusija; Debatai; Didaktinių problemų analizavimas;
Vaizdo ir garso įrašų demonstravimas; Probleminių situacijų analizavimas; Kūrybinės užduotys; Edukacinis dialogas;
Informacijos paieška;
Pasakojimas, aiškinimas, iliustravimas, klausimų ir atsakymų pateikimas; Praktinių užduočių formulavimas;
Repertuaro studijavimas;
Demonstravimas muzikos instrumentais, balsu;
Muzikinių veiklų organizavimas; Koncertas;
Muzikos atlikimo, išpildymo, interpretacijų paieška;
Kūrybinis muzikos pamokų modeliavimas;
Individualios konsultacijos; Esė, projekto rengimas ir pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pranešimų vertinimas; Refleksija; Testavimas ar apklausa raštu;
Individuali ir frontali žodinė apklausa;
Problemų sprendimų vertinimas;
Vaizdo peržiūros, muzikos įrašų detalus aptarimas ir vertinimas; Kritinės refleksijos vertinimas;
Atvejo analizės vertinimas;
Atliekamų praktinių užduočių stebėjimas;
Atliktų praktinių užduočių vertinimas; Diskusijų, debatų stebėjimas; Esė, projekto pristatymo stebėjimas; Esė, projekto ataskaitos vertinimas; Muzikinių veiklų stebėjimas.
Sandara:
Studijų dalykai:
Muzikinio ugdymo filosofija (5);
Muzikos mokytojo savireguliacija (5);
Kiekybiniai ir kokybiniai muzikos edukologiniai tyrimai (5);
Magistro darbo problemos teorinė studija (5);
Kūrybiškumo ugdymosi strategijos (5);
Individualus muzikos interpretavimo gebėjimų plėtojimas (5);
Muzikinio ugdymo programų kūrimas ir kokybės vertinimas (5);
Magistro darbo tyrimo strategijos projektas (5);
Lyderystė muzikiniame ugdyme (5);
Skirtingas vaikų galimybes ir poreikius atitinkantis muzikinis ugdymas (5)
Muzikinio ugdymo teorijos ir praktika (5);
Muzikos interpretavimo gebėjimų plėtojimas kūrybinėse grupėse (5);
Muzikos informacinės ir komunikacinės technologijos edukacijoje (5);
Multimedijos technologijos (5);
Ugdymo projektų vadyba (5);
Muzikos edukacinių tyrimų šiuolaikinės technologijos ir tyrimų rezultatų sklaida (5);
Etnokultūriniai ir socialiniai muzikinio ugdymo diskursai (5);
Muzikinio renginio kūrimas ir atlikimas (5);
Magistro darbo rašymas (30).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Muzikos edukacijos projektai 1 Individualus muzikos interpretavimo gebėjimų plėtojimas (5)
Muzikos edukacijos projektai 2 Muzikos interpretavimo gebėjimų plėtojimas kūrybinėse grupėse (5)
Muzikos edukacijos projektai 3 Muzikinio renginio kūrimas ir atlikimas (5)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Teikiamos programos studentai įgis bendrųjų ir profesinių kompetencijų, išmanys filosofinius muzikinio ugdymo pagrindus, suvoks švietimo bei muzikinio ugdymo vaidmenį visuomenėje, gebės analizuoti švietimo sąsajas su muzikine kultūra, modeliuoti efektyvias, tyrimais grindžiamas muzikinio ugdymo kokybės tobulinimo strategijas, valdyti inovatyvių ugdymo programų ir modelių kūrimo bei įgyvendinimo kokybės procesus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šias studijas baigę magistrai galės dirbti muzikos mokytoju gimnazijose bei bendrojo ugdymo ir meno mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, organizuoti popamokinę, neformaliojo ar privačią muzikinio ugdymo veiklą, dirbti muzikinio ugdymo organizatoriais bei vadybininkais mokyklose ar kitose švietimo įstaigose, dėstytojais kolegijose ir universitetuose, dalyvauti moksliniuose tyrimuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose