Marketingas ir tarptautinė komercija

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisRinkodara
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211LX044
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Rengti aukštos kvalifikacijos marketingo ir tarptautinės komercijos specialistus, įsisavinusius naujausias marketingo ir tarptautinės komercijos koncepcijas bei metodus, gebančius savarankiškai analizuoti dominuojančias tendencijas ir pokyčius rinkoje, sekti ir įvertinti mokslo naujoves, taikyti įgytas žinias organizacijų marketingo procesams vystyti besikeičiančioje verslo aplinkoje.

Studijų rezultatai:
1. Taikyti fundamentaliais ir empiriniais tyrimais pagrįstas naujausias marketingo ir tarptautinės komercijos žinias, kurios yra pagrindas gebėjimui kurti ir (ar) kompleksiškai taikyti originalias marketingo ir tarptautinės komercijos idėjas, sprendžiant praktines problemas neapibrėžtumo sąlygomis.
2. Identifikuoti sudėtingas ir tarpdisciplinines (šiuolaikines ir su marketingu susijusias) tyrimų problemas, atpažinti, rinkti ir kritiškai vertinti informaciją apie svarbias marketingo srities teorijas, empirinių tyrimų išvadas ir esamą praktiką pasauliniu mastu bei skirtinguose vietinio bei globalaus verslo kontekstuose.
3. Inicijuoti, planuoti ir atlikti nepriklausomus mokslinius ir (arba) taikomuosius tyrimus plėtojant tyrimo metodiką, renkant ir sisteminant duomenis bei informaciją ir taikant juos analizuojant bei vertinant atitinkamas marketingo ir tarptautinės prekybos problemas.
4. Pasiūlyti moksliniais tyrimais pagrįstą novatorišką, kompleksinį marketingą ir tarptautinę komerciją, taip pat susijusių sričių sprendimus, vertinant jų rezultatus, svarbą ir pasekmes pasauliniu, vietos, organizaciniu ar asmeniniu lygmeniu.
5. Kompleksiškai analizuoti ir kritiškai vertinti įvairių rinkos dalyvių marketingo ir tarptautinės prekybos strategijas, veiklą ir rezultatus, taikant mokslinių tyrimų rezultatus.
6. Visapusiškai suplanuoti ir tinkamai išspręsti sudėtingas marketingo ir tarptautinės komercijos užduotis naujoje ir nežinomoje aplinkoje.
7. Inicijuoti, kurti ir valdyti novatoriškų vertybėmis grįstų marketingo strategijų ir taktikų, projektų, procesų įgyvendinimą pasauliniu, vietos, organizaciniu bei asmeniniu lygmeniu.
8. Efektyviai ir kūrybiškai dirbti komandoje ir jai vadovauti, prisiimti atsakomybę, dalytis žiniomis ir bendradarbiauti sprendžiant problemas.
9. Sklandžiai bendrauti su suinteresuotosiomis šalimis, tinkamai naudojant profesinę kalbą tiek žodžiu, tiek raštu, pristatant tyrimų rezultatus ir praktines idėjas, konstruktyviai diskutuojant, ginant nuomonę, konsultuojantis ir (ar) atliekant ekspertinį vertinimą.
10. Gebėti kritiškai, sistemingai, kūrybiškai ir strategiškai mąstyti savarankiškai priimant sprendimus, suvokiant moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklą ir jos etines pasekmes.
11. Gebėti savarankiškai mokytis ir nuolat tobulėti profesijos srityje išnaudojant tarpdisciplininius įgūdžius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo veiklos:
Informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), pasitelkiant vizualinę medžiagą; atvejų aiškinimas paskaitų metu; probleminių pavyzdžių ir klausimų, praktinių užduočių formulavimas, aiškinimas ir analizė; diskusijos moderavimas, diskutavimas; praktinių užduočių atlikimas; rašytinių atvejų ir pavyzdžių analizė; grupinis seminaro užduočių aptarimas; problemų sprendimas; konsultavimasis; mokomosios literatūros analizė, informacijos periodikos šaltiniuose, statistiniuose dokumentuose ir kt. paieška ir analizė; kolektyvinis studentų darbas rengiant ataskaitą raštu ir/ar grupinį pristatymą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (koliokviumo ir egzamino metu); diskusijų stebėjimas; savarankiško darbo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo bei pristatymo raštu vertinimas; atvejų analizės ir probleminių užduočių atlikimo, žodinio pristatymo bei pristatymo raštu vertinimas; atliekamų praktinių užduočių stebėjimas; tiriamojo darbo ataskaitos ir galutinio žodinio pristatymo vertinimas; baigiamojo darbo parengimo, pristatymo ir gynimo vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Krypties studijų dalykai:
skaitmeninio marketingo strategijos, strateginis marketingas, neuromarketingas, entrepreniškas marketingas, korporatyvinės reputacijos valdymas, vertės grandinė tarptautiniame versle, tarptautinis verslas, santykių marketingas, tarptautinis marketingas, tiriamasis projektas I, tiriamasis projektas II.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirenkami dalykai:
Studentai renkasi 3 dalykus (18 ECTS) iš 3 kompetencijų grupių dalykų, orientuotų į asmeninių įgūdžių ir gebėjimų, vadybos įgūdžių ir gebėjimų bei į darnaus vystymosi žinių ir gebėjimų ugdymą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos magistro studijų programoje “ Marketingas ir tarptautinė komercija” yra grįstos moderniomis marketingo ir tarptautinės komercijos koncepcijomis ir jų taikymu praktikoje, skatina studentų iniciatyvumą ir gebėjimą kūrybiškai spręsti praktines marketingo ir tarptautinės komercijos problemas, ugdo mokslinių tyrimų gebėjimus, suteikia žinių, kurios reikalingos sėkmingai profesiniai karjerai.
Programos studentams suteikiama dvigubo diplomo studijų galimybė Liuveno katalikiškojo universiteto (Belgija) Verslo mokykloje.
2021 metais Eduniversal magistro studijų programai „Marketingas ir tarptautinė komercija“ skyrė 16 vietą tarp Rytų Europos Marketingo programų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai gali dirbti verslo įmonėse, įvairiuose visuomeninėse bei vyriausybinėse organizacijose marketingo ir tarptautinės komercijos vadybininkais ir marketingo ir komercijos padalinių vadovais, reklamos ir komunikacijos agentūrose kūrybinių projektų vadovais, teiki konsultacines paslaugas marketingo ir tarptautinės komercijos klausimais įvairiems ūkio subjektams, įkuri savo verslą ir jį vystyti.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose