Baudžiamoji ir verslo teisė

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211KX020
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti baudžiamosios teisės magistrus tarpdalykinėje verslo ir baudžiamosios teisės srityje, išmanančius Lietuvos ir Europos Sąjungos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės institutų specifiką nusikalstamumo šiuolaikiniame versle srityje, gebančius savarankiškai ir kritiškai analizuoti nusikalstamumo šiuolaikiniame versle problematiką, teisės mokslo, tarptautiniame, ES ir nacionalinės teisės kontekstuose bei savo žinias, gebėjimus ir įžvalgas kritiškai taikyti praktikoje, gebėti surasti ir pasiūlyti konkrečius sprendimus sudėtingose situacijose, naujausių teisės mokslo teorijų ir teisininkų profesinės etikos kontekstuose.
Studijų rezultatai:
1. Išmano ir geba integruotai analizuoti bei taikyti praktikoje pagrindinius verslo teisę ir nusikalstamumą šiuolaikinio verslo srityje reguliuojančius teisės aktus, principus bei teismų praktiką nacionalinio, ES ir tarptautinio lyginamojo teisinio reguliavimo kontekstuose, atsižvelgiant į teisininkų profesinės etikos reikalavimus.
2. Išmano ir geba integruotai analizuoti bei taikyti pagrindinius tarptautinį ir ES bendradarbiavimą išaiškinant ir tiriant nusikalstamas veikas šiuolaikinio verslo srityje reguliuojančius principus ir institutus naujausių teisės mokslo teorijų ir teisininkų profesinės etikos kontekstuose.
3.Geba inicijuoti, organizuoti, vykdyti ir interpretuoti mokslinius ir taikomuosius nusikalstamumo šiuolaikiniame versle tyrimus nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, taikant specializuotas tyrimų metodologijas bei gebant įvertinti jų poveikį visuomeniniu bei etiniu požiūriu bei pateikiant moksliškai pagrįstas išvadas
4.Geba integruotai, kritiškai ir sistemiškai analizuoti atskirų nusikalstamų veikų šiuolaikinio verslo srityje sudėčių požymius, šių veikų aplinkybių ištyrimo prielaidas, ikiteisminio ir teisminio įrodinėjimo proceso eigą atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus, profesinę etiką, teisės principus, teisinį reguliavimą, mokslo doktriną, naujausią Europos Žmogaus Teisių Teismo ir ES Teisingumo Teismo praktiką, platesniame teisinio reguliavimo kontekste.
5. Geba savarankiškai nustatyti teisinio reguliavimo problemas nusikalstamumo šiuolaikiniame versle srityje bei pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus, integraliai vertinant įvairias teisės ir mokslo doktrinas, tarptautinę patirtį bei vadovaujantis žmogaus teisių apsaugos bei visuomenės gerovės imperatyvais.
6.Geba savarankiškai sumodeliuoti sprendimų nusikalstamumo šiuolaikiniame versle identifikavimo ir prevencijos strategijas, analizuojant ir vertinant asmenų veiklą teisės principų ir nuostatų kontekste, vadovaujantis mokslo doktrina, tarpdalykiniu požiūriu ir tarptautine patirtimi bei profesinės etikos reikalavimais, gebant kritiškai įvertinti sprendimų padarinius ir riziką.
7. Geba sklandžiai ir argumentuotai dėstyti savo požiūrį, žinias ir mokėjimus nacionaline kalba nusikalstamumo identifikavimo ir prevencijos šiuolaikiniame versle kontekste skirtingų valdymo lygių, kompetencijų ir kultūrų grupėse, gerbiant kultūrinę ir tradicijų įvairovę, demonstruojant lyderystės gebėjimus.
8.Turi platų tarpdisciplininį kritinį vertybinį mąstymą, geba pritaikyti studijų metu įgytus įgūdžius ir savarankiško mokymosi patirtį nuolat besikeičiančiame globalizacijos kontekste, prisiimdamas atsakomybę už teisininko profesijos plėtojimą, ir stiprinimą bei geba nuolatos savarankiškai mokytis, panaudojant įsisavintas žinias ir gebėjimus nusikalstamumo šiuolaikiniame versle identifikavimo ir prevencijos praktikoje.
9.Geba sisteminti informaciją, naudotis nacionaliniais ir užsienio informacijos šaltiniais bei šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, modeliuojant nusikalstamumo šiuolaikiniame versle identifikavimo ir prevencijos strategijas ir įvertinti priimtų sprendimų poveikį visuomeniniu bei etiniu požiūriu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: pasakojimas, aiškinimas, iliustravimas, praktinių pavyzdžių analizė, praktinių užduočių arba problemų formulavimas ir sprendimų demonstravimas, uždavinių sprendimo demonstravimas, vaizdo įrašų demonstravimas, atvejo analizė, diskusijos moderavimas, klausimų pateikimas, konsultavimas, informacijos apibendrinimas.
Mokymosi metodai:
Informacijos paieška, dokumentų ir mokslinių šaltinių analizavimas, uždavinių sprendimas, probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas, probleminių situacijų sprendimas, atvejo analizė, diskutavimas, debatai, kursinio parengimas, projekto parengimas, esė parengimas, ataskaitų rengimas ir pristatymas, darbas grupėse.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
testavimas arba apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); diskusijų ir debatų stebėjimas ir vertinimas; atliekamų praktinių užduočių stebėjimas ir vertinimas; problemų sprendimų vertinimas; kursinio, esė, atvejo analizės, ataskaitų, projektų pristatymų stebėjimas r vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1.Verslo, finansų ir kibernetiniai nusikaltimai
2.Įrodymų rinkimas ir įrodinėjimas finansiniuose, verslo ir elektroniniuose nusikaltimuose
3.Investicijų ir finansinių priemonių teisė
4. Mokesčių teisė
5. Tarptautinis ir ES bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose
6.Mokslinio darbo rengimas
7.Kursinis darbas
8.Magistro baigiamasis darbas
Specializacijos:
--------
Studento pasirinkimai:
Lyginamasis baudžiamasis procesas
Juridinio Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese: EŽTT ir ESTT jurisprudencija
Atsakomybė už aplinkosaugos pažeidimus
Interneto teisė
Intelektinės teisės apsauga baudžiamosios teisės priemonėmis
Įmonių teisė
ES ir lyginamoji bendrovių teisė
Bankroto ir restruktūrizavimo teisė
Intelektinės nuosavybės teisė
Teisininkų etika
Specialus dalykas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos tarpdalykiškumas, galimybė rinktis angliškus dalykus
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį pagal Baudžiamosios verslo teisės magistro programą, galės integruotis į tradicines teisės profesijas (advokatas, teisėjas, prokuroras, notaras, antstolis), dirbti teisininkais tokiose valstybinėse institucijoje kaip Finansinių nusikaltimų tarnyba, specialiųjų tyrimų tarnyba, mokesčių inspekcija, dirbti ikiteisminiame tyrime, teisininkais finansų institucijose ir privačiose įmonėse, sėkmingai kurti ir vystyti savo verslą, steigti konsultavimo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau studijuoti Teisės krypties doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Mykolo Romerio universitetas Administracinė teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Aplinkosaugos teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Civilinė ir verslo teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Darbo teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Darbo teisė LL.M Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Europos Sąjungos teisė ir valdymas Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Mediacija Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Teisė ir policijos veikla Teisė Teisė Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešųjų pirkimų teisė LL.M Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Tarptautinė verslo ir prekybos teisė LL.M. Teisė Teisė Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Baudžiamoji justicija Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautinė ir Europos teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Baudžiamoji ir verslo teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinio verslo ir technologijų teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)