Tarptautinė ekonomika

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisEkonomika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX063
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Tarptautinės ekonomikos studijų programa siekia paruošti kompetentingus, aukštos kvalifikacijos ekonomikos specialistus, kurie turėtų gilias žinias ir būtų susipažinę su naujausiomis tendencijomis ekonomikos ir tarptautinės ekonomikos teorijose; gebės savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus esant ribotai informacijai; taip pat gebėtų atlikti moksliškai pagrįstas ekonominės analizes, naudojant tinkamus tyrimo metodus ir technikas įgyvendinant organizacijų, ekonomikų strategijas, politikas tarptautiniame ir globaliame kontekstuose; gebėtų efektyviai komunikuoti su mokslininkais, politikais ir praktikais visame pasaulyje.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir supratimas aiškinant ir taikant klasikinės, modernios, tarptautinės ekonomikos teoriją apibūdinant bei vertinant tarptautinius ekonominius procesus ir politiką socialinių ir verslo mokslų (politikos, teisės, finansų ir vadybos) kontekste.
2. Žinios vertinant ir taikant ekonomikos, modernios ekonomikos ir naujus požiūrius ekonomikoje vertinant tarptautinius, globalius procesus, pokyčius esant naujai besikeičiančiai politinei ir ekonominei aplinkai.
3. Gebėjimai analizuoti ir plėsti mokslinius tyrimus ir naujas mokslo idėjas vertinant tarptautinės ekonomikos procesus ir dėsningumus kritiškai, taikyti ekonominius modelius ekonomikos ir tarpdisciplininiuose tyrimuose.
4. Gebėjimai organizuoti mokslnius tyrimus ir vertinti nepilną įvairių šaltinių informaciją, interpretuoti gautų tyrimų rezultatus ir diskutuoti probleminiais klausimais.
5. Gebėjimai inicijuoti, organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus nepriklausomai, interpretuoti gautus rezultatus tarpdisciplininiu ir tarptautiniu kontekstu.
6. Gebėjimai integruoti žinias sprendžiant daugiadimensines ekonomines problemas tarptautiniu lygiu; spręsti komplikuotas ekonomines problemas esant naujai napažįstamai globaliai aplinkai ir ribotai informacijai priimant optimalius ekonominius ir socialiai atsakingus sprendimus.
7. Gebėjimai taikyti modernios ekonominės analizės metodus, vykdyti kiekybinę, statistinę ir eksperimentinę ekonominių procesų analizę vertinant ekonominius procesus ir politiką tarpautiniu kontekstu.
8. Gebėjimai pristatyti mokslinių tyrimų ar veiklos ataskaitų apibendrintus duomenis, išvadas profesinėms ar platesnėms profesiniu požiūriu auditorijoms nacionaline ar viena iš užsienio kalbų.
9. Gebėjimai organizuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje ar tarptautinėje komandoje.
10. Gebėjimai inicijuoti profesines veiklas ypač mokslinius tyrimus nepriklausomai, vadovauti jiems, gebėjimai atsirinkti tobulėjimo sritis ir nuolat tobulėti.
11. Gebėjimai demonstruoti kritinio sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius priimant inovatyvius sprendimus, vertinant galimybes ir pasėkmes moralinių socialinių ir etinių vertybių kontekstu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės mokslinių tyrimų užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, probleminių klausimų analizė, atvejų analizė; egzaminai. Vertinimo principai atitinka VDU kaupiamosios sistemos esmę: 50 proc. pažymio studentai sukaupia semestro metu: jie ruošia savarankiškus darbus, projektus ir jų vertinimas sudaro 20-25 proc. galutinio studijų dalyko vertinimo, semestro eigoje jie rašo tarpinį atsiskaitymą, kuris sudaro 25-30 proc. galutinio pažymio. Egzamino vertinimas sudaro 50 proc. galutinio vertinimo.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai ir jų apimtis:
1. Ekonometrika 2, 6 ECTS
2. Lyginamoji ekonomika, 6 CTS
3. Mikroekonomika ir lošimų teorija, 6 ECTS
4. Institucijų ekonomika, 6 ECTS
5. Makroekonomika ir pinigų politika, 6 ECTS
6. Optimizavimo metodai ekonomikoje, 6 ECTS
7. Elgsenos ir eksperimentinė ekonomika, 6 ECTS
8. Globalinė ekonomika, 6 ECTS
9. Tarptautinė prekyba ir finansai, 6 ECTS
10. Tarptautinių įmonių strategija, 6 ECTS

Tiriamasis darbas:
1. Mokslinių tyrimų metodologija ir tiriamasis darbas, 6 ECTS
2. Baigiamasis magistro darbas, 30 ECTS.

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai 2 iš pateiktų:
1.Kibernetinių verslo aplinkos grėsmių valdymas
2. Plėtros ekonomika ir aplinkosauga
3. Strateginės inovacijos
4. Strateginis marketingas
5. Tarptautinės ekonomikos istorija
6. Vadyba ir verslo sprendimai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Programoje yra numatyti du lygigagretūs dalykų blokai: fundamentalios ekonomikos ir matemtikos/ekonometrikos analizės žinos ir tarptautinio verslo analizė.
2. Programa siekia paruošti specialistus, kurie išskirtinai būtų pasiruošę dirbti su įvairiomis pasaulio rinkomis.
3. Tai vienintelė magistro programa Lietuvje, siūlanti dvigubo diplomo galimybę.
4. Didelė pasirenkamųjų dalykų įvairovė, kas leidžia studentams įgyti žinių gretimose specializacijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs Tarptautinės Ekonomikos magistrantūros studijas studentas galės dirbti tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse nacionalinėse, regioninėse ar pasaulio organizacijose ir agentūrose, tarptautinėse verslo įmonėse bei bankuose, kuriose galės priimti strateginius kaštų optimizavimo ir pelno maksimizavimo sprendimus, vertinti besikeičiančią globalią aplinką, atlikti mokslinius tyrimus tarptautinės ekonomikos plėtros ir pokyčių klausimais; studentas galės kryptingai tęsti studijas Ekonomikos doktorantūroje ar savarankiškai studijuoti tikslinius dalykus, atlikti mokslinius tyrimus tarptautinės ekonomikos plėtros klausimais
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose