Taikomoji sociologija

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSociologija ir kultūros studijos
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX062
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Taikomosios sociologijos programa skirta rengti specialistus gebančius savitai ir savarankiškai analizuoti visuomenės funkcionavimo ypatumus bei problemas, kylančias įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, parengti bei atlikti šių problemų tyrimo projektus, apibrėžti socialinių problemų sprendimo bei šių sprendimų įgyvendinimo galimybes, taikant naujausias sociologijos mokslo teorijas bei metodus.
Studijų rezultatai:

1.Taikyti sociologinius teorinius modelius analizuojant visuomenės funkcionavimo ir raidos ypatumus;
2.Nustatyti socialines problemas įvairių socialinių institucijų – ekonomikos, politikos, šeimos, teisės, švietimo, religijos, medicinos ( t.y. makro ) - bei žmonių tarpusavio santykių (mikro) lygmenyje;
3.Nagrinėti socialines problemas vietinių ir globalinių procesų perspektyvoje;
4.Parengti bei įgyvendinti socialinių problemų tyrimo projektus;
5.Atlikti empirinius tyrimus taikant kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus;
6.Apdoroti tyrimo duomenis duomenų tvarkymo kompiuterinėmis programomis;
7.Analizuoti bei interpretuoti sociologinių tyrimų duomenis, rengti tyrimų ataskaitas;
8.Apibrėžti socialinių problemų sprendimo bei jų įgyvendinimo galimybes;
9.Konsultuoti valstybines, nevyriausybines bei privačias organizacijas žmoniškųjų resursų plėtros, organizacijų kultūros, įvairių mažumų grupių komunikacijos bei interesų derinimo probleminiais klausimais įvertinant jų intelektualinius ir socialinius išteklius;
10.Aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas, specialistų ir ne specialistų auditorijoms.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse ir individualios užduotys, jų rezultatų pristatymas, literatūros analizė, tiriamųjų projektų rengimas ir kt. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Koliokviumai, rašto darbai, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, egzaminai.
Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 60
kreditai (su praktika ir 2 tiriamaisiais darbais). Studentai studijuoja šiuos pagrindinės studijų krypties dalykus:
Šiuolaikinės sociologijos teorijų kryptys
Socialinių mokslų metodologija
Kiekybinių sociologijos tyrimų metodų problemos
Lyčių sociologija ir antropologija
Kokybinių sociologijos tyrimų metodų problemos
Medicinos sociologija ir antropologija
Modernioji politikos sociologija
Specializacijos:

-
Studento pasirinkimai:

Studentai renkasi papildomus 5 studijų dalykus iš studijų programoje pateikto dalykų sąrašo (viso 30 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir/arba anglų kalba.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose