Socialinis darbas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX060
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Socialinio darbo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos socialinį darbuotoją gebantį inovatyviai veikti įvairiose socialinio darbo profesinėse ir akademinėse srityse, reikalaujančiose tarptautinių tyrimų įrodymais grįstų teorijų ir inovatyvių socialinio darbo praktikos metodų bei intervencijų išmanymo ir vertinimo įvairiuose profesiniuose kontekstuose, socialinio darbo tyrimų inicijavimo bei įgyvendinimo, inovatyvių socialinių programų, paslaugų kūrimo bei nacionalinės ir tarptautinės socialinės politikos įtakojimo. Baigus studijas suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų rezultatai:
Baigę socialinio darbo magistrantūros programą studentai gebės:
Sisteminti teorinius požiūrius apie kaitą ir socialinio darbo teorijų perspektyvas, ypatingą dėmesį kreipiant į kritinės ir socialinio konstrukcionizmo paradigmas, pagrindžiant inovatyvių socialinio darbo praktikos metodų bei intervencijų taikymą profesiniuose kontekstuose ir naujų socialinių paslaugų bei programų kūrimui.
Inicijuoti (design) ir vykdyti (conduct) taikomuosius ir palyginamuosius socialinio darbo praktikos ir jos konteksto mokslinius tyrimus, įrodymais pagrindžiant sprendimus bei sudarant prielaidas inovacijų diegimui ir jų valdymui micro, mezo, makro lygmenyse, žmogaus teisių ir socialinio teisingumo įgyvendinimui.
Įgyvendinti paslaugų gavėjo perspektyvas atskleidžiančius tyrimų projektus (analizuojančius tyrimus), plėtojant kokybinių tyrimų metodus bei kuriant socialinio darbo srities žinias, adekvačiam profesinės veiklos metodų bei intervencijų taikymui.
Pagrįsti intervencijos tinkamumą/tikslingumą ir veiksmingumą plėtojant etiškas pokyčiams įgalinančias socialinio darbuotojo ir kliento sąveikas, naudojant specializuotus darbo su asmeniu, šeima ir/ar grupe metodus nenuspėjamose kompleksinėse situacijose bei atsižvelgiant į išteklius ir galimybes.
Inicijuoti inovatyvių socialinių paslaugų projektų, programų ir/ar organizacijų kūrimą bei plėtotę, integruojant įgalinančius inovatyvius organizacijų valdymo, tarpdisciplininio bendradarbiavimo principus ir metodus bei numatant/naudojant vietinius, nacionalinius ir tarptautinius finansinius, žmogiškuosius bei struktūrinius išteklius.
Apibendrinti politikos, išteklių ir socialinių struktūrų sąsajų analizės rezultatus, rengiant rekomendacijas socialinės politikos tobulinimui, socialinių paslaugų sistemos plėtotei ir darniai socialinei raidai lyginamosios socialinės politikos aspektu.
Susieti ir argumentuotai perteikti profesinę informaciją bendraujant ir bendradarbiaujant su socialinio darbo specialistais, paslaugų gavėjais bei kitų profesijų atstovais, etiškai veikiant ir atsakingai pristatant aktualius socialinio darbo profesinės bei akademinės srities klausimus.
Kritiškai įvertinti savo tolesnį savarankišką mokymąsi ir inovatyvių socialinio darbo profesinių žinių bei praktinių ir tyrimų metodų taikymą, reflektuojant savo profesinę ir mokymosi patirtį bei jos poveikį socialinei gerovei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visos mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentus: video-konferencijos su Čikagos Loyolos universitetu (JAV), teorinės paskaitos ir seminarai pagrįsti moksliniais tyrimais, diskusiniai ir problemų sprendimu pagrįsti seminarai, tyrimų ir praktinių projektų metodas pagrįstas grupiniu darbu, mokymasis praktikos vietoje pagrįstas studentų savarankišku darbu, atvejo analizė grindžiama studento įžvalgomis, grįžtamojo ryšio teikimas, projektinių pasiūlymų pristatymas, asmeninės patirties refleksija, individualios supervizijos, grupinės supervizijos, vaidmenų žaidimai, filmų peržiūra ir aptarimas, grupės diskusija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Darbas auditorijoje per seminarus (kritinė praktinių įvykių analizė, pristatymai, ataskaitos), egzaminas ir kolokviumas raštu (testas, projektas, tyrimas ir kt.), savarankiško darbo parengimas ir pristatymas (esė, recenzijos, projektas, atvejo analizė), praktika.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis 120 kreditų. Socialinio darbo teoriniai modeliai, Socialinio darbo praktikos metodologija, Grupinė terapija socialiniame darbe, Socialinio darbo su šeima modeliai ir jų taikymas, Lyginamoji socialinės gerovės politika, Sociokultūrinių problemų tarpkultūrinis kontekstas, Socialinio darbo paradigmos, Socialinio darbo bendruomenėje vadyba, Supervizijos socialiniame darbe teorija ir praktika, Kokybinių tyrimų metodologija, Veiklos tyrimas siekiant socialinio teisingumo globaliniame kontekste, Socialinio darbo tyrimų modeliavimas.
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
Socialinio darbo profesinės veiklos praktika, Patirties psichologija, Socialinė gerontologija, Žmogiškųjų išteklių valdymas socialinio darbo organizacijose, Socialinių programų ir projektų vadyba, Socialinis darbas Europoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa dėstoma anglų kalbomis. Du studijų dalykai yra studijuojami kartu su Čikagos Loyolos universiteto (JAV) studentais videokonferencijos būdu. Programa orentuota į socialinio darbo praktiką, kuri reflektuojama individualių ir grupinių supervizijų metu. Baigus magistrantūros programą kartu su magistro diplomu išduodamas pažymėjmas apie dalyvavimą individualiose ir grupinėse supervizijose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose