Šiuolaikinė Europos politika

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX055
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus - ekspertus, išmanančius pagrindines Europos politikos koncepcijas, galinčius kūrybiškai pritaikyti teorines ir empirines žinias politinių procesų, vykstančių Europos Sąjungoje, atskirose Europos valstybėse bei bendrai Europos regione, analizei; gebančius analizuoti Europos Sąjungos institucijų veiklą ir kaitą, plėtros tikslus ir uždavinius, jos įtaką sociopolitiniams reiškiniams ir procesams, vykstantiems Europos žemyne, ir pritaikyti studijų metu įgytas kompetencijas dirbant Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose bei tyrimus vykdančiose institucijose. Baigus studijų programą suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis.
Studijų rezultatai:

Baigę magistro studijas studentai gebės:
analizuoti ir paaiškinti politinius ir socialinius procesus, vykstančius tiek bendrai visame Europos žemyne, tiek atskirose Europos valstybėse;
vykdyti Europos Sąjungos viešosios politikos ir atskirų jos sričių kūrimo ir įgyvendinimo procesų, svarbiausių ES institucijų veiklos ir kaitos tyrimus;
atlikti lyginamąją Europos Sąjungoje ir atskirose Europos valstybėse vykstančių politinių procesų ir reiškinių, viešosios politikos įgyvendinimo priemonių analizę ir pateikti šių procesų raidos prognozes bei galimas įgyvendinimo priemonių alternatyvas;
rengti, įgyvendinti ir vertinti tiek su Europos Sąjungos parama susijusius projektus, tiek kitokius tiriamuosius ir edukacinius projektus.
pasinaudoti sukauptomis teorinėmis žiniomis ir įgytais praktiniais įgūdžiais rengiant Lietuvos pozicijas, skirtas Europos Sąjungos viešosios politikos iniciatyvoms, ir derinant Lietuvos ir Europos Sąjungos interesus.
kaupti ir kritiškai vertinti naujai gaunamą informaciją, plėsti žinių spektrą, kuris užtikrins dalyvavimą nuolatiniame mokymosi procese.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Programą sudaro 90 ECTS kreditų. Kiekvienas kursas baigiasi egzaminu. Per pirmus du semestrus studentai studijuoja 6 privalomus dalykus, o paskutinis semestras skiriamas 1 privalomam dalykui bei magistro darbo parašymui. Studentai pasirenka keturis pasirenkamus kursus. Magistro darbas – tai nepriklausomas studento (-ės) tyrimas. Studijų rezultatus bus galima pasiekti taikant įvairias mokymo ir mokymosi formas kaip antai paskaitos, seminarai, problemų sprendimas, praktinės užduotys, atvejo studijos, darbas grupėse, diskusijos, konsultacijos, debatai, pranešimų rengimas ir pristatymas ir t.t.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti naudojama kaupiamojo balo sistema, kai studento pasiekimai vertinami viso semestro eigoje už atskiro kurso programoje numatytų užduočių atlikimą.Iki egzamino studentas sukaupia 50 proc. gautinio pažymio.
Studijų programos komitetas, susidedantis iš programos dėstytojų, socialinių partnerių, studentų ir baigusiųjų studijas yra atsakingas už programos rezultatų vertinimą ir tobulinimą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Europos integracijos teorijos;
ES teisės pagrindai;
Europos Sąjungos politinės institucijos ir sprendimų priėmimas;
Europos Sąjungos ekonominė dimensija;
Rytų ir Vidurio Europos politinės sistemos;
Vakarų Europos politinės sistemos;
ES projektų planavimas ir įgyvendinimas;
Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika;
ES migracijos ir prieglobsčio politika;
Europos Sąjungos teisingumas ir vidaus reikalai;
Europos Sąjungos energetikos politika;
ES kaimynystės politika;
ES kaip tarptautinis aktorius;
Europos Sąjunga ir tarptautinė prekyba;
Partijų organizacija ir politikos formavimas;
Lietuvos, Latvijos ir Estijos politinės sistemos;
Demokratijos teorija ir rinkimų teisė;
Politinių kampanijų komunikacija;
Politinė lyderystė ir demokratiniai pokyčiai;
Balkanų politika;
Žmogaus teisės;
Europos idėjos istorija;
Feminizmai Europoje;
Derybų teorija ir praktika;
Specialus kursas.
Specializacijos:
Specializacijų nėra, bet studentas gali kryptingai rinkdamasis pasirenkamus dalykus specializuotis arba ES politikos srityje, arba lyginamosios Europos politikos srityje

Studento pasirinkimai:


Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų trukmė 1,5 metų ir studijų programos galimybės kryptingai planuoti savo studijas pačiam bei gilintis į norimos krypties dalykus (ES politika arba lyginamoji Europos politika).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Karinė diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešoji politika ir saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Nacionalinis saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Sveikatos politika ir vadyba Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Tarptautinės politikos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Viešoji politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Europos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Politika ir medijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Rytų Europos ir Rusijos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Šiuolaikinės politikos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautiniai santykiai ir diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Viešosios politikos analizė Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Diplomatija ir tarptautiniai santykiai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Šiuolaikinė Europos politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)