Transporto mašinų inžinerija

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėInžinerija ir inžinerinės profesijos
Studijų kryptisVariklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211EX025
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Gilinti pirmosios pakopos studijose įgytas žinias, reikalingas inžinerinei ar mokslinei veiklai ir aukštosioms technologijoms taikyti transporto inžinerijos srityje, ugdyti mastymą ir specialiuosius gebėjimus, reikalingus moksliniams tyrimams atlikti, naujovėms profesinėje veikloje diegti, savarankiškai kurti ir tobulinti transporto inžinerijos technologijas, įrenginius ir priemones.
Studijų rezultatai:
Magistras gebės:
1. Transporto mašinų, jų agregatų ir sistemų teorijos, dinamikos ir bandymų žinias taikyti atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant naujoves.
2. Skaitinius metodus, matematinio modeliavimo metodus taikyti transporto mašinų sistemoms modeliuoti.
3. Žinias apie transporto dalyvių psichologiją, jų tarpusavio sąveiką, transporto priemonių saugumą taikyti analizuojant eismo įvykius ir nustatant jų priežastis.
4. Praktinėje veikloje taikyti verslo strateginės vadybos, logistikos vadybos žinias, žmogiškųjų išteklių valdymo principus.
5. Identifikuoti ir formuluoti mokslines problemas; planuoti ir atlikti eksperimentinius ir/ar teorinius tyrimus, integruojant standartinius ir specialius tyrimų metodus; įvertinti ir apibendrinti tyrimų rezultatų patikimumą, argumentuoti ir skelbti mokslinių tyrimų rezultatus.
6. Atlikti transporto mašinų, jų sistemų ir agregatų bandymus, analizuoti ir spręsti transporto problemas, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus ir galimą poveikį aplinkai.
7. Projektuoti ir modeliuoti transporto mašinų sistemas ir agregatus, tobulinti ir kurti naujus transporto priemonių diagnozavimo metodus ir techninės priežiūros sistemas.
8. Vertinti ir parinkti konstrukcines medžiagas, transporto mašinų elementų gamybos ir utilizavimo metodus ir technologijas.
9. Aiškiai ir argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją specialistams ir kitiems asmenims, ją kritiškai vertinant. Vadovauti darbo grupėms, kurias sudaro įvairių sričių ir lygių atstovai, formuoti ir vykdyti kolektyvines užduotis, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veikos kokybę ir jos vertinimą bei veiklos tobulinimą.
10. Savarankiškai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį, savarankiškai dirbti profesinėje ir mokslinėje aplinkoje; priimti inovatyvius sprendimus, įvertinant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, mokymas naudojant laboratorinę praktiką, moksliniais tyrimais pagrįstas mokymasis, pratybos, diskusijos, atvejo analizė, studento savarankiškas darbas: mokslinės literatūros studijos, pasiruošimas laboratoriniams darbams, individualių užduočių sprendimas, tiriamasis darbas, baigiamojo darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Studijų programos ir dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai, tiriamojo darbo rezultatų pristatymas, individualių užduočių sprendimas ir pristatymas, atvejų analizė ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Galutinį vertinimą sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatyta dalyko apraše.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirinkdamas tiriamąjį ar taikomąjį tiriamąjį darbą, magistrantas gali rengtis doktorantūrai arba praktinei veiklai.
Taip pat galima pasirinkti 6 kreditų kitos krypties dalyką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-

Panašios programos kitose mokymo įstaigose