Viešasis administravimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6122LJ001
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo ir politikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas ir atsakingai bei veiksmingai tarnauti valstybei ir visuomenei.
Studijų rezultatai:
-Žinoti ir mokėti taikyti viešojo administravimo ir politikos, tarptautinių santykių teorijas ir koncepcijas vykdant konkrečias viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus institucijų ar organizacijų veiklos funkcijas;
-Gebėti teoriškai apibrėžti bei paaiškinti politinio proceso ypatumus, atpažinti, analizuoti ir apibūdinti politinio gyvenimo tendencijas;
-Mokėti rengti su viešuoju administravimu bei politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusius teisės aktus bei kitus dokumentus, gebėti juos vertinti, aiškinti, komentuoti;
-Gebėti planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklą valstybės ar pilietinės visuomenės organizacijoje, politinėje institucijoje, atsižvelgiant į šios veiklos sąsajų su politine ir viešojo administravimo sistema ypatumų žinias;
-Gebėti vadovautis demokratinėmis tarnybos visuomenei, atsakomybės ir veiksmingumo nuostatomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos;
Seminarai;
Savarankiška informacijos ir mokslo šaltinių paieška, sisteminimas ir analizė;
Atvejų analizė;
Praktinių situacijų simuliacijos;
Pristatymų rengimas;
Stebėjimo ir informaciniai vizitai valstybės ir savivaldybių institucijose, pilietinės visuomenės organizacijose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testai, individualių ir grupinių užduočių vertinimas, kitų kontrolinių užduočių atlikimo vertinimas, egzaminai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos pagrindinius dalykus sudaro viešojo administravimo ir politikos krypčių studijų dalykai. Pagrindiniai studijuojami dalykai: Įvadas į viešąjį administravimą, Politologijos pagrindai, Organizacinė ir biuro kultūra, Tarptautinių santykių pagrindai, Politinė filosofija, Politinė sociologija, Socialinė psichologija, Lietuvos politinė sistema ir politikos tradicija, Viešoji vadyba ir valstybės pertvarkos, Žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje, Makroekonomika, Valstybės finansai, Europos Sąjungos institucijos, Viešojo valdymo ir administravimo sistemos, Vietos valdžios sistemos, Politikų ir valstybės tarnautojų etika, Viešoji teisė, Viešųjų paslaugų valdymas, Viešojo saugumo organizacijos, Viešasis sektorius ir viešoji politika, Lietuvos užsienio politika, Žmogaus socialinė raida, Viešosios politikos ir viešojo administravimo tyrimo metodai, Specialybės kalbos kultūra ir akademinio rašymo pagrindai.
Praktika pirmiausia yra atliekama viešojo administravimo institucijose, tačiau gali būti atliekama ir pilietinės visuomenės ar politinėse organizacijose.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Lyginamoji konstitucinė teisė, Diplomatijos įvadas, Lietuvos politinės sistemos raida, Energetinio saugumo politika, Rinkiminių kampanijų technologijos, Geopolitika, Pilietinės visuomenės organizacijos, Dabartinė politinė filosofija, Parlamentarizmas ir partijų parlamentinė veikla.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dviejų studijų krypčių (viešojo administravimo ir politikos) kvalifikacinis laipsnis. Programa orientuota į lygiavertį politikos ir viešojo administravimo teorijos bei praktikos išmanymą, platesnį tarnybos visuomenei ir valstybei įvairiuose politiniuose ir organizaciniuose kontekstuose supratimą, veiksmingos ir atsakingos pilietinės veiklos nuostatų formavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti specialistais viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose valstybės ir savivaldybių institucijose Lietuvoje, nevyriausybinėse ir pilietinės visuomenės organizacijose, o taip pat privataus (verslo) sektoriaus organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės toliau studijuoti socialinių mokslų magistro studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vytauto Didžiojo universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)