Atlikimo menas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėMenai
Studijų kryptisMuzika ir atlikimo menas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121PX031
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
išugdyti kūrybingus aukštos kvalifikacijos menininkus, muzikos atlikėjus (instrumentalistus, dainininkus, solistus, įvairios sudėties ansamblių muzikantus, dirigentus), gebančius profesionaliai atlikti kūrinius solo ir įvairios sudėties ansambliuose ir orkestruose, skatinančius profesinį atsinaujinimą ir kūrybiškumą, puoselėjančius muzikinės kultūros tradicijų tęstinumą.

Studijų rezultatai:
Teoriniai (žiniomis grįsti)
1. Suvokti konkrečių kūrinių muzikos kalbos, stilių, žanrų, kūrybos technikos, technologijų, teorinių muzikos pažinimo šaltinių, istorinio muzikinės kūrybos konteksto bei atlikimo meno tradicijų ypatumus.
2. Gebėti įvertinti savo specializacijos muzikos repertuarą teoriniu, istoriniu ir interpretacijos požiūriais
Praktiniai įgūdžiai ir jų taikymas
3. Atlikti ir interpretuoti įvairių epochų, stilių ir žanrų kūrinius, tų kūrinių tekstų ir kūrimo kontekstų ribose, atsižvelgiant į konkretaus laikotarpio kūrinio atlikimo praktiką.
4. Pažinti techninius balso ir instrumentų skirtumus ir tapatumus, muzikinės medžiagos sąsajas su balso specifika ir instrumentų technologinėmis savybėmis.
5. Kūrybiškai bendradarbiauti (identifikuojant ir pritaikant bendruosius komunikacijos principus, psichologinius pagrindus, užmezgant kontaktą su kūrybos partneriais ir klausytojas) įgyvendinant įvairius muzikinius projektus, kartu muzikuojant su įvairių specialybių instrumentalistais, dainininkais, chorais.
Bendrieji studijų rezultatai
6. Nustatyti ryšį tarp muzikos meno funkcionavimo visuomenėje, muzikinės veiklos istorijos ir kitų meno šakų.
7. Priimti inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus įvairialypėse, neįprastose meninėms veikloms aplinkybėse ir situacijose bei gebėti prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
8. Pasitelkiant refleksiją ir kritinį mąstymą, vertinti asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, fiziologinius ir psichologinius iššūkius, susijusius su muzikavimo praktika, kūrybiškai plėtoti naujas menines idėjas, kurti veiklos ir darbo galimybes sau ir partneriams atsižvelgiant į muzikos atlikėjui keliamus nūdienos iššūkius kintančiuose kultūros ir socialiniuose kontekstuose.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiama, kad studentas formuotų individualų meninį stilių, todėl aktyvieji (muzikavimas, refleksija, problemų analizė, diskusija, projektinė veikla, modeliavimas), interaktyvieji (virtualių aplinkų naudojimas) ir tradiciniai metodai (paskaitos, seminarai), patiriami ir taikomi, atsižvelgiant į paskaitos ar atskiro dalyko siekinius.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kūrinio atlikimo klausymas ir aptarimas.
(išsamesni vertinimo kriterijai studentams yra pateikiami prieš kiekvieną atsiskaitymą)
Skaitymo iš lapo gebėjimų tikrinimas: reakcija, tikslumas, ansambliškumas,
Muzikos kūrinio aranžuotės aptarimas ir atlikimas
Testavimas
Parengto darbo raštu pristatymo analizė
Natų pavyzdžio natografijos kokybės bei rinkimo algoritmo aprašymo vertinimas

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Atlikimo meno studijų programos sandara- 240 ECTS kreditų, iš jų, 200-188 ECTS skirti specialybei, 40- 52 ECTS aukštosios mokyklos nustatytiems ir/arba studentų pasirenkamiems studijų dalykams.
Programos praktikų apimtis – 15 ECTS

Specializacijos:
- Akordeonas
- Chorinis dirigavimas
- Dainavimas
- Džiazas (bosinė gitara, dainavimas, fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, mušamieji instrumentai, saksofonas, trimitas, trombonas)
- Fortepijonas
- Orkestrinis dirigavimas
- Pučiamieji ir mušamieji instrumentai (baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, mušamieji instrumentai, obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna)
- Styginiai instrumentai (gitara, altas, kontrabosas, smuikas, violončelė, arfa, autentiškas muzikos atlikimas)
Studento pasirinkimai:
- Universiteto siūlomi laisvai pasirenkami dalykai
- Gretutinės studijos
- Academia cum laude programa
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Atlikimo meno studijų programa yra klasikinė, joje studijuojami tie patys dalykai, kaip ir kitose klasikinėse muzikus rengiančiose aukštosiose mokyklose.

Muzikos krypties studijų programų studijų rezultatų unikalumas atsiskleidžia atliekamos muzikos ekspresyvume, neverbalinėje komunikacijoje, kultūrinio bendradarbiavimo vyksme, perduodant kompozitoriaus užkoduotą žinutę klausytojui, per atlikėjo muzikinį ir kultūrinį išprusimą. Atlikėjo gebėjimas perduoti muzikos emocinį, fizinį ir intelektualinį poveikį, kūrybinio potencialo atsiskleidimas yra esminis muzikos krypties studijų tikslas.

Kita studijų rezultatų unikalumo kryptis atsiskleidžia per jų pasiekimui būtinų veiklų sąsajas:
- muzikos teorijos ir istorijos pažinimo ir analizės, muzikinės medžiagos analizės
- muzikos klausymo, atlikimo, interpretavimo, kūrybinių darbų ir projektų rengimo,
- viešos meninės veiklos,
- kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų studijų
- informacinių technologijų integracijos galimybių įsisavinimo.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Atlikimo meno studijų programos specialistai sėkmingai integruojasi į darbo rinką, įsiliedami į įvarius simfoninius, kamerinius, styginių, pučiamųjų orkestru, operos ir baleto, muzikinius, dramos teatrus, kamerinius ansamblius, džiazo ir populiariosios muzikos kolektyvus, radiją ir televiziją, užsiima individualia ir laisvai samdomų menininkų praktika, dirba kūrybinių industrijų sektoriuje. Baigę gretutines studijas savo profesines karjeros galimybes praplečia mokslinės, vadybinės, pedagoginės ar kitos veiklos srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Antros pakopos universitetinės studijos

Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022 06 01

Panašios programos kitose mokymo įstaigose