Regiono studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisHumanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121NX077
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - rengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio regionistikos specialistus, suvokiančius Azijos / Skandinavijos šalių etninius ir kultūrinius procesus bei jų raidą, išmanančius regiono valstybių kultūrų specifiką, sugebančius įvertinti kultūrinę istorinę paveldo vertę, kultūrų įvairialypiškumą, unikalumą, kultūros funkcijas, jos esmę ir vietą šiandienos visuomenėje bei regioninėje politikoje, mokančius bent vieną regiono kalbą, gebančius naudotis naujausiais humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų metodais, turinčius mokslinio tiriamojo, profesinio ir kūrybinio darbo įgūdžių.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Apibūdinti Rytų Azijos / Skandinavijos regionus ir nusakyti regiono studijų pažinimo metodus.
2. Apibrėžti ir tiksliai vartoti pagrindines regiono studijų krypties sudėtinių disciplinų ir tarpdalykinių laukų sąvokas.
3. Apibūdinti atskirų Rytų Azijos / Skandinavijos regiono valstybių tradicinės ir šiuolaikinės kultūros ir atskirų jos reiškinių kilmės, raidos ir tęstinumo ypatumus.
4. Remiantis tarpkultūriškumo ir tarptautiškumo nuostatomis, vertinti ir lyginti Rytų Azijos regiono vietą Azijos regione / Skandinavijos regiono vietą Baltijos regione ir Europoje.
5. Rinkti pirminius ir antrinius rašytinius, vaizdinius ir žodinius šaltinius regiono originalo kalba, naudojant įvairias duomenų rinkimo technikas, klasifikuoti tiriamąją medžiagą apie regiono kultūrinius, etninius, socialinius ir politinius reiškinius.
6. Vykdyti tyrimus, taikant regiono studijų krypties sudėtinių disciplinų kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus.
7. Kalbėti, rašyti, skaityti ir suprasti bent vieną Rytų Azijos / Skandinavijos regiono kalbą lygiu, atitinkančiu B2 pagal bendruosius Europos kalbų metmenis, ir taikyti kalbos žinias atliekamuose tyrimuose.
8. Įvertinti Rytų Azijos / Skandinavijos regionų unikalumą, identifikuoti problemas, kylančias regionų kultūrinėje, socialinėje, politinėje, etninių procesų srityse ir siūlyti jų sprendimo būdus.
9. Bendrauti su specialistais ir plačiąja visuomene sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, profesionaliai pristatant ir moderniai viešinant informaciją apie Rytų Azijos / Skandinavijos regiono šalis.
10. Gebėti dirbti grupėje, rodant iniciatyvą ir derinant bendrus interesus.
11. Savarankiškai studijuoti ir planuoti mokymosi procesą, reflektuoti savo pasiekimus ir suvokimą
12. Suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymosi ir mokymo veiklos organizuojamos taip, kad padėtų studentams suvokti mokymosi tikslą, planuoti, vertinti ir reflektuoti mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus. Taikomi studijų metodai apima individualius ir grupinius projektus, probleminių situacijų sprendimą, pasikeitimą vaidmenimis, atvejo studijas, kritinę literatūros analizę, dokumentų analizę, vaizdo medžiagos analizę, teminius debatus, diskusijas, focus grupės diskusiją, bendradarbiavimu grįstą veiklą mažose grupėse, kritinę refleksiją, tyrinėjimu grįstą mokymąsi bei veiklos tyrimo elementus ir kt. Skiriamas laikas studentų konsultacijoms, kurių tikslas – individualiai ar grupėse išsiaiškinti kilusius klausimus, konsultuotis dėl savarankiškų užduočių atlikimo. Interaktyvios paskaitos, seminarai, praktinė veikla, savarankiškas individualus ir grupinis darbas skatina studentus aktyviai mokytis, susieti įgytas naujas žinias su praktika ir išbandyti jas praktiškai. Personalizuoto mokymosi paradigmos elementais grindžiamose studijose ir praktikose akcentuojama besimokančiojo patirčių plėtra.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas grindžiamas studijų programa pagrįstu vertinimu (angl. curriculum-based assessment), orientuotu į nuolatinį studento pažangos fiksavimą ir vertinimą. Vertinimo metodai ir būdai derinami su numatytais studijų rezultatais ir kompetencijomis bei joms ugdyti(s) taikomais studijų metodais. Realizuojant personalizuoto mokymosi nuostatas, siekiama studento ir dėstytojo pasidalytos atsakomybės už mokymąsi ir pasiektus rezultatus. Taikomi tokie vertinimo būdai: dėstytojo vertinimas, studento atliktos užduoties įsivertinimas, vienas kito užduočių vertinimas grupėse ir kt. Programos dalykų studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu dešimties balų vertinimo sistema. Vertinant atskirų dalykų pasiekimus, vertinimo kriterijai formuluojami vadovaujantis VDU taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema, kuri apibrėžta VDU Studijų Reguliamine. Studentų pasiekimai vertinami tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo gynimo) būdais. Galutinį studijų dalyko įvertį sudaro tarpinių atsiskaitymų (seminarai, individualūs projektai/užduotys, individualūs namų darbai, probleminių sprendimų užduotys, atvejo analizė, rašto darbai ir kt.) atlikimas ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo / projekto gynimo) pažymiai. Egzamino pažymys turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. galutinio pažymio, o tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir per pirmąsias paskaitas paskelbia dalyko dėstytojas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 240 kreditų: Artes liberales bendrieji universitetinių studijų dalykai (56 kreditų) bei krypties studijų pagrindą sudarantys specialybės dalykai ir praktikos (184 kreditų). Specialybės dalykai sudaro kelis blokus:
1. 42 kreditai skirti pasirinktai regiono kalbai (6 semestrai x 7 ECTS, norimą studijuoti kalbą studentai pasirenka pirmojo semestro metu);
2. Privalomi specialybės (pasirinktos specializacijos) dalykai - 82 kreditai Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų ir 90 kreditų Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų specializacijoje:
- Abiejų specializacijų studentai kartu klauso 4 dalykus (24 ECTS): Tarpkultūrinė komunikacija (Rytai-Vakarai), Regiono studijų teorijos ir tyrimų metodai, Specialybės kalba, Projektų valdymas.
- Atskirų specializacijų studentai klauso dalykus, susijusius su pasirinktu studijų regionu. Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specializacijos studentai studijuoja tokius dalykus (58 ECTS): Kinijos civilizacijos istorija, Japonijos kultūros istorija, Korėjos kultūros istorija, Rytų civilizacijos, Naujausiųjų laikų Rytų Azijos istorija, Rytų Azijos šiuolaikinė popkultūra, Rytų Azijos kultūrinė įvairovė, Pilietinė visuomenė Rytų Azijoje, Kalbų tipologija ir kontaktai. Skandinavijos specializacijos studentai klauso tokius dalykus (66 ECTS): Skandinavijos šalių istorija, Skandinavų literatūra, Skandinavijos šalių tradicinė ir šiuolaikinė gyvensena, Skandinavų mitologija ir religija, XX ir XXI a. Skandinavijos menas, Skandinavų kalbotyra, Šiuolaikiniai etniniai procesai Baltijos regione, Skandinavijos politika, Skandinavijos šalių šeimos politika ir lyčių studijos, Paveldas ir turizmas Skandinavijos šalyse, Popkultūros studijos.
3. Pasirenkamieji dalykai (30 ECTS Rytų Azijos specializacijoje ir 22 ECTS Skandinavijos specializacijoje)
4. Praktikos (15 ECTS): Rytų Azijos specializacijos studentai turi tris praktikas - pažintinę, kvalifikacinę ir priešdiplominę; Skandinavijos specializacijos studentai turi dvi praktikas – pažintinę ir kvalifikacinę.
5. Baigiamasis bakalauro darbas (15 ECTS)
Specializacijos:
Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos
Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi:
- Bendrojo išsilavinimo dalykus (56 ECTS), kuriuos studentas gali rinktis iš Artes Liberales dalykų bei iš visų universitete vykdomų studijų programų;
- Rytų Azijos specializacijos studentai renkasi 30 ECTS, Skandinavijos - 22 ECTS. Rinktis galima a) antrą regiono kalbą, b) studijų krypties dalykus, susijusius su studijuojamu regionu (pavyzdžiui, Budizmas, Daoizmas ir konfucianizmas, Rytų Azijos mitologija ir folkloras, Lyčių ir seksualumo Rytų Azijoje studijos, Rytų Azijos menas, Skandinavijos vaikų literatūra, Skandinavų folkloras, Regiono kultūros politika, Šiuolaikinis Skandinavijos romanas, Skandinavijos idėjų kultūros istorija, Skandinavijos demokratijos ir gerovės modelis, Integruotas suomių kalbos, kultūros ir literatūros kursas) ir c) kitų studijų krypčių dalykus (pavyzdžiui, Žurnalistikos pagrindai, Vertimo teorijų pagrindai ir raida, Literatūra, reklama, medijos, Lingvistinės pragmatikos pagrindai, Rytų Azijos šalių politinės sistemos)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
VDU regiono krypties bakalauro studijos yra unikalios, nes jose apjungiamos skirtingų regionų (Rytų Azijos ir Skandinavijos) studijos. Abi programos specializacijos taip pat yra išskirtinės, nes:
- Skandinavijos regiono studijų krypties programų (ar specializacijų) nėra nei viename Lietuvos universitete. VDU Regiono studijų programos Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų specializacijoje studentai ne tik yra išmokomi vienos regiono kalbos (švedų arba norvegų kalbos), bet ir gauna plačių žinių apie Skandinavijos šalių kultūrą, istoriją, literatūrą, etninius ir socialinius procesus.
- Rytų Azijos specializacijos studijos apima Rytų Azijos regioną (Japoniją, Kiniją ir Korėją). Unikalu yra tai, kad Azijos specializacijos studijos apima kelias šalis ir leidžia pažinti platesnį regioną, o ne vieną šalį.
- Lietuvoje tik VDU Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specializacijoje siūlomos Korėjos studijos ir studentams suteikiama galimybė išmokti korėjiečių kalbą.
- Studentai turi galimybę išmokti ne tik vieną regiono kalbą, bet ir gauti antrosios regiono kalbos pagrindus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai gali dirbti kalbų mokytojais, vertėjais, kultūros centrų specialistais, muziejų edukatoriais, edukacinių, kultūros, mokslinių tyrimų projektų vadovais ir tyrėjais / vykdytojais, valstybinių bei verslo įstaigų specialistais ir konsultantais ir t. t.
Skandinavijos šalių kultūrų ir kalbų specializacijos absolventai gali dirbti įvairiose mokslo, kultūros, švietimo ir turizmo institucijose tiek Lietuvoje, tiek Baltijos ir Skandinavijos regionuose, susijusiose su paveldu, kultūros išsaugojimu ir tradicijų sklaida; atitinkamuose ministerijų ar regioninių administracijų padaliniuose (departamentuose); kultūrinėse nevyriausybinėse organizacijose; Europos institucijose ir agentūrose.
Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų specializacijos absolventai gali dirbti Lietuvos ir Europos vyriausybinėse ir nevyriausybinėse institucijose, verslo organizacijose, akademinėse institucijose, taip pat Europos ir Rytų Azijos diplomatinėse institucijose, kurios reikalauja Rytų Azijos regiono ekspertų.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų sričių magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose