Lietuvių filologija ir leidyba

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėKalbos
Studijų kryptisLiteratūra ir lingvistika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121NX047
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio lietuvių filologijos specialistus, išmanančius ne tik fundamentinius kalbotyros ir literatūrologijos dalykus, leidybos principus ir technologijas, bet ir įvairiapusius tarpdalykinius kalbotyros ir literatūrologijos ryšius, kalbotyros ir literatūrologijos žinių pritaikymo kitose mokslo srityse galimybes, gebančius naudotis naujausiais kalbotyros, literatūros analizės ir gretimų mokslų (sociologijos, psichologijos, istorijos, menotyros, informatikos) tyrimų metodais, turinčius mokslinio tiriamojo, profesinio, leidybinio ir kūrybinio darbo įgūdžių.

Studijų rezultatai:
1. Apibūdinti pagrindines moderniosios kalbotyros ir literatūrologijos mokslo kryptis ir susieti su praktine humanitaro veikla.
2. Paaiškinti leidybos principus ir praktiškai pritaikyti leidybos ir medijų technologijas.
3. Pritaikyti kalbotyros, literatūrologijos, leidybos, medijų technologijų žinias bei metodus įvairiose mokslo srityse.
4. Suklasifikuoti ir išanalizuoti tiriamąją medžiagą, padaryti argumentuotas išvadas taikant moderniosios kalbotyros bei literatūrologijos tyrimo metodus.
5. Parengti formaliuosius mokslo darbų reikalavimus atitinkantį tiriamąjį darbą ir jį pristatyti pagal akademinio, profesinio diskurso reikalavimus.
6. Apibrėžti sakytinės ir rašytinės bendrinės kalbos normas; jas pritaikyti rengiant, redaguojant, verčiant bendro ir specializuoto (literatūrinius, mokslinius, reklamos, teisinius, žiniasklaidos ir kt.) pobūdžio tekstus.
7. Apibrėžti literatūrą kaip reiškinį ir procesą, apimantį visuomenines bei kultūrines literatūros kūrimo, recepcijos, platinimo, panaudojimo, tekstų sudarymo ir žanrų raidos sąlygas.
8. Surasti reikalingą informaciją, ją suklasifikuoti, objektyviai interpretuoti, įvertinti ir numatyti jos panaudojimo galimybes naudojantis naujausiomis kalbos ir literatūros analizės, apdorojimo, kaupimo, saugojimo, teksto tvarkybos ir leidybos technologijomis ir įvairiais šaltiniais (literatūros archyviniu rankraštiniu paveldu, bibliotekų fondais).
9. Paaiškinti kalbą ir literatūrą kaip visumą, aprėpiančią visus lygmenis, ir kaip socialinį, informacijos perdavimo, tautos bei individo mentalitetą atspindintį ir formuojantį reiškinį.
10. Suplanuoti darbo laiką dirbant savarankiškai bei komandoje.
11. Susieti teorines ir praktines žinias bendraujant bei bendradarbiaujant raštu ir žodžiu tarpdalykinėje komandoje.
12. Logiškai, kritiškai, kūrybiškai argumentuoti, apginti savo nuomonę; konstruktyviai spręsti problemas.
13. Prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinėje veikloje.
14. Savarankiškai studijuoti ir planuoti mokymosi procesą.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, atvejų analizė, mokymasis e. aplinkoje, individualus darbas, savarankiškas darbas, projektinis darbas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno programos dalyko studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu dešimties balų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, kontrolinių darbų, individualių užduočių) ir egzamino būdu. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.

Specializacijos: studijų programa specializacijų neturi. Studentai iš dalies gali specializuotis į kalbą, literatūrą ar leidybą rinkdamiesi praktiką ir kursinių bei bakalauro darbų temas.

Studento pasirinkimai: Vytauto Didžiojo universitete studijos organizuojamos laikantis liberalių (Artes Liberales) studijų principų, kurie leidžia studentams patiems susidaryti savo studijų planus. Studentai taip pat gali rinktis pageidaujamas gretutinių studijų programas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Taikomasis, į leidybą orientuotas programos pobūdis.
2. Didelis dėmesys visuomenės iššūkiams: emigracijai ir dėl jos atsiradusiai pasaulio lietuvių diasporai, būtinybei skleisti lituanistiką globalizacijos sąlygomis, technologijų plėtrai; taikomosios kalbotyros tradicinėms ir moderniosioms tyrimų kryptims; platesnei kalbos ir literatūros sampratai; Europos literatūros ir kultūros paralelėms.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose