Užsienio kalbos ir kultūros

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėKalbos
Studijų kryptisKalbų studijos
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121NX043
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Rengti kvalifikuotus, plataus profilio užsienio kalbos filologus, gerai kalbančius pasirinkta italų, prancūzų arba vokiečių kalba (C1 lygiu) ir viena papildoma užsienio kalba (B2 lygiu), turinčius lingvistikos, literatūrologijos, vertimo, tarpkultūrinės komunikacijos pagrindus, gebančius kurti sakytinius ir rašytinius tekstus studijuojama užsienio kalba, išmanančius studijuojamos kalbos šalių kultūrą, istoriją, politikos ir ekonomikos ypatumus ir gebančius versti iš studijuojamos kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai bei interpretuoti studijuojamos kalbos ir kultūros reiškinius Europos ir pasaulio kontekste, taikyti įgytas lingvistines, komunikacines, kultūrines, socialines ir kt. kompetencijas profesinėje ir mokslinėje veikloje. Studijų rezultatai: 1. Žinios ir jų taikymas 1.1. Suvokia ir geba apibūdinti kalbą ir literatūrą kaip reiškinius, apibrėžti ir tinkamai vartoti pagrindinius kalbotyros ir literatūrologijos terminus, apibūdinti pagrindines kalbotyros ir literatūrologijos kryptis ir metodus, paaiškinti studijuojamos kalbos sistemos ir jos variantų ypatumus, sociokultūrinį kontekstą, studijuojama kalba parašytos literatūros ypatumus, svarbiausius autorius ir kūrinius bei atpažįsta ir geba apibūdinti įvairias sakytinės ir rašytinės kalbos atmainas (stilius, žanrus, registrus); 1. 2. Supranta ir geba analizuoti svarbiausias vertimo teorijas ir jų metodologijas, atpažįsta ir geba paaiškinti probleminius meninių ir dalykinių tekstų įvairių lygmenų vertimo reiškinius ir priimti sprendimus remdamasi(s) vertimo studijų, tarpkultūrinės komunikacijos, lingvistikos, literatūrologijos žiniomis, bei išmano naujausias vertimo technologijas ir geba jas naudoti versdama(s); 1.3. Geba apibūdinti studijuojamų kalbų šalių istorijos faktus, politikos ir ekonomikos, visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo reiškinius. 2. Specialieji gebėjimai 2.1. Geba analizuoti studijuojamos kalbos reiškinius įvairiais lygmenimis – fonetiniu, fonologiniu, morfologiniu, sintaksiniu, semantiniu, pragmatiniu ir kt. – taikydamas tinkamus kalbotyros metodus; 2.2. Geba kurti, referuoti, savarankiškai versti raštu ir žodžiu atsižvelgdama(s) į originalo ir vertimo kalbos ypatumus, tarpkultūrinės komunikacijos, stilistinį ir kitus kontekstus, redaguoti įvairių žanrų tekstus studijuojama kalba ir lietuvių kalba, bendrauti žodžiu ir raštu studijuojama kalba (C1 lygiu) ir antrąja užsienio kalba (B2 lygiu) atsižvelgdama(s) į komunikacinę intenciją, adresatą, socialinę aplinką ir kt.; 2.3. Geba apibūdinti ir analizuoti pagrindinius studijuojamos literatūros žanrų ypatumus, interpretuoti ir kritiškai vertinti įvairių laikotarpių, žanrų ir stilių literatūrą ir taikyti tinkamus analizės metodus; 2.4. Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, duomenų ištekliais ir šaltiniais, specialiomis vertimo ir teksto redagavimo programomis, kūrybiškai taikyti medijų technologijas analizuodama(s) studijuojamos kalbos, literatūros, vertimo analizės tekstus, pasirinkti tinkamus informacijos ieškos ir terminologijos šaltinius. 3. Gebėjimai atlikti tyrimus 3.1. Geba rinkti, sisteminti medžiagą, atlikti ir aprašyti lingvistinį, literatūrologinį, vertimo, tarpdalykinį tyrimą taikydami įgytas žinias ir praktinius gebėjimus, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, moderniais duomenynais, istoriniais ir šiuolaikiniais mokslinės literatūros tekstų leidimais, bibliotekos ištekliais ir kt.; 3.2. Geba įvardyti lingvistinę (tarpdalykinę), literatūrologinę, vertimo problemą, pasirinkti tinkamą empirinę medžiagą, tyrimo metodus ir bibliografinius šaltinius, formuluoti hipotezes ir tyrimo klausimus; 4. Socialiniai gebėjimai 4.1. Geba bendrauti su savo profesijos ir visuomenės atstovais spręsdama(s) konkrečius uždavinius, pristatyti savo žinias ir veiklos rezultatus įvairioms auditorijoms; 4.2. Geba konstruktyviai dirbti komandoje, atlikti užduotis, motyvuoti komandos narius siekti bendrų tikslų, atsakyti už savo darbo kokybę ir ją vertinti; 4.3. Geba bendrauti ir bendradarbiauti tarpdalykinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje, atvirai priimti tradicijų ir požiūrių įvairovę; 4.4. Geba vadovautis profesinės etikos ir pilietiškumo principais; 5. Asmeniniai gebėjimai 5.1. Geba savarankiškai planuoti ir organizuoti savo praktikų veiklą ir mokymąsi, pasirinkti tinkamas strategijas tikslams pasiekti; 5.2. Geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, lanksčiai reaguoti į pokyčius ir naujoves, suvokti ir prisiimti moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenei. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitose taikomos šios mokymo ir mokymosi veiklos: pasakojimas, aiškinimas, iliustravimas, klausimų ir atsakymų pateikimas, vaizdo įrašų peržiūra, informacijos apibendrinimas, diskusija ir kt. Seminaruose taikomos šios mokymo ir mokymosi veiklos: probleminių pavyzdžių ir klausimų analizė, užduočių atlikimas ir apibendrinimas, konsultavimas, atvejų analizė, diskusija, debatai, projektų parengimas ir pristatymas grupėse ir kt. Pratybose taikomos šios mokymo ir mokymosi veiklos: užduočių aiškinimas, sprendimas, atvejo analizė ir kt. Praktikų metu taikomos šios mokymo ir mokymosi veiklos: stebėjimas, praktinių užduočių formulavimas, aiškinimas ir atlikimas, profesinės veiklos analizė, literatūros studijavimas, problemų sprendimas, konsultavimas, debatai, diskusijos, žodinė savirefleksija, ataskaitų rengimas ir pristatymas, ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Atvejo analizės vertinimas, testavimas ir apklausa raštu, problemų sprendimo vertinimas, Atliekamų praktinių užduočių stebėjimas, atliktų praktinių užduočių vertinimas, diskusijų ir debatų stebėjimas, referato, projekto, esė, ataskaitos vertinimas, referato, projekto, esė, ataskaitos pristatymo stebėjimas ir kt. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrieji universitetiniai dalykai: Užsienio kalba Pasirenkamieji artes liberales studijų dalykai: socialinių, humanitarinių, menų, gamtos ir fizinių mokslų sričių dalykai. Visų specializacijų studijų dalykai (privalomi visiems): Lingvistikos pagrindai Vertimo teorijų pagrindai ir raida Literatūros studijų įvadas Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai Kursinis darbas Tarpkultūrinė komunikacija Bakalauro baigiamasis darbas Visų specializacijų studijų pasirenkami dalykai (4) (galima rinktis bet kurią, išskyrus specialybės kalbą): Ispanų kalba ir kultūra I Ispanų kalba ir kultūra II Ispanų kalba ir kultūra III Ispanų kalba ir kultūra IV Prancūzų kalba ir kultūra I Prancūzų kalba ir kultūra II Prancūzų kalba ir kultūra III Prancūzų kalba ir kultūra IV Italų kalba ir kultūra I Italų kalba ir kultūra II Italų kalba ir kultūra III Italų kalba ir kultūra IV Šiuolaikinė vokiečių kalba I Šiuolaikinė vokiečių kalba II Šiuolaikinė vokiečių kalba III Šiuolaikinė vokiečių kalba IV Šiuolaikinė anglų kalba (1) Šiuolaikinė anglų kalba (2) Anglų kalbos morfologija ir sintaksė Akademinė anglų kalba C1/C2 Anglų verslo kalba C1/C2 Praktikų dalykai (privalomi visoms specializacijoms): Užsienio filologijos specialybės karjeros planavimo praktika Užsienio kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos kvalifikacinė praktika Frankofonijos studijų specializacijos dalykai: Prancūzų kalba ir kultūra I Prancūzų kalba ir kultūra II Prancūzų kalba ir kultūra III Prancūzų kalba ir kultūra IV Prancūzų kalbos gramatika I Prancūzų kalbos gramatika II Prancūzų kalbos teksto gramatika Prancūzų kalbos fonetika Frankofonijos studijų įvadas Lotynų kalbos pradmenys Akademinis rašymas prancūzų kalba Frankofonijos šalių literatūros žanrų tradicija Prancūzų verslo kalba Taikomoji lingvistika ir vertimas Dalykinių tekstų vertimas Intermediali literatūros tekstų analizė Frankofonijos šalių politika ir ekonomika Prancūzų diplomatinė kalba Sakytinės kalbos analizė Romanų kalbotyra Kultūrologinė literatūros tekstų analizė Vertimas žodžiu Frankofonijos šalių istoriniai kontekstai Italistikos ir romanų kalbų specializacijos studijų dalykai: Italų kalba ir kultūra I Italų kalba ir kultūra II Italų kalba ir kultūra III Italų kalba ir kultūra IV Italų kalba ir kultūra V Italų kalba ir kultūra VI Italų kalbos gramatika I Italų kalbos gramatika II Italų kalbos gramatika III Lotynų kalbos pradmenys Viduržemio jūros regiono istorija Akademinis rašymas italų kalba Italų literatūros apžvalga I Italų literatūros apžvalga II Vertimas iš italų kalbos I Vertimas iš italų kalbos II Romanų kalbotyra Bakalauro darbo rašymo seminaras Šiuolaikinė italų literatūra Vertimas žodžiu Italistikos ir romanų kalbų specializacijos studijų pasirenkami dalykai (1): Italijos meno istorija Klasikinė lietuvių ir Vakarų Europos literatūra Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje Vokiečių kalbos ir komunikacijos specializacijos studijų dalykai: Šiuolaikinė vokiečių kalba I Šiuolaikinė vokiečių kalba II Šiuolaikinė vokiečių kalba III Šiuolaikinė vokiečių kalba IV Šiuolaikinė vokiečių kalba V Vokiečių kalbos gramatika I Vokiečių kalbos gramatika II Vokiečių kalbos fonetika Vokiečių kalbos teksto gramatika Vokietijos istorija Vokietijos ekonominė sistema Akademinis rašymas vokiečių kalba Vokiečiakalbių šalių literatūra Europos kontekste Vokiečių verslo kalba Vokiečių kalbos leksikologija Dalykinių tekstų vertimas I Dalykinių tekstų vertimas II Kontrastinė teksto lingvistika ir pragmatika Vokietijos politika ES Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje Naujausia vokiečių literatūra ir literatūros sklaida Vokietijoje Vokiečių kalbos ir komunikacijos specializacijos pasirnekami studijų dalykai (2): Dalykinė teisės kalba ir komunikacija Medijų kalba ir komunikacija Reklamos kalba ir komunikacija Technikos kalba ir komunikacija Turizmo dalykinė kalba ir komunikacija Specializacijos: Frankofonijos studijos; Italistika ir romanų kalbos; Vokiečių kalba ir komunikacija Studento pasirinkimai: Studentai gali rinktis: 1. Bendruosius universitetinius dalykus (A ir B grupių studijų dalykus, t. y. 56 kreditus); 2. Antrosios pasirinktos užsienio kalbos (anglų, italų, ispanų, prancūzų ir vokiečių kalbos) 24 kreditų studijas V-VIII semestruose. 3. Kiekvienoje specializacijoje vieną iš kelių per semestrą siūlomų studijų krypties dalykų. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa „Užsienio kalbos ir kultūros“ išsiskiria dideliu studijų dalykų pasirenkamumu, studijuojamų kalbų mokymųsi nuo pat pagrindų (A1 lygio), taip pat įtrauktas antrosios užsienio kalbos mokymasis nuo pagrindų (24 ECTS) atsižvelgus į darbo rinką ir kelias užsienio kalbas mokančių specialistų poreikį darbo rinkoje. Atskiros studijų programos specializacijos taip pat turi savo išskirtinumą: 1) Frankofonijos studijų specializacijoje akcentuojamas prancūzų kalbos paplitimas pasaulyje, geolingvistinių variantų, frankofoniškojo pasaulio kultūros, literatūros frankofonijos šalių istorinių kontekstų, politikos ir ekonomikos, meninių ir dalykinių tekstų vertimo ir kt. studijos, 2) Italistikos ir romanų kalbų specializacijoje akcentuojamas italų kalbos ir kultūros (kino, teatro, literatūros) studijos, Italijos ir Viduržemio jūros šalių istorija, vertimo studijos ir kt. 3) Vokiečių kalbos ir komunikacijos specializacijoje akcentuojama verslo vokiečių kalba, vokiečiakalbių šalių šalityra, vokiečiakalbių šalių istorijos, politikos ir ekonomikos pažinimas, vokiečiakalbių šalių socialinių ir kultūrinių reiškinių studijos Europos ir pasaulio kontekste. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Frankofonijos studijų specializacijos absolventai gali dirbti prancūzų kalbos specialistais, konsultantais, vertėjais įvairiose mokslo, kultūros, verslo, vertimo, švietimo, turizmo įmonėse Lietuvoje, taip pat dirbti tyrėjais su prancūzų kalba ir frankofonija susijusiuose tarptautiniuose kultūros projektuose, dirbti vertėjais ir frankofonijos šalių kultūros ekspertais valstybinėse ir ES institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose. Vokiečių kalbos ir komunikacijos studijų specializacijos absolventai gali dirbti vokiečių kalbos specialistais ir vokiečiakalbių šalių politikos, ekonomikos ir visuomenės žinovais valstybinėse Lietuvos ir ES institucijose ir verslo įmonėse, gebančiais rengti ir vykdyti tarptautinius verslo, žiniasklaidos, marketingo, kultūros ir kitus projektus, vokiečiakalbių šalių kultūros specialistais kultūros, švietimo, mokslo ir viešosios komunikacijos įstaigose, kultūros centruose, kalbų mokytojais neformalaus švietimo kalbų mokyklose, vertėjais iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą, specialistais turizmo ir kelionių agentūrose. Italistikos ir romanų kalbų studijų specializacijos absolventai gali dirbti italų ir ispanų arba prancūzų kalbų specialistais, konsultantais, vertėjais vertimo biuruose, leidyklose, kultūros, švietimo ir mokslo įstaigose, Italijos ir kitų Viduržemio jūros šalių kultūros ir visuomenės žinovais kelionių agentūrose, valstybinėse bei ES institucijose verslo įmonėse, kurių veikla susijusi su Italija ir kitomis Viduržemio jūros šalimis, tų šalių bendrovių padaliniuose Lietuvoje ir užsienyje, kalbų mokytojais neformalaus švietimo kalbų mokyklose. Greta studijų programos pabaigus gretutines pedagogikos studijas, absolventams suteikiama ir pedagogo kvalifikacija, suteikianti galimybę dirbti mokytojais. Tolesnių studijų galimybės: Studijų programos absolventai gali tęsti studijas lingvistikos, vertimo, literatūrologijos, žurnalistikos, edukologijos, politikos mokslų, teisės ar kitų studijų krypčių antrosios pakopos studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Technikos kalbos vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3 (metais)
Klaipėdos universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Vertimas ir redagavimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Ispanų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Italų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Lenkų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Prancūzų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Rusų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vokiečių filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Klasikinė (lotynų ir senovės graikų) filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Anglų ir kita užsienio kalba Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba) Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Audiovizualinis vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Užsienio kalbos ir kultūros Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)