Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121JX043
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai): rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų bakalauro studijų absolventus, profesionalius analitikus, gebančius kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti ir vertinti besivystančio pasaulio valstybių ir regionų politinius, ekonominius ir socialinius procesus, (pa)aiškinti ir vertinti tarptautinės paramos besivystančio pasaulio valstybėms tendencijas ir strategijas, savarankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus.

Studijų rezultatai:
Baigę Tarptautinės politikos ir vystymo studijų bakalauro studijų programą studentai gebės: 1) paaiškinti besivystančių valstybių ir regionų istorinį, tarptautinį kontekstą ir prognozuoti jų raidos perspektyvas; 2) kritiškai įvertinti tarpusavio ryšius tarp politinių veikėjų, ekonominių, verslo struktūrų ir žiniasklaidos besivystančių valstybių politinėse sistemose; 3) palyginti besivystančių valstybių ir regionų sociopolitinius procesus; 4) analizuoti ES bei kitų tarptautinės sistemos veikėjų teisinius ir programinius aspektus, teikiant paramą besivystančio pasaulio valstybėms ir regionams; 5) spręsti praktinius besivystančių regionų ir valstybių politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliame bei tarptautiniame kontekste; 6) inicijuoti, rengti ir realizuoti įvairius politinės, socialinės, ekonominės, informacinės veiklos projektus; 7) pritaikyti metodologinius įrankius, teorines prieigas politikos analizėje ir praktinėje veikloje; 8) įvertinti naujai įgytą patirtį, nuolat kaupti informaciją bei ją kritiškai vertinti, vadovautis nuolatinio mokymosi nuostatomis.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo: paskaitos (teorinės bei orientuotos į praktinį pritaikymą) ir seminarai (simuliacijos, atvejų studijos, disputai, prezentacijos, grupės projektai).
Mokymosi: teorinės literatūros įsisavinimas, savarankiški projektiniai darbai, prezentacijų rengimas, esė, recenzijų rašymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rašto darbai (esė, recenzijos, atvejo analizė),
Testai,
Namų darbų patikros,
Žiniasklaidos monitoringai,
Egzaminai raštu ir žodžiu.

Specializacijos:
nėra

Studento pasirinkimai:
B ir D grupių dalykai iš kitų mokslų sričių (menų, gamtos mokslų, ekonomikos ir vadybos, humanitarinių mokslų dalykai).
Gretutinės studijos (studentai gali rinktis ir kitos studijų programos studijas, kurių metu papildomai studijuojami specialybiniai kitos studijų programos dalykai).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma užsienio (anglų) kalba.
Be politikos mokslų dimensijos yra ir vystymo studijų bei regionų studijų dimensijos, su privaloma regionine kalba.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose