Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121JX041
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis naujausiomis socialinio darbo ir konsultavimo teorijomis grįsta praktika, parengti inovatyviai veikiančius ir lyderiaujančius socialinio darbo profesionalus sparčiai besikeičiančiai nacionalinei ir tarptautinei darbo rinkai, gebančius taikyti multidisciplininius socialinio darbo ir psichosocialinio konsultavimo metodus identifikuoti asmenų (ir jų grupių), šeimų, bendruomenių psichosocialinius poreikius, spręsti tarpasmenines ir socialines problemas ar padėti jų išvengti, skatinti socialinę kaitą, gerinti gyvenimo kokybę, užtikrinti žmogaus teises ir stiprinti solidarumą bei socialinį teisingumą. Baigus studijų programą suteikiamas socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Apibūdinti ir analizuoti tyrimais grįstas naujausias socialinio darbo srities teorijas, aiškinančias žmogaus psichosocialinę raidą ir kompleksišką žmogaus sąveiką su aplinka (mikro, mezo, makro lygmenyse), susiejant žmogaus psichosocialinį funkcionavimą, problemų sprendimą ir socialinius pokyčius kompleksinėse ir nenuspėjamose situacijose.
2. Kritiškai taikyti naujausias socialinio darbo teorijas, intervencijos ir prevencijos strategijas laikantis socialinio darbo ir konsultavimo etikos principų ir vertybių, siekiant asmenų (ir jų grupių) įgalinimo kompleksinėse bei nenuspėjamose situacijose.
3. Taikyti kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodus atliekant socialinio darbo srities tyrimus, kuriais siekiama identifikuoti skirtingų asmenų grupių tarpasmenines ir socialines problemas, modeliuoti psichosocialinės pagalbos galimybes ir psichosocialinių problemų sprendimus, siekiant žmogaus teisių įgyvendinimo bei plėtojant socialinio darbo profesijos žinias.
4. Vertinti situaciją ir parinkti bei taikyti tinkamas socialinio darbo intervencijas ir psichosocialinio konsultavimo metodus, siekiant asmenų (jų grupių), šeimų ir bendruomenių įgalinimo, veiksmingo psichosocialinio funkcionavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo.
5. Vadovautis socialinio teisingumo, žmogaus teisių, socialinio darbo vertybių ir profesinės etikos principais socialinio darbo ir psichosocialinio konsultavimo praktinėje veikloje bei teikti įžvalgas profesinės praktikos plėtotei.
6. Analizuoti Lietuvos bei užsienio šalių socialinės politikos kryptis ir nacionalinę socialinės apsaugos sistemą, rengti ir teikti pasiūlymus, siekiančius lygybės ir nediskriminavimo socialinės politikos įgyvendinime.
7. Veikti vadovaujantis tarpdisciplininės komandos bendradarbiavimo, socialinių paslaugų ir psichosocialinės pagalbos teikimo ir organizavimo, projektų ir programų vadybos principais, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su profesinio lauko ir susijusių sistemų dalyviais.
8. Integruoti įvairias profesinio tobulėjimo formas (refleksijos, profesinės supervizijos, mokymai, konferencijos ir kt.), rūpinantis savo asmenybės augimu bei profesiniu tobulėjimu, atsakingai naudojantis ir vertinant nacionalinius ir tarptautinius informacijos šaltinius ir skatinant socialinio darbo, kaip pagalbą žmonėms teikiančios ir asmenis (jų grupes) įgalinančios profesijos, įvaizdį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymosi ir mokymo veiklos organizuojamos taip, kad padėtų studentams suvokti mokymosi tikslą, planuoti, vertinti ir reflektuoti mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus. Taikomi studijų metodai apima individualius ir grupinius projektus, probleminių situacijų sprendimą, pasikeitimą vaidmenimis, atvejo studijas, kritinę literatūros analizę, dokumentų analizę, vaizdo medžiagos analizę, teminius debatus, diskusijas, focus grupės diskusiją, bendradarbiavimu grįstą veiklą mažose grupėse, kritinę refleksiją, tyrinėjimu grįstą mokymąsi bei veiklos tyrimo elementus ir kt. Skiriamas laikas studentų konsultacijoms, kurių tikslas – individualiai ar grupėse išsiaiškinti kilusius klausimus, konsultuotis dėl savarankiškų užduočių atlikimo. Interaktyvios paskaitos, seminarai, grupinės supervizijos, praktinė veikla, savarankiškas individualus ir grupinis darbas skatina studentus aktyviai mokytis, susieti įgytas naujas žinias su praktika ir išbandyti jas praktiškai. Personalizuoto mokymosi paradigmos elementais grindžiamose studijose ir praktikose akcentuojama besimokančiojo patirčių plėtra.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas grindžiamas studijų programa pagrįstu vertinimu (angl. curriculum-based assessment), orientuotu į nuolatinį studento pažangos fiksavimą ir vertinimą. Vertinimo metodai ir būdai derinami su numatytais studijų rezultatais ir kompetencijomis bei joms ugdyti(s) taikomais studijų metodais. Realizuojant personalizuoto mokymosi nuostatas, siekiama studento ir dėstytojo pasidalytos atsakomybės už mokymąsi ir pasiektus rezultatus. Taikomi tokie vertinimo būdai: dėstytojo vertinimas, studento atliktos užduoties įsivertinimas, vienas kito užduočių vertinimas grupėse ir kt. Programos dalykų studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu dešimties balų vertinimo sistema. Vertinant atskirų dalykų pasiekimus, vertinimo kriterijai formuluojami vadovaujantis VDU taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema, kuri apibrėžta VDU Studijų Reguliamine. Studentų pasiekimai vertinami tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo gynimo) būdais. Galutinį studijų dalyko įvertį sudaro tarpinių atsiskaitymų (seminarai, individualūs projektai/užduotys, individualūs namų darbai, probleminių sprendimų užduotys, atvejo analizė, rašto darbai ir kt.) atlikimas ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo / projekto gynimo) pažymiai. Egzamino pažymys turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. galutinio pažymio, o tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir per pirmąsias paskaitas paskelbia dalyko dėstytojas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 240 kreditų: Artes liberales bendrieji universitetinių studijų dalykai (56 kreditų) bei krypties studijų pagrindą sudarantys kitų krypčių (psichologijos, sociologijos, teisės) studijų dalykai (30 kreditų), specialybės dalykai ir praktikos (154 kreditai). Krypties studijų dalykai sudaro kelis blokus:
- Žinios ir jų taikymas (36 ECTS) apima tokius studiju dalykus: Socialinio darbo pagrindai; Psichologijos pagrindai socialiniame darbe; Asmenybės raida; Teisės pagrindai socialiniame darbe; Kritinis socialinis darbas; Socialinis darbas su šeima ir individais; Socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje.
- Gebėjimai vykdyti tyrimus (28 ECTS) apima tokius studiju dalykus: Socialinio darbo tyrimų metodai; Priešdiplominė socialinio darbo praktika; Bakalauro baigiamojo darbo projektas; Baigiamasis socialinio darbo bakalauro darbas.
- Specialieji gebėjimai (84 ECTS) apima tokius mikro lygmens socialinio darbo studijų dalykus: Motyvacinio interviu praktikumas; Psichosocialinis konsultavimas; Socialinis darbas su grupėmis; Krizių intervencija; Alternatyvūs socialinio darbo konsultavimo metodai; Psichosocialinis konsultavimas vaiko ir šeimos gerovės srityje; Šeima rizikos visuomenėje; Vyresnio amžiaus žmonių įgalinimo ir konsultavimo metodai; Socialinio darbo ir konsultavimo etika; Pažintinė socialinio darbo praktika; Kvalifikacinė socialinio darbo praktika 1; Kvalifikacinė socialinio darbo praktika 2; ir mezo ir makro lygmens socialinio darbo studijų dalykai: Žmogaus teisės ir socialinis darbas; Socialinės apsaugos sistemos; Lyderystė ir prevencinis darbas bendruomenėje; Socialinis verslumas ir socialinių paslaugų organizacijos valdymas.
- Socialiniai gebėjimai (20 ECTS) apima tokius studiju dalykus: Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje 1; Žmogaus elgesys socialinėje aplinkoje 2; Socialinių įgūdžių ugdymo metodai; Koučingo metodai socialiniame darbe.
- Asmeniniai gebėjimai (16 ECTS) apima tokius studijų dalykus: Grupinės supervizijos praktikumas 1; Grupinės supervizijos praktikumas 2; Profesinė kalba ir akademinis raštingumas.

Praktikos: Programoje vykdomos trys praktikos. Pažintinės socialinio darbo praktikos (4 ECTS, 2-o kurso rudens semestre) tikslas – susipažinti su pagrindinėmis socialinio darbo veiklos sritimis ir kryptimis. Studentai susipažįsta su socialiniu darbu valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės apsaugos (socialinių paslaugų, vaiko teisių apsaugos ir kt.), sveikatos apsaugos, švietimo (mokslo ir ugdymo), teisėtvarkos sistemoje (probacijos ir bausmių vykdymo), užimtumo bei krašto apsaugos srityje. Kvalifikacinės socialinio darbo praktikos (12 ECTS, trečiais studijų metais) tikslas – ugdyti individualaus socialinio darbo gebėjimus, akcentuojant psichosocialinio konsultavimo įgūdžių plėtotę (aktyvaus klausymo, konsultacinio pokalbio vedimo ir kt.), veikiant pasirinktos socialinio darbo srities realioje institucijoje. Kvalifikacinės praktikos metu įgyjama patirtis reflektuojama grupės supervizijos praktikumų metu. Priešdiplominės socialinio darbo praktikos (3 ECTS, IV kurso pavasario semestre) tikslas yra integruoti praktinę patirtį ir teorines žinias, pagrindžiant pasirinkto baigiamojo darbo temos praktinį aktualumą.
Baigiamasis bakalauro darbas (15 ECTS)
Specializacijos:
Nėra.
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi:
- Bendrojo išsilavinimo dalykus (56 ECTS), kuriuos studentas gali rinktis iš Artes Liberales dalykų bei iš visų universitete vykdomų studijų programų;
- Gretutines studijos, renkantis iš visų universitete vykdomų studijų (psichologija, pedagogika, sociologija ir antropologija, teisė, viešasis administravimas ir kt.).
- Socialinio darbo krypties dalykai:
Psichosocialinis konsultavimas vaiko ir šeimos gerovės srityje;
Šeima rizikos visuomenėje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
VDU socialinio darbo krypties bakalauro studijos yra unikalios ir išskirtinės kitų socialinio darbo studijų krypčių grupėje, nes jose apjungiamos skirtingų krypčių studijos, derinant psichosocialinio konsultavimo teoriją bei praktiką skirtingose socialinio darbo srityse (socialinių paslaugų, medicinos, švietimo, teisėsaugos) su žmogaus teisių, socialinio teisingumo principų išmanymu ir kritinio mąstymo ugdymu. Studijos gali būti organizuojamos ir sesijiniu būdu. Didelis studijų užsienio universitetuose pasirinkimas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs studijas ir įgijęs socialinių mokslų bakalauro laipsnį, absolventas gali dirbti socialiniu darbuotoju ar vadovu valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, veikiančiose socialinės apsaugos (socialinių paslaugų, vaiko teisių apsaugos ir kt.), sveikatos apsaugos, švietimo (mokslo ir ugdymo), teisėtvarkos sistemoje (probacijos ir bausmių vykdymo), užimtumo srityje, krašto apsaugos srityje, kurti savo socialinį verslą. Programos absolventas yra kvalifikuotas teikti psichosocialinę pagalbą ir konsultuoti įvairias asmenų grupes, pavyzdžiui, vaikus ir paauglius, jaunuolius, šeimas, senyvo amžiaus asmenis, asmenis, turinčius psichikos sveikatos problemų ar kenčiančius nuo priklausomybių, migrantus, darbo neturinčius ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės tęsti studijas socialinio darbo, sociologijos ir antropologijos, socialinės politikos, kriminologijos magistrantūroje, integruotos komunikacijos, o taip pat, (išklausę papildomus kursus, jeigu to reikalaujama) kitose socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos bei ugdymo mokslų srities magistrantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose