Biologija ir genetika

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121DX011
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Biologijos ir genetikos bakalauro programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos, kūrybiniu ir kritiniu mąstymu pasižyminčius plataus profilio biologijos ir genetikos specialistus, turinčius fundamentaliaisiais gamtos dėsniais pagrįstas žinias ir gebėjimus, galinčius sėkmingai dirbti su biologija ir genetika susijusiose mokslo institucijose ir ūkio srityse, švietimo įstaigose, aukštųjų technologijų ir pramonės įmonėse, kurti naujas verslo įmones arba tęsti studijas antroje pakopoje; išugdyti plačią erudiciją, kūrybinį ir kritinį mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant; išugdyti gebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Programos tikslai: suteikti fundamentalių žinių ir gebėjimų, reikalingų darbui su biologijos ir genetikos mokslais susijusiose srityse, apimančiose ląstelių biologiją, mikrobiologiją, genetiką, augalų ir gyvūnų biologiją; parengti aukštos kvalifikacijos biologijos ir genetikos analitikus, laboratorijų specialistus, gebančius spręsti realias problemas sparčiai besivystančiose molekulinės biologijos, genetikos, ląstelių biologijos, mikrobiologijos, biotechnologijos, biologinių sistemų modeliavimo, sintetinės biologijos, neurobiologijos, orientuotus į gilesnį gamtinių procesų suvokimą ir interpretavimą.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Biologijos ir genetikos studijų programą, supranta ir geba taikyti žinias apie: evoliucinių procesų reikšmę, biologinės įvairovės atsiradimą ir kaitą dėl mutacijų, atrankos ir genetinių pokyčių; hierarchinę bazinių struktūrinių vienetų, molekulinių ir ląstelinių procesų organizaciją, sisteminius ryšius ir svarbą, nulemiant visų gyvų organizmų funkcijas; gyvų sistemų ryšius ir tarpusavio sąveikas; genetinės informacijos raiškos ir perdavimo konkrečios aplinkos kontekste svarbą organizmų vystymuisi, funkcijoms ir elgsenai; geba teoriškai atpažinti ir analizuoti dabarties problemas susijusias su biologija ir genetika taikydamas šiuolaikinius mokslinio tyrimo ir analizės metodus; rinkti biologinius pavyzdžius, juos apdoroti ir saugoti, saugiai dirbti lauko sąlygomis, ruošti tyrimo medžiagą laboratorijoje; dirbti su standartine analitine biologijos įranga; stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio biologines savybes, įvykius ar kitimus, juos sistemiškai ir patikimai dokumentuoti; dirbti pagal geros laboratorinės praktikos principus, bioetikos taisykles; kūrybiškai naudoti informacines technologijas biologijos objekto analitiniam ir skaitiniam aprašymui, naudotis duomenų bazėmis, sisteminti surinktą informaciją; surasti ir studijuoti naujausią mokslinę literatūrą, interpretuoti gautus rezultatus, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais valstybine ir bent viena užsienio kalba ir gebėti suprasti bei interpretuoti literatūroje paskelbtus duomenis; dirbti savarankiškai ir grupėje, taip pat ir tarpdisciplininėje komandoje kartu su kitų specialybių darbuotojais; organizuoti ir planuoti savo profesinę ir mokslinę veiklą bei mokymosi procesą, nuolat mokytis ir tobulėti profesinėje srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, seminarai, individualios ir grupinės užduotys, praktika, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais. Praktika, kursiniai, baigiamieji darbai yra ginami ir vertinami pagal nustatytas tvarkas.
Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Egzaminai ir kolokviumai vyksta raštu. Egzamino pažymys turi sudaryti 30–60 procentų galutinio pažymio; kolokviumo pažymys sudaro 15-35 procentus galutinio pažymio; laboratorinių darbų, kontrolinių darbų, namų darbų, kitų užduočių įvertinimai sudaro 15-35 procentus galutinio pažymio.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai: Aukštoji matematika, Bendroji biologija, Bendroji ir analizinė chemija, Bendroji fizika, Bestuburių biologija, Gemalinių augalų anatomija, morfologija, sistematika, Organinė ir bioorganinė chemija, Algologija ir mikologija, Biochemija, Gamtos mokslų profesinė kalba, Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje, Stuburinių biologija, Augalų ekofiziologija, Bendroji genetika, Mikrobiologija, Žmogaus ir gyvūnų morfofiziologija, Biologiniai tyrimai, Evoliucija ir filogenija, Gyvūnų ekologija, Technologijos, inovacijos ir verslumas, Augalų ekologija, Biofizika, Biogeografija, Imunologija, Ląstelės biologija, Vystymosi biologija, Bendroji biotechnologija ir bioinformatika, Epigenetika, Neurobiologija; Kursinis darbas Nr.1, Kursinis darbas Nr.2, Biologijos ir genetikos bakalauro baigiamasis darbas.
Praktika: Augalų biologijos praktika, Gyvūnų biologijos praktika, Specialioji biologijos praktika
Specializacijos:
Studentai gali pasirinkti gilinti žinias biologijoje, molekulinėje biologijoje bei genetikoje.
Studento pasirinkimai:
Entomologija, Žmogaus genetika, Ornitologija, Parazitologija ir fitopatologija, Molekulinė biologija biotechnologijoje, Populiacijų ir ekologinė genetika, Akvakultūros sistemos, Ekogenotoksikologija ir sveikata, Augalai ir visuomenė, Molekulinė genetika. Pagrindinių, universitete vykdomų mokslo ir meno sričių studijų dalykai (gamtos, technologijų ir žemės ūkio mokslų, humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų, užsienio kalbų); alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studento studijuojamoje, studijų programose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Išskirtinis studijų programos bruožas – galimybė pasirinkti detalesnes studijas biologinės įvairovės populiacijų, rūšių ir ekosistemų lygiuose, molekulinės biologijos bei šiuolaikinės genetikos srityse. Programa suteikia šiuolaikines mokslų žinias ir praktinius įgūdžius, kurie yra tvirtas pagrindas tolesnėms studijoms bei profesinei karjerai sparčiai besivystančiose molekulinės biologijos, genetikos, biomedicinos ir biotechnologijų srityse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti biomedicinos, žemės ūkio bei aplinkosaugos srityse; įvairiose biotechnologijos, mikrobiologijos, biofarmacijos ir maisto pramonės įmonėse, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose; taip pat gali dirbti biologijos mokytoju vidurinėse mokyklose (studijų metu sudaroma galimybė papildomai studijuoti disciplinas, reikalingas mokytojo kvalifikacijai įgyti).
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą absolventai gali tęsti studijas gyvybės mokslų (biologijos, biofizikos, genetikos, ekologijos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, biochemijos,) ir biotechnologijos mokslų krypčių magistrantūros programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021.12.29


Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Biologija ir jūros biotechnologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Biologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Molekulinė biologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Biologija ir genetika Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)