Teisė

Vytauto Didžiojo universitetas

Mokymo įstaigaVytauto Didžiojo universitetas
Studijų krypties grupėTeisė
Studijų kryptisTeisė
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 5 (metais)
Kreditai300
Programos kodas6011KX003
Įstaigos adresasKaunas, K. Donelaičio g. 58
Vytauto Didžiojo universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
rengti teisininkus, gerai išmanančius esminius ir specifinius Lietuvos teisės sistemos elementus bei turinčius ES ir tarptautinės teisės žinių, sugebančius efektyviai ir etiškai atstovauti ir konsultuoti klientus, spręsti ginčus tarp šalių humaniškai, atsižvelgiant į išskirtinį teisininko kaip teisingumo garanto vaidmenį visuomenėje, gebančius lengvai persiorientuoti dirbti kontinentinės ir bendrosios teisės tradicijų sąlygomis, savo veiklą plėtoti transnacionalinėse organizacijose, tarptautinėse įmonėse bei Europos Sąjungos institucijose. Studijų metu lavinami studentų bendrųjų teisės normų ir teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai įvaldo teisinę anglų kalbą. Programoje siekiama studentų aktyvaus dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio, dėstant daug dėmesio skiriama studento sugebėjimui analizuoti teisinę literatūrą, teismų praktiką, formuluoti teisės taisykles, faktinėms situacijoms pritaikyti teisės normas ir principus, teisiškai argumentuoti. Tai formuoja studentų kūrybingo ir kritinio mąstymo įgūdžius, ugdo jų gebėjimus analizuoti teisines problemas bei diskutuoti teisine tematika.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti, taikyti, analizuoti bei vertinti visų pagrindinių teisės šakų ir institutų principus ir turinį nacionalinio ir tarptautinio teisinio reguliavimo kontekstuose.
2. Taikyti teisę teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose, rengti teisės taikymo aktus, aiškinti ir taikyti teisę remiantis ekonomikos, filosofijos, sociologijos ir kitų mokslų žiniomis.
3. Rengti ir sisteminti norminius teisės aktus, taikyti teisėkūros juridinės technikos taisykles.
4. Argumentuoti, rašyti esė, formuluoti praktinio bei mokslinio pobūdžio uždavinius bei išvadas tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, naudojantis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir įvairiomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
5. Planuoti, organizuoti bei kontroliuoti veiklą ir darbo laiką dirbant savarankiškai ir komandoje, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais.
6. Teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti žmogaus ir socialinių institucijų elgesį, veiklą, įvairių tekstų pobūdį, jų universalumą, aktualumą ir pritaikomumą, priimti argumentuotus sprendimus dėl teisinių konfliktų sureguliavimo.
7. Būti nešališkam, jautriam kitų asmenų ir aplinkos poveikiui, derinti priešingus interesus bei elgtis pagal nustatytus profesinio elgesio standartus.
8. Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, efektyviai bei nuolat mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Būsimieji teisininkai studijuoja universitetinius bendrojo lavinimo, užsienio kalbų, specialiuosius profesinius ir laisvai pasirenkamus studijų programos dalykus, iš kurių privaloma išklausyti teisės teoriją ir konstitucinę teisę, civilinę ir civilinio proceso teisę, baudžiamąją ir baudžiamojo proceso teisę, administracinę teisę ir procesą, tarptautinę viešąją teisę, finansų teisę, teisės istoriją, ES teisę. Studentai taip pat studijuoja darbo teisę, įmonių teisę, intelektinės nuosavybės teisę ir kt. dalykus.
Dalį dalykų dėsto kviestiniai užsienio dėstytojai (iš tokių valstybių kaip JAV, Jungtinė Karalystė, Italija, Ispanija, Prancūzija ir kt.).
Studijų programoje numatytoji pagrindinė praktika yra profesinė praktika (16 kreditų), kurią būsimieji teisininkai atlieka teismuose, advokatų kontorose, notarų biuruose, antstolių kontorose ar kitose įstaigose ar institucijose, su kuriomis VDU Teisės fakultetas sudaro praktinio mokymo sutartis. Papildomas praktinis parengimas užtikrinamas lavinant modernių nacionalinių ir tarptautinių teisinių duomenų bazių naudojimo, procesinių dokumentų rengimo įgūdžius bei imituojant teisminį procesą paskaitų metu.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu.
Studijų metu vyksta informacijos paieška, dokumentų ir mokslinių šaltinių analizavimas, uždavinių sprendimas, probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas, probleminių situacijų sprendimas, atvejo analizė, diskutavimas, debatai, kursinio parengimas, projekto parengimas, esė parengimas, ataskaitų rengimas ir pristatymas, darbas grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (kontrolinių darbų, namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais. Jeigu dalykas dėstomas intensyviu būdu, jo pasiekimai vertinami vien baigiamuoju egzaminu.
Naudojami testavimas arba apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); diskusijų ir debatų stebėjimas ir vertinimas; atliekamų praktinių užduočių stebėjimas ir vertinimas; problemų sprendimų vertinimas; kursinio, esė, atvejo analizės, ataskaitų, projektų pristatymų stebėjimas ir vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
pagrindiniai studijų sričių (gamtos, technologijų ir žemės ūkio mokslų, humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų) studijų dalykai, skirti įvairių studijų sričių žinioms ir gebėjimams įgyti (16 ECTS) bei užsienio kalbos (iki 24 ECTS);
studijų krypties dalykai:
Teisės metodologiniai pagrindai,
Technologijų teisė,
Romėnų teisė ir lotyniškoji teisės terminija,
Teisės teorija,
Viešasis kalbėjimas,
Teisės istorija,
Konstitucinė teisė,
Darbo teisė,
Administracinė teisė ir procesas I,
Teisinis argumentavimas,
Teisės technologijos,
Administracinė teisė ir procesas II,
Baudžiamoji teisė: bendroji dalis,
Civilinė teisė I,
Europos Sąjungos teisė I: institucinė teisė,
Teisininkų etika,
Teisinė anglų kalba,
Baudžiamoji teisė: specialioji dalis I,
Baudžiamojo proceso teisė I,
Civilinė teisė II,
Civilinio proceso teisė I,
Europos Sąjungos teisė II: materialinė teisė,
Įmonių teisė,
Baudžiamoji teisė: specialioji dalis II,
Baudžiamojo proceso teisė II,
Tarptautinė viešoji teisė,
Civilinio proceso teisė II,
Finansų teisė,
Mokslinio darbo rengimas teisėje,
Kursinis darbas
Teisės filosofija: teisingumas, visuomenė, ekonomika,
Teisės vientisųjų studijų baigiamasis darbas,
Teisinė praktika
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - teisė ir technologijos: Programavimas teisininkams I, Intelektinės nuosavybės teisė, Interneto teisė, Programavimas teisininkams II;
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - teisė ir verslas: Bankroto ir restruktūrizavimo teisė, Tarptautinė privatinė teisė, Mokesčių teisė, Lyginamoji sutarčių teisė, ES ir lyginamoji bendrovių teisė;
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - šiuolaikinė baudžiamoji teisė: Tarptautinis ir ES bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, Nusikaltimai versle, Įrodymų rinkimas ir įrodinėjimas finansiniuose, verslo ir elektroniniuose nusikaltimuose;
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje:
Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas, Kriminalistika, Teismo medicina, Duomenų rinkimo taktika, Įrodymų rinkimas ir įrodinėjimas finansiniuose, verslo ir elektroniniuose nusikaltimuose, Psichologija ir teisė.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose nei studentas studijuoja, studijų programose (16 ECTS);
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - teisė ir technologijos: Kibernetiniai nusikaltimai, Robotikos ir dirbtinio intelekto teisė, Duomenų apsauga, Elektroninė prekyba, Teisės profesijoje naudojamos interneto technologijos, Finansinių technologijų teisė, Švietimo technologijų teisė, Sveikatos technologijų teisė, Natūralios kalbos apdorojimo technologijos, Specialus kursas;
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - teisė ir verslas: Sveikatos teisė, Įmonių susijungimai ir įsigijimai, Lyginamoji darbo teisė, Verslas, socialinė atsakomybė ir teisė, Teisinių sistemų lyginamoji analizė, Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, Atstovavimo teisė, Intelektinės nuosavybės teisė, Nusikaltimai versle, Investicijų teisė, Specialus kursas;
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - šiuolaikinė baudžiamoji teisė: ES baudžiamoji teisė ir politika, Kriminalistika, Kibernetiniai nusikaltimai, Psichologija ir teisė, Narkotikai ir baudžiamoji politika, Psichikos sutrikimas ir nusikalstamos veikos, Specialus kursas;
Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis - ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje:
Kriminalinės žvalgybos pagrindai, Tarptautinis ir ES bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, Kibernetiniai nusikaltimai, Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese I, Asmens teisių apsauga baudžiamajame procese II, Nusikaltimai versle, Specialus kursas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
tarptautiškumas, tarpdiscipliniškumas, taikomasis pobūdis, dėmesys profesinei etikai, žinių ir kompetencijų gilinimo kryptys (teisė ir technologijos; teisė ir verslas, šiuolaikinė baudžiamoji teisė; ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje). Dalis studijų vykdoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią programą gali dirbti bet kurį teisinį darbą (teisėjo, advokato, prokuroro, notaro ir pan.), taip pat turi galimybę dirbti viešosiose institucijose ar privačiame sektoriuje Lietuvoje ir už jos ribų.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 5 (metais)