Regionų plėtra ir valdymas

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Mokymo įstaigaVilniaus universiteto Šiaulių akademija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281LX004
Įstaigos adresasVytauto g. 84, LT-762352, Šiauliai
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kompleksiškai integruoti fundamentalias viešojo valdymo ir regionų plėtros žinias bei mokslinio tyrimo ir ekspertinės veiklos gebėjimus rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančios profesinės situacijos, spręsti problemas, dirbti grupėje ir jai vadovauti, priimti teisėtus sprendimus, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus. Gebėjimas sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, planuoti mokymosi procesą, pasirinkti vystymosi ir tolesnio mokymosi kryptį. Etiško bendravimo, bendradarbiavimo, informacijos viešinimo ir komunikacijos gebėjimai.
Dalykinės kompetencijos:
Ekspertinės regionų plėtros ir valdymo srities žinios ir gebėjimai (regionų ekonomikos, regioninės politikos konteksto analizė; kūrybiškas regioninės politikos analizės metodologijos taikymas siekiant tobulinti sistemą, procesus, diegti inovacijas ir kt.). Nuodugnios, išplėstinės žinios ir gebėjimai taikyti, adaptuoti, rengti regionų plėtros ir valdymo instrumentus (regionų plėtros programų ir projektų rezultatyvumo ir veiksmingumo vertinimą, strateginį regionų ir juose veikiančių organizacijų išteklių valdymą, inovacijų, pokyčių valdymą ir kt.). Gebėjimai sąveikauti su piliečiais sprendžiant regionų plėtros klausimus, gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus profesinėse situacijose. Gebėjimas profesionaliai taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus regionų plėtros ir valdymo analizės, sprendimų priėmimų procesuose, gebėjimas vykdyti regionų plėtros mokslinius tyrimus.
Numatomi studijų rezultatai:
Baigęs jungtinę magistro studijų programą absolventas žino ir supranta ekonominį, socialinį, politinį bei teisinį regionų vystymo kontekstą ir jo sąveiką su viešojo administravimo objektu, esminius regionų politikos, jos formavimo ir įgyvendinimo principus, geba kritiškai ir sistemiškai vertinti regionų plėtros procesus lokaliu ir tarptautiniu lygmeniu, profesionaliai tirti, analizuoti ir kompleksiškai spręsti regionų plėtros iššūkius, diegti inovacijas regionų vystymo procesuose, rengti ir įgyvendinti regionų plėtros programas, konsultuoti regionų plėtros klausimais, kompleksiškai integruoti regionų plėtros ir jos valdymo žinias tenkinant viešąjį interesą bei priimant inovatyvius, demokratinėmis vertybėmis ir pilietiškumu pagrįstus regionų viešosios gerovės kūrimo sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentą, bei jo sąveiką su dėstytoju. Programoje taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebėjimus holistiškai ugdančios mokymo/si strategijos: mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant, probleminį / projektinį mokymąsi. Strategijos realizuojamos taikant studento mokslinį, kritinį, kūrybišką ir konstruktyvų mąstymą ugdančius metodus: AKTA (atvejo kūrimo / tyrimo / analizės), PM (problemos analizės ir problemos sprendimo, taikant projektinę prieigą) ir UKDIM / CLIL (užsienio kalbos ir dalyko integruoto mokymosi metodus). Taip pat atskiruose dalykuose taikomi koncepcijos žemėlapio, socialinio tyrimo, virtualaus modeliavimo, naudojant programinę įrangą, mokymosi pasiekimų aplanko, individualios ir grupinės refleksijos metodai. Akcentuojant programos tarptautiškumą daug dėmesio skiriama studentų savarankiškų studijų skatinimui, taikant informacijos valdymo, veiklos analizės, konsultacijų individualių tiesiogiai auditorijoje ir nuotoliniu būdu, ir kartu su grupe, grįžtamojo ryšio, diskusijų profesiniuose tinkluose metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų programoje siekiant vertinti studentų pasiekimus ir pažangą viso semestro metu, studijų dalykuose (moduliuose) taikomas kaupiamasis vertinimas. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (esė, projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko (modulio) apraše nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys. Dažniausiai taikomi vertinimo metodai: žodiniai pranešimai, tyrimų pristatymai, tiriamųjų darbų ataskaitos raštu, refleksijos, savęs ir kolegų vertinimas, testai, referatai, esė ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa yra sudaryta iš pagrindinės Viešojo administravimo krypties dalykų (modulių) (102 kreditai), kurių studijų metu gilinamasi į tokias sritis kaip: viešoji politika ir valdymas, regionų plėtros teorijos, Europos Sąjungos teisė, regionų ekonomika, socialinė politika, viešojo sektoriaus biudžetas ir finansai, regioninių tyrimų metodologija, darnus regionų vystymasis ir regioninių programų valdymas, regionalizmas ir daugiapakopis valdymas Europoje, regioninių mikro ir makro procesų modeliavimas, e. valdymas ir demokratija. Magistro seminaras ir Magistro darbas gilina mokslinę/ekspertinę/analitinę kompetenciją bei regionų plėtros ir valdymo žinias, formuoja gebėjimą tirti, analizuoti, vertinti ir argumentuoti sprendimus pasirinktų ES regionų plėtros ir valdymo klausimais.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijų krypties pasirenkamieji dalykai sudaro 18 kreditų. Studentai renkasi po vieną dalyką iš kiekvienos alternatyvos. Šie studijų dalykai yra orientuoti į šiuolaikinių demokratinių regionų ekonominės ir socialinės plėtros ir valdymo žinių bei gebėjimų įgijimą, kurie padės praktinės ar akademinės patirties viešojo administravimo srityje turintiems specialistams dirbti efektyviai, kūrybingai, vadovautis demokratiniais principais, numatyti pokyčius ir juos valdyti.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpdiscipliniškumas kaip esminė viešojo administravimo profesinio lauko charakteristika, pasižyminti viešojo administravimo, vadybos, politikos, ekonomikos, teisės ir kitų studijų krypčių dalykų integracija. Jungtinis programos pobūdis, išplečiantis studentų galimybes studijuoti užsienyje, sustiprinantis mokslo ir studijų potencialą Pardubicių universiteto potencialu, papildantis tradicinę Lietuvos viešojo administravimo studijų tematiką ir metodus Čekijos Respublikos tradicijomis. Regioniškumas kaip pagrindinis programos bruožas, įgalinantis specializuotais, į ES ir nacionalinių regionų reikmes orientuotais studijų dalykais rengti aukštos kvalifikacijos regionų plėtros ir valdymo specialistus. Tarptautiškumas, pasireiškiantis dėstytojų ir studentų mobilumu, bendromis partnerių universitetų studijų turinio ir metodų inovacijomis, studijų turinio internacionalizavimo, europinėmis studijų turinio dimensijomis, studentų tarptautinės patirties ir įgūdžių, tarptautinių mokslinio bendradarbiavimo stiprinimu, studijomis užsienio kalba, galimybe įgyti naujų tarptautinių patirčių ir įsilieti į tarptautinius tinklus. Skaitmeninio ir nuotolinio mokymosi plėtojimas, atveriantis lankstesnes studijų organizavimo formas ir būdus, didesnio bendradarbiavimo tinkluose, konsultavimo, prieigos prie atvirųjų švietimo išteklių galimybes. Inovatyvumas, nes visi studijų dalykai parengti vadovaujantis naujausiais mokslo pasiekimais, originaliais ir moderniais studijų metodais, naujausiais regioninės politikos ir informacijos dokumentais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistrai gali dirbti specialistais, ekspertais, vadovais valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, verslo įmonėse, regionų plėtros bei konsultacijų agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose, tyrimų centruose, kur reikalingos regionų plėtros ir valdymo kompetencijos.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrai gali tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūroje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-03-31

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Regionų plėtra ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)