Socialinis darbas

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Mokymo įstaigaVilniaus universiteto Šiaulių akademija
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinė gerovė (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6281JX006
Įstaigos adresasVytauto g. 84, LT-762352, Šiauliai
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo profesionalus, gebančius teoriniu bei praktiniu lygmeniu vertinti socialinio darbo kaip taikomosios veiklos, studijų ir mokslo krypties polifunkcionalų pobūdį besikeičiančios visuomenės socialinio teisingumo, sveikatos ir gyvenimo gerovės užtikrinimo kontekste; pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; gebančius veikti neapibrėžtose ir kompleksinėse aplinkybėse, teikiant pagalbą asmenims gyvenimo raidoje (cikle) įgimtos, įgytos ir senatvės negalios situacijoje.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas kritiškai ir integraliai analizuoti palyginamuoju aspektu naujausias socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų teorijas ir metodologiją globaliame sumanios visuomenės raidos vystymo ir tarptautiniame socialinės politikos kontekste. Gebėjimas sistemiškai modeliuoti šiuolaikinius negalės ir senėjimo situacijoje esančių asmenų socialinio darbo technologijas ir metodus pozicionuojant savo profesiją. Gebėjimas inicijuoti ir savarankiškai vykdyti tarpdisciplininius mokslinius – taikomuosius tyrimus, interpretuoti rezultatus bei jų sklaidą nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas kūrybiškai taikyti tyrimo rezultatus, modeliuojant poveikį socialinės politikos ir sumanios visuomenės socialinei raidai, plėtojant inovatyvias įgalinančias socialines paslaugas, orientuotas į negalės ir senėjimo situacijoje esančių asmenų gyvenimo kokybę. Gebėjimas sistemiškai vertinti negalės ir senėjimo situacijoje esančių asmenų įsitraukimo į socialinės pagalbos procesą galimybes ir poreikius, organizuoti ir koordinuoti socialinės reabilitacijos procesą, asmens poreikius atliepiančių, jo galias stiprinančių socialinio darbo strategijų ir metodų taikymą. Gebėjimas inicijuoti ir koordinuoti socialinių programų ir projektų įgyvendinimą, atliepiant sudėtingą socialinio darbo kontekstą. Gebėjimas prisiimti socialinę atsakomybę ir lyderystę tarpdisciplininės komandos veikloje, bendradarbiauti ir diskutuoti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, teigiamai pozicionuojant socialinio darbo profesiją. Gebėjimas reflektyviai ir kritiškai vertinti savo ir tarpdisciplininės komandos narių veiklą asmeninio augimo ir profesinio tobulėjimo kontekste.
Numatomi studijų rezultatai:
Asmuo, turintis socialinio darbo jungtinį magistro laipsnį, įgijo žinių ir gebėjimų, įgalinančių pažinti socialinius reiškinius jų paradigmų ir visuomenės socialinių problemų kontekste; įtvirtino kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologiją; gebėjimus kurti ir valdyti socialines programas ir projektus; įvertinti negalios ir senatvės situacijoje esančių asmenų socialinius poreikius ir problemas taikomosios mokslinės veiklos kontekste, teikiant pagalbą ir veikiant neapibrėžtose situacijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje yra derinamos tradicinės (paskaita) ir inovatyvios studijų formos (nuotolinio mokymosi Moodle aplinkoje ir kooperuotų studijų elementai). Paskaitose taikomi studijų metodai: pagrįsti specialiųjų programinių paketų (statistinių duomenų apdorojimo SPSS ir PSPP programos) taikymu; atvejo analizė (atvejo kūrimo / tyrimo / analizės metodas), darbas grupėse, diskusija, mokslinės literatūros, mokslinių straipsnių kritinė analizė, veiklos refleksija, interaktyvi paskaita. Studentai rengia individualius ir grupinius projektus, taikydami problemų sprendimo ir projektų valdymo metodus. Mokslinio tiriamojo darbo gebėjimus studentai ugdosi taikydami teorinės analizės bei empirinius (kiekybinio ir kokybinio tyrimo, tyrimo duomenų analizės bei interpretacijos) metodus, rengdami magistro baigiamąjį darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo sistema, siekiant užtikrinti studentų aktyvų mokymąsi per visą semestrą, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje ir objektyvų studijų rezultatų vertinimą. Dalykų studijų eigoje tarpinių užduočių kaupiamąjį vertinimą sudaro studento savarankiškai atliktų darbų ir egzamino įvertinimų suma. Galutinį balą sudaro įgytų žinių ir tiriamųjų gebėjimų patikrinimas egzamino metu ir specialiųjų, socialinių ir asmeninių gebėjimų, formuojamų atliekant individualias ar grupines užduotis, vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo magistrantūros programoje studijų krypties dalykams skiriama 60 kreditų (su praktika). Programos turinį sudaro dvi struktūrinės dalys: studijų krypties teoriniai bei profesinę veiklą plėtojantys dalykai ir mokslinio tiriamojo darbo kompetencijoms įtvirtinti skirti dalykai. Jungtinėje studijų programoje akademinio judumo būdu atliekama mokslinė-tiriamoji praktika (7 kreditai), studijuojami tarptautinės patirties integravimui aktualūs studijų dalykai. Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui numatyta 30 kreditų, studentai rinks tyrimų duomenis Lietuvoje ir Ukrainoje, atliks lyginamąją duomenų analizę.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė tarptautinė studijų programa orientuota į pasirengimą profesinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse bei gebėjimą veikti neapibrėžtose ir kompleksinėse aplinkybėse teikiant pagalbą asmenims įgimtos, įgytos ir senatvės negalios situacijoje gyvenimo raidoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti socialinio darbo specialistais skirtingo lygmens (nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse) socialines ir kitas paslaugas teikiančiose įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinė gerovė (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)