Muzikos pedagogika

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Mokymo įstaigaVilniaus universiteto Šiaulių akademija
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisMokytojo su dalyko specializacija rengimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211MX029
Įstaigos adresasVytauto g. 84, LT-762352, Šiauliai
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos, kompetentingus, motyvuotus, kritiškai mąstančius, kūrybingus, orientuotus į mokslinę-tiriamąją veiklą ir tarpdiscipliniškumą bei įvaldžiusius inovatyvias kompiuterines muzikos technologijas meno pedagogikos specialistus, kurie gebės kritiškai vertinti, realizuoti praktikoje, tirti ir projektuoti skirtingus formalaus ir neformalaus muzikinio ugdymo modelius; įgytų žinių, asmeninių, socialinių, specialiųjų gebėjimų ir vertybių pagrindu, gebės įgyvendinti kultūrinio sąmoningumo ir saviugdos nuostatas, lyderiauti ir formuoti visuomenės muzikinę kultūrą.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas generuoti naujas idėjas, iniciatyvumas, gebėjimas prisiimti atsakomybę ir veikti savarankiškai, gebėjimas vadovauti, kultūrinės įvairovės ir multikultūriškumo supratimas ir pripažinimas, socialinis ir etinis įsipareigojimas profesinei veiklai, gebėjimas savivaldžiai mokytis.
Dalykinės kompetencijos:
Gebės (at)pažinti, analizuoti ir kritiškai vertinti netipines muzikinių-edukacinių reiškinių metodologines problemas, savarankiškai atlikti empirinius tyrimus.Įvaldę inovatyvias muzikines technologijas, gebės profesionaliai realizuoti įvairaus pobūdžio meninius/edukacinius projektus naujoje ir nežinomoje aplinkoje, kūrybiškai taikyti naujausią informaciją įgyvendinant originalius muzikinio ugdymo modelius, eksperimentuoti diegiant inovatyvius muzikinio ugdymo metodus.
Numatomi studijų rezultatai:
Programa skirta rengti meno pedagogikos magistrus, gebančius kūrybiškai dirbti formalaus ir neformalaus švietimo sistemoje su įvairaus amžiaus ugdytiniais, projektuoti inovatyvius muzikinio ugdymo modelius bei savarankiškai vykdyti mokslinius tyrimus taikant šiuolaikinio mokslinio tyrimo metodologiją ir metodus. Absolventas įgyja esminių pedagoginių, psichologinių, muzikologinių žinių apie vaikų ir jaunimo muzikinį ugdymą, tobulina mokslinio tiriamojo bei praktinio darbo mokykloje gebėjimus, moka kurti ir pristatyti kūrybinius projektus, turi reikiamų kalbos bei minčių dėstymo raštu įgūdžių, sugeba savarankiškai gilintis į teorines ir praktines muzikinio ugdymo problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Konkrečių dalykų rezultatai, jiems pasiekti numatyti studijų metodai bei studentų pasiekimų vertinimo metodai yra detalizuojami kiekvieno programą sudarančio dalyko apraše
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Kiekviename semestre studijuojami ne daugiau kaip 5 dalykai. 72 kreditus (nustatyta ne mažiau kaip 60 studijų kreditų) sudaro krypties dalykai. Studento pasirenkami dalykai sudaro 18 kreditų (nustatyta ne daugiau kaip 30 studijų kreditų). Magistro darbui atlikti ir apginti skiriama 30 kreditų, tai sudaro 25 proc. studijų programos apimties
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos išskirtinumą sudaro mokslinio tyrimo dalykų kompleksas, suteikiantis magistrantams tyriminės veiklos gebėjimų, būtinų tinkamai pasirengti profesinei veiklai arba doktorantūros studijoms. Studijuojantiesiems sudaromos išskirtinės sąlygos naudotis profesionaliai įrengta Garso studija, kuri unikaliai prisideda prie studijų proceso ir orientuoja Programos magistrantus į praktinį dalykų pritaikomumą (kūrybiškai plėtoti muzikos komponavimo, aranžavimo, improvizavimo bei kitokius muzikos kūrinių adaptavimo gebėjimus) įvaldant inovatyvias kompiuterines muzikos technologijas, o tai šiuolaikinėmis sąlygomis yra ypač aktualu Lietuvos ugdymo įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji studijas gali dirbti mokslinį pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, gimnazijose, bendrojo lavinimo ir meno mokyklose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vadovauti neformalios muzikinės veiklos kolektyvams, inicijuoti muzikinio ugdymo veiklą. Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji magistro programą gali tęsti studijas doktorantūros programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose