Viešasis valdymas

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Mokymo įstaigaVilniaus universiteto Šiaulių akademija
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVadyba ir administravimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX078
Įstaigos adresasVytauto g. 84, LT-762352, Šiauliai
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, pasižyminčius ekspertinių žinių ir gebėjimų, viešojo administravimo vertybių ir moralinių normų visuma viešojo valdymo srityje, kuri įgalintų profesionaliai ir kūrybiškai veikti sprendžiant valstybės ir vietos valdymo klausimus, adaptuoti ir kurti viešojo administravimo instrumentus, diegti inovacijas savo profesinės veiklos srityse, tobulinti mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti savarankiškas studijas.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas planuoti savo nuolatinį mokymąsi, būti lyderiu, vadovauti, motyvuoti, sudaryti komandas ir dirbti jose, prisiimti atsakomybę už savo bei komandos sprendimus ir veiksmus. Gebėjimas mąstyti ir vertinti kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai. Komunikaciniai, informacijos valdymo, informavimo ir konsultavimo gebėjimai. Etiško bendravimo, bendradarbiavimo, legitimių, teisėtų sprendimų priėmimo gebėjimai.
Dalykinės kompetencijos:
Ekspertinės viešosios politikos srities žinios ir gebėjimai (viešosios politikos sistemos ir sąveikų jose, viešosios politikos konteksto analizė; darbotvarkės formavimas, rezultatų matavimas ir ilgalaikių pasekmių darnaus vystymo kontekste numatymas; kūrybiškas viešosios politikos teorijų, koncepcijų, analizės metodologijos taikymas siekiant tobulinti sistemą, procesus, pagrįsti reikšmingas alternatyvas paskirstant turimus ir pritrauktus ištekliu pagal prioritetus ir kt.). Nuodugnios, išplėstinės žinios ir gebėjimai taikyti, adaptuoti, kurti viešojo valdymo instrumentus (viešojo valdymo elementus ir jų sąveiką, teorijas, organizacijų funkcionavimo ir vadybos procesus, teisės aktus, viešųjų programų ir projektų rezultatyvumo ir veiksmingumo vertinimą, strateginį organizacijų ir jų resursų valdymą, inovacijų, rizikų, pokyčių valdymą ir kt.). Gebėjimai sąveikauti su piliečiais, kitais šalies gyventojais, verslo subjektais, NVO ir kt. interesų grupėmis, įgalinant juos dalyvauti viešajame valdyme (lankstus bendradarbiavimas su interesų grupėmis, ekspertų ir NVO įtraukimas į sprendimų priėmimą, rengiant ir įgyvendinant viešosios politikos strategijas ir kt.), gebėjimai atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei grįsti jais priimamus sprendimus neaiškiose organizacinėse situacijose. Viešojo valdymo analizės, vertinimo, sprendimų priėmimų procesuose profesionaliai taiko kiekybinius ir kokybinius socialinių tyrimų metodus, geba juos tarpusavyje derinti.
Numatomi studijų rezultatai:
Baigęs magistro studijų Viešojo valdymo programą absolventas žino ir supranta esminius viešojo valdymo principus, geba kritiškai vertinti valstybės valdymo priemones, profesionaliai tirti, analizuoti viešosios politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesus ir aplinkas, profesionaliai perteikti teorijas ir tyrimo išvadas bei rekomendacijas tiek specialistų, tiek nespecialistų auditorijoms, kompetentingai spręsti viešojo sektoriaus institucijų socialines, ekonomines plėtros ir vystymo problemas, priimant novatoriškus sprendimus, savo veiklą grindžiant holistinėmis ir sisteminėmis viešojo valdymo paradigmomis, demokratinėmis vertybėmis, humanistiniais principais ir etikos normomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentą, bei jo sąveiką su dėstytoju. Tradiciniai studijų metodai (mokslinės literatūros kokybinė analizė, interaktyvi paskaita, demonstravimas) derinami su moderniais studijų ir naujų žinių kūrimo metodais (projektas, dalyko aplankas, pranešimų konferencija, atvejo analizė, sąvokų žemėlapis, grupėje atliekamas tyrimas ir kt.), plačiai taikoma nuotolinių studijų forma.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų programoje siekiant vertinti studentų pasiekimus ir pažangą viso semestro metu, studijų dalykuose (moduliuose) taikomas kaupiamasis vertinimas. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (esė, projekto, tyrimo ataskaita) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko (modulio) apraše nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys. Dažniausiai taikomi vertinimo metodai: žodiniai pranešimai, tiriamųjų darbų ataskaitos raštu, refleksijos, savęs ir kolegų vertinimas, testai, esė ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa yra sudaryta iš 80 kreditų pagrindinės Viešojo administravimo krypties dalykų (modulių) (studijų krypties privalomieji – 65 kreditai ir pasirenkamieji dalykai (alternatyvos) – 15 kreditų), kurių studijų metu įgyjama kompetencijų metodologiškai vykdyti viešojo valdymo tyrimus bei viešosios politikos analizę, moksliškai pagrindus kritiškai vertinti ir modeliuoti organizacijų valdymo, tarpsektorinių, tarpinstitucinių sąveikų problemų sprendinius. Alternatyvų studijų metu nuodugniai gilinamasi į organizacijų arba į regionų valdymo klausimus. 10 kreditų yra tarpdisciplininiai dalykai, integruojantys kitos krypties diskursus, kurių metu gilinamasi į viešosios teisės bei viešojo sektoriaus finansų ir biudžeto valdymo klausimus.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamiesiems dalykams (alternatyvoms) skiriama 15 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos, kuri orientuota į bendrųjų viešojo administravimo studijų gilinimą, originalumas atsiskleidžiamas keliais aspektais. Pirma – programa orientuota į kritinio, analitinio ir sisteminio mąstymo gebėjimų, padedančių vertinti ir priimti demokratinių vertybių tęstinumą sąlygojančius viešosios politikos įgyvendinimo sprendimus, į kūrybinio mąstymo gebėjimų, reikalingų veikiant ir neapibrėžtumo sąlygomis, gilinimą. Antra – programoje integraliai ir kompleksiškai derinama viešosios politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesų bei problemų analizė, tokiu būdu siekiant plėtoti studijuojančiųjų holistinę viešojo valdymo sampratą bei skatinti juos kasdienėje veikloje naudotis tiriamaisiais analitiniais metodais. Trečia – programoje permanentiškai akcentuojama pilietiškumo ir demokratijos vertybių, bendradarbiavimo ir kooperacijos principų svarba viešojo administravimo sistemos kokybei, pabrėžiama nuolatinio mokymosi bei saviugdos principų laikymosi reikšmė viešojo administravimo sistemos dalyvio profesionalumui ir kartu sistemos efektyvumui, veiksmingumui užtikrinti. Ketvirta – programoje atliepiamas vienas iš svarbiausiųjų šiuolaikinio universitetinių studijų proceso reikalavimų – tarptautiškumas, kuris realizuojamas per tarptautinį palyginamumą, gerųjų kitų šalių patirties viešajame valdyme analizę, sudarant studijuojantiesiems galimybę plėtoti tarpkultūrinę kompetenciją klausant užsienio mokslininkų paskaitų, studijuojant naujausią mokslinę literatūrą užsienio kalbomis, dalyvaujant tarptautiniuose akademiniuose renginiuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Viešojo valdymo magistrai gali dirbti vadovaujantį ar administracinio pobūdžio darbą ir siekti karjeros valstybės ir vietos (savivaldos) valdymo bei viešojo administravimo institucijose, socialinių paslaugų, sveikatos, švietimo, ekonominės veiklos, regioninės plėtros ir kituose valstybinio administravimo sektoriuose, būti nevyriausybinių organizacijų vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrai gali tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūroje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-03-31

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Tarptautinė rinkodara ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Globali lyderystė ir strategija Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Verslo tvarumo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Kauno technologijos universitetas Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Klaipėdos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Lietuvos sporto universitetas Turizmo ir sporto vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Lyderystė ir pokyčių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Elektroninio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Kibernetinio saugumo valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Projektų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Inžinerinė ekonomika ir vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo vystymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Šiaulių akademija Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)