Meno vadyba

Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Mokymo įstaigaVilniaus universiteto Kauno fakultetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisVerslas ir administravimas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX020
Įstaigos adresasMuitinės g. 8, 44280 Kaunas
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos meno vadybos specialistus, gebančius taikyti vadybos, rinkodaros teorijas ir socialinių tyrimų metodus, vertinant meno organizacijų aplinką, jų vidaus procesus, sprendžiant jų veiklos problemas, vykdyti inovatyvius meno ir verslo sanglaudos projektus bei iniciatyvas, atliepiančias heterogeniškos visuomenės poreikius
Studijų rezultatai:
Žino meno teorijas ir taiko jas analizuodamas meno objektus; žino vadybos teorijų principus ir taiko juos meno organizacijų veikloje; žino rinkodaros strategijas ir taiko jas vykdydamas meno objektų sklaidos projektus; tinkamai taiko rinkotyros metodus, analizuodamas ir apibendrindamas duomenis apie tikslinių auditorijų poreikius ir preferencijas. Analizuoja, kritiškai vertina meno raidą, sampratos transformacijas, tarpmeniškumo formas; analizuoja meno industrijų sąveiką su globalios visuomenės raidos tendencijomis, meno organizacijų veiklos modelius, jų strategijas; geba tobulinti meno organizacijų veiklą; geba organizuoti lokalius ir tarptautinius meno objektų ir sklaidos projektus. Geba kritiškai vertinti darbą, veiklos produktus, informacijos šaltinius; įvertinti tarpdalykinį vadybinio darbo kontekstą; imasi iniciatyvų, koordinuoja veiklą, priima sprendimus ir sprendžia problemas, atsižvelgdamas į visuomenės raidos tendencijas, nacionalinio ir tarptautinio kontekstų ypatumus ir vertybines normas; geba taikyti komunikacijos strategijas, kurdamas ir plėtodamas kokybišką komunikaciją vidiniu ir išoriniu organizacijos lygmenimis; geba įtikinamai pateikti savo sprendimus ir kūrybines idėjas; geba identifikuoti, argumentuoti meno vadybos problemą, parinkti empirinę ir teorinę medžiagą, metodus problemai tirti, atlikti tyrimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, demonstravimas, tiriamieji metodai (informacijos paieška, analizė, sprendimų teikimas), atvejo analizė.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atvirojo ir uždarojo tipo klausimų testai, frontalinė ir individuali apklausa, atvejo analizė, grupinis darbas, projektinio darbo rezultatų pristatymas, individualūs pranešimai, seminarų metu atliktos užduotys, dalyvavimas diskusijoje, praktinės užduotys.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa orientuota į praktinę veiklą, sujungia meno vadybos ir rinkodaros žinias į bendrą visumą. Privalomieji moduliai: Meno organizacijų strateginė vadyba, Šiuolaikinis menas ir visuomenė, Kūrybinės industrijos: menai, Strateginė meno rinkodara. Pasirenkamieji moduliai: Meno inovacijų ir projektų vadyba, Meno teisė, Tarpkultūrinės komunikacijos technologijos ir inovacijos, Vizualioji semiotika, Auditorijų plėtra, Intelektualios sistemos finansų rinkose, Meno politika, Privati ir vieša partnerystė meno versle.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai yra vienintelė studijų programa Lietuvoje, paremta meno, kaip socialinio ir ekonominio reiškinio, samprata ir sujungianti meno vadybos bei rinkodaros principus į bendrą visumą ir taip suteikianti studentams išskirtinių gebėjimų ir kompetencijų. Studijų programa orientuota į praktines studijas. Daugumą dalykų dėsto mokslininkai, bendradarbiaujantys su patirtį meno vadybos ir rinkodaros srityje turinčiais praktikais. Studentai turi galimybę rašyti baigiamąjį darbą, kuriame reflektuojamas ir analizuojamas jų pačių įgyvendintas projektas. Studijų trukmė yra 1,5 metų.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti meno organizacijų vadovu, vadybininku ir rinkodarininku, meno projektų vadovu ir rinkodarininku, meno renginių organizatoriumi ir rinkodarininku, menininkų agentu, menininkų ir meno bei verslo organizacijų tarpininku.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali tęsti studijas socialinių mokslų doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Inovacijų ir technologijų vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
"ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas", UAB Švietimo lyderystė Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Logistikos vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Sporto industrijų vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Veiklos auditas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Viešųjų ryšių vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Verslo procesų valdymas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Aukštųjų technologijų verslas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas Meno vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Sporto verslo vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslas ir entreprenerystė Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Verslo logistika Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)