Pedagogika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 1.5 (metais)
Kreditai60
Programos kodas6310MX008
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotą pedagogą, gebantį kompetentingai dirbti formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas atsižvelgiant į pedagoginio darbo specifiką identifikuoti savo mokymosi poreikius ir pasirinkti kvalifikacijos tobulinimosi būdus. Gebėjimas produktyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje su kitais pedagoginio proceso dalyviais.
Dalykinės kompetencijos:
Geba pagrįstai taikyti pedagoginės vadybos bei didaktikos principus planuojant, organizuojant, vertinant mokymosi procesą. Geba paaiškinti psichologijos dėsningumus taikydami jų principus praktinėje veikloje. Geba parengti pedagoginės veiklos tyrimo projektą ir atlikti tyrimą. Geba analizuoti, argumentuotai vertinti ir apibendrinti pedagoginės veiklos rezultatus. Atsižvelgdami į mokinių specialiuosius poreikius geba tikslingai pasirinkti ir taikyti šiuolaikines mokymosi technologijas praktinėje veikloje. Geba kurti inovacijas, pagrįsdami jas pedagoginės veiklos tobulinimo motyvais.
Numatomi studijų rezultatai:
Pagrįstai taiko pedagoginės vadybos bei didaktikos principus planuojant, organizuojant, vertinant mokymosi procesą. Paaiškina psichologijos dėsningumus taikydami jų principus praktinėje veikloje. Parengia pedagoginės veiklos tyrimo projektą ir atlieka tyrimą. Analizuoja, argumentuotai vertina ir apibendrina pedagoginės veiklos rezultatus. Atsižvelgdami į mokinių specialiuosius poreikius tikslingai pasirenka ir taiko šiuolaikines mokymosi technologijas praktinėje veikloje. Produktyviai bendradarbiauja ir dirba komandoje su kitais pedagoginio proceso dalyviais. Kuria inovacijas, pagrįsdami jas pedagoginės veiklos tobulinimo motyvais. Atsižvelgdami į pedagoginio darbo specifiką identifikuoja savo mokymosi poreikius ir pasirenka kvalifikacijos tobulinimosi būdus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kontaktiniam darbui taikomi metodai: paskaita/aktyvus klausymas; įtraukianti paskaita, demonstravimas; aiškinimas; probleminis pokalbis; probleminis mokymasis grupėse; teikiamasis ir euristinis pokalbiai; videofragmento analizė; debatai; diskusijos; konsultacijos, darbas grupėse, darbas porose; asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas; grįžtamojo ryšio teikimas; simuliacinės ir kontekstinės pratybos: komentavimas, aiškinimas, moderavimas; kūrybinės pratybos: minčių lietus, idėjų žemėlapis, durstinys/ galerija ir kt. Savarankiškam darbui taikomi metodai: literatūros analizė, pedagoginės veiklos modeliavimas ir tyrinėjimas: duomenų rinkimas, fiksavimas, analizė ir apibendrinimas; kūrybiniai tiriamieji metodai: stebėjimas, eksperimentavimas, tiriamasis pokalbis; tyrimo duomenų interpretavimas ir rekomendacijų formulavimas; asistavimas mentoriui; savarankiškas darbas vedant pamokas; studijų aplankas (portfolio) ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimui taikomi metodai: egzaminas raštu; diskusijų grupėse apibendrinimas; projekto pristatymas; viešas darbo gynimas; individualaus ir grupinio darbo atitikimas pateiktiems turinio ir struktūros reikalavimams; savarankiško darbo ir patirties apibendrinimo pristatymo kritinis vertinimas; darbo grupėse apibendrinimas ir kritinis vertinimas; vaidmenų atlikimo komandiniame darbe įsivertinimas; stebėjimo duomenų surinkimas, užfiksavimas ir rezultatų vertinimo ataskaitos pateikimas; pedagoginės patirties analizės aprašas; individuali refleksija ir savirefleksija raštu; refleksyvių užrašų analizė; probleminės situacijos analizė ir sprendimo formulavimo tikslumas ir pagrindimas; asistavimo mentoriui plano parengimas ir pateikimas; argumentuotos rekomendacijos savo pedagoginės veiklos tobulinimui parengimas; studijų aplanko struktūros ir turinio vertinimas; įsivertinimas.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Egzamino pažymys sudaro 50 procentų galutinio pažymio. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato dalyko dėstytojas, atsižvelgdamas į šias propoporcijas: tarpinio atsiskaitymo (kolokviumo) pažymys sudaro 15-35 procentus galutinio pažymio; savarankiškų užduočių atlikimo, namų darbų, kitų užduočių įvertinimai sudaro 5-35 procentus galutinio pažymio. Studentų darbai vertinami dešimtbalėje skalėje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa sudaryta taip, kad studentai per trumpą laikotarpį pajėgtų įgyti pedagoginei veiklai formaliojo ir/ar neformaliojo ugdymo institucijose būtinas kompetencijas. Ją sudaro 54 privalomieji studijų kreditai. Privalomieji dalykai (21 studijų kreditas): bendroji pedagogika, bendroji didaktika, pedagoginė psichologija, ugdymo proceso planavimas, pedagoginės veiklos tyrimai. Pedagoginė praktika (30 studijų kreditų): pedagoginio asistavimo praktika; pedagoginio bendradarbiavimo praktika; pedagoginės veiklos praktika. Baigiamasis darbas (3 studijų kreditai): pedagoginių studijų baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai, 6 studijų kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Bendradarbiavimo sutarties tarp 4 univeristetų (ŠU, VDU, LEU, KU) pagrindu vykdoma studijų programa.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Sėkmingai baigusieji studijų programą absolventai turės teisę dirbti ar sėkmingai tęsti darbą dalyko mokytoju formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose arba kitose švietimo ar švietimo paslaugas teikiančiose įstaigose, organizacijose, įmonėse kuriose reikalingi pedagogo kvalifikaciją įgiję darbuotojai.
Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigusieji studijų programą absolventai galės tęsti studijas ugdymo mokslų magistrantūroje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-05-04

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Kauno technologijos universitetas Pedagogikos studijos Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
Klaipėdos universitetas Pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Mokyklos pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
Vilniaus universitetas Pedagogika Švietimas Edukologija Ištęstinė - 1.5 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)