Menų terapija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6283GX001
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Jungtinės antrosios pakopos studijų programos Muzikos terapija tikslas – parengti medicinos ir sveikatos magistrą, profesionaliai taikantį muzikos terapiją asmens sveikatos ir gerovės srityje: gebantį įgyvendinti muzikos terapijos programas įvairioms klientų grupėms sveikatos priežiūros, socialinėse ir specialiojo ugdymo įstaigose, skirtingose sociokultūrinėse aplinkose; gebantį savarankiškai spręsti profesines problemas nuolatinės kaitos kontekste ir atsakyti už savo veiklos rezultatus; gebantį vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą - plėtoti naujas idėjas ir dalyvauti tarpdiscipliniuose tyrimuose, tobulinti muzikos terapijos metodus ir kurti naujus.
Studijų rezultatai:
Pabaigę šią studijų programą, absolventai:
turės nuostatą veikti sąžiningai, laikytis etinių įsipareigojimų bei taikyti gerosios praktikos principus profesinėje ir tiriamojoje veikloje;
turės nuostatą mokytis visą gyvenimą ir taikyti įgytas žinias praktikoje;
turės nuostatą gerbti kultūrų ir žmonių įvairovę, jų „kitoniškumą“;
gebės kritiškai / savikritiškai mąstyti ir kūrybiškai veikti;
gebės valdyti ir perteikti informaciją vadovaujantis sukauptomis praktikos ir mokslo žiniomis bei intuicija;
gebės organizuoti praktinę veiklą, analizuoti bei spręsti problemas;
gebės bendradarbiauti tarpdisciplininėje komandoje;
gebės įvertinti asmens sveikatos būklę, nustatyti muzikos terapijos poreikį ir vertinti sveikatos būklės pokyčius muzikos terapijos procese;
gebės planuoti, organizuoti ir įgyvendinti muzikos terapijos programas / projektus;
išmanys muzikinės raiškos poreikį, muzikos stilistikos ir žanrus, muzikavimo formų ir būdų bei pažangių technologijas ir gebės tai pritaikyti muzikos terapijos praktikoje;
gebės bendrauti ir bendradarbiauti su klientu konsultuojant bei muzikos terapijos procese;
gebės atlikti mokslinius tyrimus muzikos terapijos srityje, laikantis etinių ir teisinių principų.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiamosios paskaitos, seminarai, pratybos, praktikumai, atvejų analizė, bendradarbiavimas, diskusijos, supervizija, projektinis darbas, profesijos praktika.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, magistro darbo gynimas, praktikos portfolio gynimas, kaupiamasis vertinimas.
Studijų pasiekimų vertinimui taikomi metodai, orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą.
Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
I semestras
Biopsichosocialinė sveikatos teorija, klinikinis darbas ir etika
Neurologija
Reabilitacija ir komandinis darbas
Muzikos terapijos istorija, teorija ir profesinė veikla
Klinikinė muzikos improvizacija, kompozicija ir aranžuotė
II semestras
Klinikinė psichologija
Individualus ir grupinis konsultavimas
Vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichiatrija
Muzikos terapijos technologijos ir praktikumas
Muzikos terapijos stebimoji praktika
III semestras
Muzikos terapijos proceso vertinimas ir praktikumas
Muzikos ir sveikatos alternatyvos
Mokslinių tyrimų metodologija
Muzikos terapijos tiriamoji praktika
IV semestras
Magistro darbas

Specializacijos:
Nėra

Studento pasirinkimai:
Trečiame semestre studentas renkasi Muzikos ir sveikatos alternatyvą (5 kreditai), skirtą papildyti studijuojamų privalomų dalykų spektrą pagal individualius, su konkrečia veiklos sritimi ar interesais susijusius, poreikius.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa – vienintelė Lietuvoje, suteikianti muzikos terapeuto kvalifikaciją. Tai jungtinė studijų programa, sudaranti galimybę įgyti kokybiškų tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų, perimant Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto patirtį, būtiną siekiant tapti aukštos kvalifikacijos muzikos terapeutu.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Menų terapija Sveikatos priežiūra Terapija ir reabilitacija Nuolatinė - 2 (metais)