Europos studijos

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6281JX007
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programa siekiama, kad studentai galėtų siekti su moksliniais tyrimais susijusios profesinės karjeros Europos integracijos srityse, pavyzdžiui, Europos ir tarptautinėse organizacijose, asociacijose ir tarptautinėse įmonėse. Remdamiesi tarpdisciplininiu ir tarptautiniu dalykų rinkiniu, studentai nagrinės istorinius, socialinius, politinius ir kultūrinius Europos visuomenių procesus bei Europos ir atskirų jos bendruomenių, kaip pasaulinių veikėjų, vaidmenį. Studijų rezultatai: 1. žinios ir gilus supratimas apie sudėtingus Europos integracijos, europeizacijos ir globalizacijos procesus, taip pat gebėjimas sekti jų raidą, kritiškai juos vertinti ir sužinoti, kaip europeizacijos ir globalizacijos sąvokos buvo ir gali būti taikomos įvairiuose Europos regionuose ir apibrėžti jų santykius su kitais pasaulio regionais ir tarptautinėmis organizacijomis; 2. žinios, supratimas bei gebėjimas paaiškinti, kaip pasauliniai ir regioniniai įvykiai formuoja Europos ir europiečių, kaip pasaulio veikėjo (-ų) vaidmenį; 3. gebėjimas taikyti įvairias teorijas, perspektyvas ir metodus, kylančius iš skirtingų analitinių ir teorinių požiūrių, visapusiškai juos derinant ir kritiškai analizuojant Europos integraciją, ES vaidmenį pasaulyje ir santykius su kitais veikėjais; 4. žinios ir supratimas apie Europos institucijas ir sprendimų priėmimo politiką bei gebėjimas atlikti nepriklausomą mokslinę analizę; 5. gebėjimas integruotai taikyti skirtingas tyrimo metodologijas ir metodus, lyginti sąvokas, tirti jų tarpusavio sąveikas; 6. žinios ir supratimas apie savo šaknis konkrečioje disciplinoje ir akademinėje kultūroje bei galimybė susipažinti su skirtingais akademiniais būdais pažvelgti į įvairius Europos veikėjus ir koreliaciją su globalizacijos procesais; 7. gebėjimas efektyviai bendrauti naudojant atitinkamą terminiją, įtraukiant įvairias auditorijas; 8. gebėjimas pritaikyti socialines įžvalgas ir sąvokas rengiant ir vykdant savarankišką studiją ar tyrimo projektą ir pateikti jį moksliškai pagrįstame straipsnyje, pranešime ar baigiamajame darbe; 9. gebėjimas ugdyti bendruosius ir profesinius įgūdžius įvairiems galimiems ateities darbams ir veikloms globalioje visuomenėje; 10. gebėjimas ugdyti reikalingus socialinius ir komunikacinius įgūdžius dirbti tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant su kitais iš esmės daugiadisciplininiame ir daugiakultūriniame kontekste. Mokymo ir mokymosi veiklos: Europos studijų magistrantūros programoje taikomas mišrus mokymosi metodas. Privalomi internetiniai užsiėmimai, kurie skirti visai studentų grupei, derinami su pasirenkamaisiais dalykais, kurie dėstomi visų keturių universitetų auditorijose. Programos metu visi studentai primygtinai raginami praleisti studijų laiką mažiausiai dviejuose universitetuose, tačiau fizinis mobilumas nėra privalomas. Kadangi atsakomybę už internetinius užsiėmimus dalijasi keturi partneriai, konsorciumas užtikrina, kad visi studentai įgytų tarptautinę mokymosi patirtį per hibridinius modulius. Be to, studentai turi galimybę atlikti pilnai įskaitytą praktiką ne universitete tam, kad toliau tobulintų savo profesinius įgūdžius. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Programoje dominuojantis vertinimo tipas yra esė. Kiti įprasti egzaminų tipai yra egzaminai žodžiu, pristatymai arba egzaminai raštu, atsižvelgiant į disciplinos pobūdį ir kiekvieno universiteto vietines nuostatas. Atsižvelgiant į šios konkrečios programos kvalifikacinius tikslus, didesnis dėmesys skiriamas ir studentų aplankams, ypač mišriuose moduliuose. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų programa yra modulinė ir ECTS yra taikomas visą laiką. Visiems pirmųjų trijų semestrų privalomiems ir pasirenkamiesiems moduliams įskaitoma 10 ECTS kreditų ir juos sudaro du atskiri kursai (arba 9 modulio atveju pasirenkama praktika). Ketvirtame ir paskutiniame semestre be bendrojo internetinio koliokviumo, kurį sudaro 5 kreditai, kiekvienas partneris universitetas siūlo vieną 5 kreditų pasirenkamąjį dalyką. Už magistro darbą visi partneriai suteikia 20 ECTS kreditų. Be bendro metodiško įvado į Europos studijų sritį 1 modulyje, šiuose privalomuose moduliuose teminė programos esmė pateikiama įvairiais disciplinų aspektais (teisė, istorija, politikos mokslai), ypatingą dėmesį skiriant Europos užsienio politikai (4 modulis) ir plėtros politikai (7 modulis). Kitą programos pusę sudaro penki pasirenkamieji moduliai, kuriuos partnerių institucijos siūlo atsižvelgdamos į savo stipriąsias puses ir tyrimų kryptis. Kiekvienas iš šių modulių susideda iš dviejų vietoje dėstomų kursų (neprisijungus), skirtų bendrai ir visa apimančiai temai, pvz. Europos regionai arba socialinės transformacijos Europoje. Studentai šiuos pasirenkamuosius kursus lanko keturiuose universitetuose partneriuose atsižvelgdami į pasirinktus mobilumo kelius ir asmeninius interesus. Pasirenkamuosiuose 9 ir 10 moduliuose vietoj užsiėmimų (neprisijungus) studentai gali pasirinkti atlikti mokslinių tyrimų praktiką viename iš universitetų partnerių arba profesinę praktiką ne universitete. Paskutiniame semestre yra privalomas bendras internetinis koliokviumas, skirtas visiems studentams, kurie rašo magistro darbą. Fizinis mobilumas yra primygtinai rekomenduojamas (rekomenduojama 3 ir 4 semestruose), bet neprivalomas. Specializacijos: Visi stojantieji savo pareiškime turi nurodyti, į kurį universitetą jie pageidauja stoti ir kokius mobilumo kelius pagal interesus ir partnerių universitetų siūlomą skirtingą specializaciją jie renkasi. Studento pasirinkimai: Studentų pasirinkimams skiriami 45 kreditai. Studijų programos skiriamieji bruožai: Jungtinė studijų programa Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai turėtų kvalifikaciją dirbti ekspertais, analitikais, patarėjais ir konsultantais įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose institucijose, taip pat vykdyti mokslinę veiklą įvairiose akademinėse institucijose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Europos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Rytų Europos studijos ir tyrimai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)