Šiuolaikinės Azijos studijos

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisHumanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211NX026
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programa skirta rengti šiuolaikinių Azijos kultūrų specialistus, demonstruojančius aukštas tarpkultūriškumo kompetencijas ir gebančius efektyviai veikti globalioje daugiakultūrėje visuomenėje bei spręsti joje kylančias problemas remiantis tarpdisciplininiais moksliniais tyrimais, puoselėti mąstymo bei veikimo įvairovės vertybes.
Studijų rezultatai:
Žinios apie panašumus ir skirtumus tarp pasaulio regionų; pagrindinių regionistiką sudarančių disciplinų sąvokų ir metodų bei tarpdisciplininių prieigų išmanymas; socialinių pokyčių regionistikos akademiniame lauke dinamikos išmanymas; gebėjimas atsirinkti, lyginti ir priešpriešinti metodologines prieigas pasirinkto regiono / transregioninės kultūros analizei; gebėjimas kritiškai taikyti dalykines žinias apie pasirinkto regiono kultūrą tarpdisciplininiuose kultūros, vizualumo, lyčių ir pokolonijinių studijų tyrimuose; gebėjimas naudoti ir analizuoti pirminius (verstinius) ir antrinius rašytinius bei vaizdinius šaltinius; gebėjimas atlikti į problemą orientuotą tyrimą; gebėjimas vertinti skirtingose disciplininėse aplinkose gimusias idėjas ir sampratas; gebėjimas dirbti savarankiškai ir grupėje, planuoti ir valdyti laiką, reflektuoti savo pasiekimus ir supratimą; vadovauti į problemą orientuotai diskusijai; nuosekliai ir įtikinamai reikšti mintis, samprotavimus pagrįsti įrodymais ir argumentais; apibendrinti informaciją, įvertinti kritines pastabas ir jų pagrindu formuluoti pagrįstus vertinimus; spręsti problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis, interaktyvus dėstymas, seminarai, grupės diskusijos, atvejų tyrimai, individualių/grupinių pateikčių demonstravimas, analitinių rašto darbų ir pranešimų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro šie modulių blokai bei juos sudarantys moduliai: 1. Regionistikos ir tarpkultūrinės komunikacijos studijos (Regionistikos teorijos; Tarpkultūrinės komunikacijos teorijos), 2. Kultūros studijos (Kultūros psichologija; Azijos vizualioji kultūra; Kultūros savivoka Azijos literatūroje; Populiarioji kultūra Rytų Azijoje; Orientalistinė hermeneutika ir tekstologija; Rytų Azijos sociokultūrinės transformacijos), 3. Lyčių studijos (Lyčių studijų teorijos; Lyčių santykiai Rytų Azijoje), 4. Pokolonijinės studijos (Pokolonijinių studijų metodologijos).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa formuoja metodologines šiuolaikinės Rytų ir Pietų Azijos kultūrų ir visuomenių pažinimo prieigas, bet nesigilina į istorinę regionų raidą. Tokia pažinimo strategija leidžia studijuoti šio Azijos regiono kultūrą kaip tarpdisciplininį fenomeną derinant kultūros, lyčių, pokolonijinių ir vizualumo studijų teorijas ir metodologijas.
Profesinės veiklos galimybės:
Šiuolaikinių Azijos studijų programa rengia specialistus visų pakopų valstybės viešojo administravimo įstaigoms, šalies ir tarptautinėms kultūros, mokslo ir švietimo, gynybos, politinėms organizacijoms ir fondams, nevyriausybinėms organizacijoms, privataus verslo organizacijoms.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi galimybę tęsti studijas regionų kultūros studijų bei kitų humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių doktorantūros studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose