Semiotika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisHumanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėIštęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211NX020
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kvalifikuotus verbalinio ir neverbalinio diskurso analitikus, gebančius integruotis į Europos ir pasaulio humanitarinių ir socialinių mokslų kontekstą, sieti humanitarinį išsilavinimą su socialinėmis šalies reikmėmis.
Studijų rezultatai:

Programos absolventai gebės:
• kurti teorinius modelius, aiškinančius kultūros ir visuomenės reikšmių konfigūracijas ir jų kaitą;
• taikyti šiuolaikinius humanitarinių mokslų metodus savo tiriamuosiuose ir kūrybiniuose darbuose;
• tinkamai vartoti pagrindines semiotikos sąvokas ir terminus, reflektuoti verbalinių ir neverbalinių diskursų semiotinę kalbą, analizuoti turinio ir raiškos plotmes, aptarti plastinį matmenį, atskleisti giliąją prasmės struktūrą;
• gebės kritiškai vertinti žodines ir nežodines komunikacijos formas, komercinės ir politinės reklamos kokybę bei efektyvumą, nustatyti teisinių pretenzijų pagrįstumą, viešųjų ryšių strategijos bei taktikos efektyvumą;
• semiotiškai analizuoti įvairius socialinius ir meno diskursus;
• analizuoti keliomis skirtingomis išraiškos priemonėmis (žodžiu, vaizdu, garsu, erdvės naudojimu ir kt.) kuriamus prasmės ansamblius ;
• analizuoti, interpretuoti ir vertinti lietuvių kultūros ir visuomenės reiškinius platesniame Europos ir pasaulio kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstant semiotikos programos dalykus taikomi šie metodai: probleminis dėstymas, teorinių šaltinių referavimas ir komentavimas, savarankiškos kritinės literatūros studijos, idėjų pristatymas ir aptarimas, metodo aiškinimas, tekstų analizė, dialogas su studentais, pranešimų pristatymas ir svarstymas, seminarinė diskusija.
Semiotikos magistrantas/-ė turi savarankiškai išstudijuoti nemažą teorinių šaltinių. Trečio studijų semestro pradžioje (rugsėjo mėn.) studentas/-ė pagal savo mokslinius interesus pasirenka būsimojo magistro darbo objektą ir semiotinių tyrimų aspektą, konsultuodamasi(s) su būsimu darbo vadovu, suformuluoja temą. Rengdama(s) darbą studentas reguliariai konsultuojasi su savo darbo vadovu, trečiajame semestre lanko privalomuosius Mokslo tiriamojo darbo seminarus, ketvirtajame semestre rašo magistro darbą ir apgina jį pagal gynimo procedūrą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminas vyksta raštu. Mokslo tiriamasis darbas (3 semestre) vertinamas įskaita. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Įskaita vertinama: įskaityta arba neįskaityta. Baigiamasis darbas vertinamas magistro darbų gynimo komisijoje dešimties balų sistema, atsižvelgiama į darbo lygį, pristatymą, atsakymus į klausimus ir kritines pastabas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro humanitarinių ir socialinių mokslų teoriniai ir metodologiniai dalykai, reikalingi siekiant formuoti tarpdalykinį požiūrį, išmanyti bendruosius kultūros ir specifinius konkrečių diskursų procesus bei įgyti analitines kompetencijas. Programą sudaro studijos (paskaitos ir seminarai), savarankiškas darbas ir mokslo tiriamasis darbas.
Studijas sudaro du logiškai suderinti ir nuosekliai susieti teminiai blokai: bendresnis kultūrologinis ir semiotinių studijų; abiejuose dėstomi tiek teoriniai, tiek į praktinę analizę orientuoti metodologiniai studijų dalykai. Programos sandara atitinka jos mokslinį (akademinį) ir tarpdalykinį pobūdį bei siekį suderinti teorines žinias su praktiniais diskurso analizės įgūdžiais. Siekiant suteikti semiotinio metodo išmanymą, semiotikos studijoms skiriama didesnė dalis privalomųjų dalykų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai sugrupuoti taip, kad kiekvieną semestrą studentas gali pasirinkti iš bendresnių kultūrologinių teorijų ar semiotinį metodą kritiškai papildančių metodologijų. Per dvejus studijų metus kiekvienas studentas pasirenka bent po vieną humanitariniams ir socialiniams tyrimams svarbų filosofinį ir kultūrologinį studijų dalyką.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kituose Lietuvos ir Europos universitetuose analogų neturinti magistrantūros studijų programa, nuosekliai suteikianti Algirdo Juliaus Greimo (arba Paryžiaus mokyklos) semiotinio metodo pagrindus ir ugdanti tarpdalykiškai mąstančius įvairių diskurso tipų analitikus, gebančius analizuoti socialines ir kultūrines šalies reikmes tarptautiniame kontekste.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Dauguma absolventų dirba tiesiogiai su programos siekiniais ir suteikiamomis kompetencijomis susijusį darbą: viešųjų ryšių atstovais, reklamos ir rinkodaros specialistais, vertėjais, vidurinių ir aukštųjų mokyklų dėstytojais, kultūros leidinių redaktoriais, profesionaliais šiuolaikinių literatūros ir meno žinovais, bendradarbiaujančiais literatūros ir meno spaudoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose