Edukologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisEdukologija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211MX018
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kompetentingus edukologijos tyrinėtojus tolesnei mokslinei veiklai ir doktorantūros studijoms; parengti aukštos kvalifikacijos švietimo kultūros bei švietimo politikos ir administravimo specialistus įvairaus tipo ugdymo įstaigoms ir švietimo institucijoms, tyrimų centrams.
Studijų rezultatai:
Edukologijos magistras turi sociokultūrinių, kognityvinių, vadybinių, komunikacinių gebėjimų. Absolventas išmano filosofinius ugdymo pagrindus; suvokia švietimo misiją bei vaidmenį visuomenėje ir išmano Lietuvos švietimo sistemos sąrangą; geba formuoti ir/arba įgyvendinti švietimo politiką nacionaliniu ir organizacijos lygmeniu; žino švietimo administravimo principus ir moka juos taikyti praktikoje; yra įsisavinęs edukologinių tyrimų metodologiją ir moka savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, esė, tyrimų scenarijų planavimas ir modeliavimas, grupinis darbas, dokumentų analizė ir jos pateiktys, ekspertinės ataskaitos, pranešimai, projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Edukologijos krypties privalomi dalykai – 39 ECTS, šakos dalykai – 26 ECTS, pasirenkamieji dalykai – 15 ECTS, moksliniai tyrimai ir praktika – 40 ECTS.

Būsimieji edukologijos magistrai studijuoja šiuolaikinę ugdymo filosofiją, švietimo politiką ir vadybą, švietimo sociologijos teorijas, edukologinių tyrimų metodologiją, projektinės veiklos modeliavimą
Vykdoma profesinė praktika švietimo įstaigose. Praktinių studijų trukmė – 280 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami planavimo, organizavimo, tyrimų atlikimo, praktikos metu iškilusių problemų išsiaiškinimo bei sprendimo būdų suradimo ir kt. gebėjimai.
Edukologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti edukologijos magistrais.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa turi dvi Lietuvos kontekste originalias šakas: Švietimo kultūros šaka jungia švietimo ir kultūros studijas, projektuojant švietimo ir ugdymo klausimų tyrimus ir sprendimus kintančios kultūros sąlygomis ir atvirkščiai – kultūrinio ugdymo problematiką šiuolaikinio švietimo sąlygomis. Tokio pobūdžio magistro programų (šakų) Lietuvos universitetuose nėra. Švietimo politikos ir administravimo šaka – vienintelė Lietuvos universitetuose, leidžanti kurti naują švietimo politikos analizės mokyklą, ją siejant su administravimu.
Profesinės veiklos galimybės:
Švietimo politikos ir administravimo šaką baigę galės dirbti įvairiose švietimo institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose švietimo politiką. Švietimo kultūros šaką baigę galės dirbti įvairaus profilio formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose: kultūros, jaunimo ir neformalaus ugdymo organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji edukologijos magistro studijas bus pasirengę edukologijos doktorantūros studijoms.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose