Medijos ir skaitmeninė leidyba

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSocialiniai mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX092
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti gilių žinių apie įvairias medijas turinčius leidybos profesionalus, gebančius tirti skaitmeninės ir spausdintinės leidybos reiškinius, kūrybiškai taikyti komunikacijos, teisės, vadybos, rinkodaros mokslų žinias šiuolaikinės leidybos industrijoje, organizuoti įvairių medijų leidybos procesus ir juos valdyti, atsižvelgiant į naujas skaitymo turinio ir formų raiškas, kurios tenkintų skaitmeninės ir analoginės galvosenos ir elgsenos vartotojų poreikius.
Studijų rezultatai:
• Turės teorinių ir taikomųjų knygotyros, mediotyros, intelektinės nuosavybės teisės, vadybos ir rinkodaros žinių apie leidybos procesus
• Gebės analizuoti leidybą istorinės raidos požiūriu, atskleisti medijų raiškų kaitą komunikacijos ir informacijos technologinių lūžių, medijų skaitmenizavimo etapais
• Gebės kritiškai vertinti, interpretuoti ir praktinėje veikloje taikyti komunikacijos (knygotyros, mediotyros) teorijas ir tyrimų metodikas
• Gebės savarankiškai vykdyti leidybos tyrimus, įvertinti įvairių laikmeų medijų bei vartotojų tyrimų šaltinius ir pasirinkti tyrimų metodus, pristatyti rezultatus specialistų auditorijai
• Gebės organizuoti redakcinio darbo, medijų sukūrimo bei gamybos procesus, taikyti tradicinio ir skaitmeninio leidybos verslo modelius ir kurti naujus medijų produktus
• Gebės vertinti visuomenės komunikacijos naujoves, pasirinkti tinklaveikos visuomenėje efektyvius skaitmeninių ir spausdintinių medijų reklamos ir platinimo kanalus bei priemones, tirti nuolat kintančią rinką
• Gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti viešojo ar privataus sektoriaus medijų organizacijos veiklą, formuoti jos strategiją
• Gebės naudoti šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijas ir socialines medijas, organizuojant leidybos procesus ir vykdant skaitmeninių medijų tyrimus
• Gebės naudoti internetinės rindodaros būdus ir instrumentus, siekiant efektyviai paskleisti medijos produktus rinkoje
• Gebės efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu su specialistų ir nespecialistų auditorija, produktyviai dirbti daugiakultūrėje aplinkoje
• Gebės motyvuoti komandos narius siekti bendrų tikslų, imtis iniciatyvos, vadovauti komandai, prisiimti atsakomybę už atliktų užduočių rezultatus
• Gebės analizuoti kultūros ir verslo reiškinius, pateikti pagrįstas išvadas
• Gebės generuoti idėjas, siūlyti naujus, originalius, netradicinius problemų sprendimus, argumentuoti savo nuomonę
• Gebės savarankiškai mokytis, kelti tikslus, pasirinkti užduočiai atlikti būtinus išteklius ir tinkamus metodus
• Gebės atlikti mokslinės ir praktinės veiklos užduotis, kūrybiškai pasinaudodamas įgytomis žiniomis ir gebėjimais
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, įtraukiamoji paskaita, aktyvaus mokymosi metodai ‒ grupės diskusijos, pranešimo rengimas ir skaitymas, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, prezentacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas (raštu ir žodžiu), esė rašymas, testavimas. projektinė veikla, atvejo analizė, tiriamasis darbas, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, savarankiškų darbų vertinimas, mokslinių darbų gynimai. Taikoma dešimtbalė vertinimo sistema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji: Medijų raiškos ir kultūra, Medijų tyrimų metodika, Skaitmeninės technologijos leidyboje, Skaitmeninės ir tradicinės leidybos vadyba, Intelektinės nuosavybės teisė, Skaitmeninių ir spausdintinių medijų kokybė, Medijų rinkodara, Periodikos leidyba tinklaveikos visuomenėje, Mokslo tiriamasis darbas, Medijų leidybos taikomasis projektas, Magistro baigiamasis darbas.
Pasirenkamieji: Audiovizualinių ir tinklaveikos medijų diskursas, Redakcinių procesų valdymas, Kompiuterinių žaidimų leidyba, Strateginis planavimas, Rinkodaros tyrimai.
Specializacijos:

Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentas antrame semestre gali rinktis vieną iš dviejų siūlomų dalykų (Audiovizualinių ir tinklaveikos medijų diskursas, Redakcinių procesų valdymas), trečiame semestre – vieną dalyką iš trijų siūlomų (Kompiuterinių žaidimų leidyba, Strateginis planavimas, Rinkodaros tyrimai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra vienintelė Lietuvoje Leidybos krypties antrosios pakopos studijų programa, panašių studijų programų nei VU, nei kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose nevykdoma. Ji skirta rengti aukščiausios grandies leidybos profesionalus, gebančius tirti skaitmeninės ir spausdintinės leidybos reiškinius, kūrybiškai taikyti komunikacijos, teisės, vadybos, rinkodaros mokslų žinias šiuolaikinės leidybos industrijoje, organizuoti įvairių medijų leidybos procesus ir juos valdyti, atsižvelgiant į naujas skaitymo turinio ir formų raiškas, kurios tenkintų skaitmeninės ir analoginės galvosenos ir elgsenos vartotojų poreikius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti vadovaujamą darbą viešojo sektoriaus skaitmeninės ir spausdintinės leidybos, komunikacijos, žiniasklaidos institucijose ar jų padaliniuose, kurti privačias leidybos ir medijų verslo įmones, siekti karjeros kitose srityse, kur reikalingos ne tik skaitmeninės ir spausdintinės leidybos organizavimo ir vadybos gebėjimai, bet ir įgūdžiai bendrauti, vadovauti komandai, išnaudoti informacines komunikacines technologijas ir socialines medijas bei vykdyti projektus.
Tolesnių studijų galimybės:
Komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros studijos.
Priimami asmenys:
- baigę universitetines studijas ir įgiję bakalauro laipsnį;
- baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro laipsnį bei išklausę papildomųjų Komunikacijos ir informacijos studijų programą ir gavę atitinkamą pažymėjimą.
Socialinių mokslų Informacijos paslaugų, Komunikacijos, Leidybos ir Žurnalistikos studijų krypties programas baigusieji bakalaurai priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus. Asmenys, baigę kitas studijų kryptis, priimami pagal diplomo priede pateiktus įvertinimus ir stojamąjį egzaminą (pokalbis).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose