Ryšiai su visuomene

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŽurnalistika ir informacija
Studijų kryptisŽurnalistika
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX031
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti ryšių su visuomene profesionalą, galintį dirbti įvairiose srityse: verslo, viešojo sektoriaus, nevyriausybinėse institucijose, išmanantį socialinės aplinkos, organizacijų, auditorijų, pranešimų ir priemonių tyrimus; žinantį integruotos ir strateginės komunikacijos programų planavimo, organizavimo ir efektyvumo vertinimo principus; galintį derinti įvairius komunikacijos priemonių derinius; gebantį savarankiškai atlikti mokslo tiriamąjį darbą ryšių su visuomene srityje. Suteikti gilų ir įvairiapusį ryšių su visuomene srities suvokimą, apimantį ryšių su visuomene teorines sampratas, veiklos principus ir jų kūrybingą ir etišką taikymą praktinėje veikloje. Dėl kintančio ryšių su visuomene profesionalo vaidmens, studijuojančiajam bus suteikiamos strateginio vadybos lygmens žinios ir įgūdžiai, grindžiami ryšių su visuomene, rinkodaros, organizacijos reputacijos, socialinės atsakomybės, darnaus vystymosi, politikos komunikacijos ir žiniasklaidos teorija ir praktika.

Studijų rezultatai:
Ryšių su visuomene studijų programos magistras žino ryšių su visuomene veiklos teorinius aspektus ir turi profesinės veiklos supratimą bei praktinius ir analitinius įgūdžius; geba sukurti tarpusavio supratimo ryšius su auditorijomis (nustatyti komunikacijos priemones, jas analizuoti, vertinti jų tinkamumą auditorijai pasiekti, formuluodamas pranešimus skirtingoms auditorijoms, gebėti juos atrinkti, derinti skirtingas komunikacijos priemones, planuoti jų naudojimą); išmano darbo su žiniasklaida ypatumus, geba kritiškai vertinti žiniasklaidos funkcionavimo sistemą, jos veiklą komunikacijos vadybos kontekste; geba kritiškai mąstyti ir analizuoti, planuoti, valdyti ir vertinti viešųjų ryšių ir kitus komunikacijos procesus, kūrybiškai dirbti, taikyti teorines žinias profesinėje veikloje; turi verslo ir viešojo administravimo organizacijų vadybos, rinkodaros, vidinės, išorinės, bei platesnės – korporacinės – komunikacijos teorinių žinių ir planavimo, organizavimo gebėjimų; geba analizuoti, planuoti, rengti ir vertinti integruotos komunikacijos programas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokslinės ir praktinės literatūros, statistinių duomenų, šaltinių analizė, semestriniai tiriamieji darbai, projektai, baigiamieji darbai bei jų gynimas, grupinis ir individualus darbas praktinių užsiėmimų metu, savo veiklos refleksija, dalykiniai žaidimai, simuliacijos, pratybos, diskusijos ir seminarai, užauditorinės užduotys, kompetencijos portfelio kūrimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa sudaryta iš trijų studijų blokų, kurie išryškina esmines kompetencijas: Ryšių su visuomene teorijos ir tyrimų blokas – priskirtini privalomieji studijų programos dalykai: Korporatyvinė komunikacija, Komunikacijos tyrimų metodai, ir pasirenkamieji dalykai: Komunikacijos teorijos, Politikos komunikacija, Tarpkultūrinė komunikacija. Šio bloko dalykų paskirtis – suteikti gilias teorines žinias ir komunikacijos tyrimų metodų išmanymą. Antrąjį bloką sudaro specializuoti, ryšių su visuomene specialisto profesines kompetencijas lavinantys dalykai – privalomieji dalykai: Ryšiai su žiniasklaida, Ryšių su visuomene projektas, Krizių vadyba, Marketingo komunikacija, Ryšiai su visuomene internete, Strateginė komunikacija. Ryšiai su suinteresuotaisiais bei pasirenkamieji dalykai: Intelektinės nuosavybės teisė, Korporatyvinė atsakomybė, Ryšiai su tarptautine žiniasklaida, Viešoji diplomatija, Viešojo diskurso retorika, Tarptautinės komunikacijos kampanijos. Šio bloko dalykų paskirtis – suteikti studijuojančiajam komunikacijos srities teorines ir praktines žinias, kurios leistų plačiau suvokti ryšių su visuomene specialisto profesinį lauką ir išmanyti gretutines disciplinas. Trečiasis dalykų blokas aprėpia semestrinius mokslo tiriamuosius darbus ir magistro baigiamąjį darbą. Šio bloko paskirtis – formuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, kurie būtų taikomi atliekant ryšių su visuomene lauko taikomuosius tyrimus.

Studento pasirinkimai:
Laisvai rinkdamiesi pasirenkamuosius dalykus studentai gali gilinti žinias komunikacijos teorijos, politikos komunikacijos, viešosios diplomatijos ir kt. srityse.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ryšių su visuomene studijų programos magistras turi ryšių su visuomene veiklos teorinių žinių, profesinės veiklos supratimą, gebėjimą savarankiškai atlikti specializuotus tyrimus, analizuoti, planuoti ir valdyti viešųjų ryšių ir kitus komunikacijos procesus, išmanyti ir taikyti komunikacijos priemones, kurti pranešimus, bendrauti su įvairiomis auditorijomis; moka rengti integruotos komunikacijos programas.
Užsiėmimus veda dėstytojai mokslininkai ir praktikai (šiuo metu dirbantys viešųjų ryšių srityje).

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių vadybininku ar ryšių su visuomene atstovu; ryšių su visuomene agentūrų projektų vadovu; nepriklausomu konsultantu; dirbti rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės ir tyrimų agentūrose; dirbti mokslo tiriamąjį darbą.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali rinktis komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros studijas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose