Socialinis darbas

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX027
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius veikti kaip socialinės pagalbos pokyčių lyderiai kompleksinėse situacijose, tarpdisciplininėse, tarpžinybinėse aplinkose, atstovaujant savo klientų interesus bei remiantis socialinio darbo profesinėmis vertybėmis ir tikslais.
Siekiama, kad absolventai gebėtų inicijuoti bei įgyvendinti inovatyvias socialinių problemų sprendimo strategijas įvertinant situacijos kompleksiškumą, etines pasekmes, vadovauti socialinės pagalbos procesams, pagalbos organizacijoms (jų padaliniams), teikti pagrįstus siūlymus socialinės politikos tobulinimui, atlikti ekspertinius socialinių problemų ir jų sprendimo būdų vertinimus, įgyvendinti mokslinius tyrimus siekiant tobulinti socialinio darbo praktiką.

Studijų rezultatai:
Socialinio darbo magistrai geba imtis lyderystės ir inicijuoti bei įgyvendinti pokyčius, įgalinant asmenis bei struktūras kaitai, atstovauti pagalbos reikalingų asmenų teises, geba dirbti multikultūrinėje aplinkoje, vykdyti tarpininkavimo, advokatavimo funkcijas, vadovauti žmonių grupėms / komandoms, kritiškai reflektuoti socialinę politiką bei socialinius procesus bei teikti siūlymus socialinės politikos tobulinimui, geba dalyvauti tarptautiniame socialinio darbo profesijos diskurse, bei atlikti mokslinius tyrimus ir tyrimais grįsti socialinio darbo praktikos tobulinimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, paskaitos, tyrimai, diskusijos, atvejų analizė, interaktyvios kūrybinės užduotys (naginga intervencija, ekologinis žemėlapis etc.), praktinis mokymasis socialinio darbo institucijose. Dalis veiklų vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje, sudarant studentams sąlygas pasirinkti patogiausią atlikimo laiką. Daug dėmesio skiriama savęs, kaip būsimo profesionalo ir lyderio socialinio darbo paslaugų srityje, pažinimui ir ugdymuisi.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas raštu. Naudojamas kaupiamojo balo principas: dalį vertinimo sudaro egzaminas raštu, kitą dalį – atvejo analizės, empirinių tyrimų, projektinės ar kitos veiklos užduočių vertinimas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: dalykai, ugdantys tyrėjo, mokslines kompetencijas; dalykai, gilinantys socialinio darbo profesines kompetencijas; dalykai, ugdantys vadybinius, lyderystės, organizacinius gebėjimus. Programa orientuota į praktinio veikimo gebėjimų formavimą ir į taikomuosius mokslinius tyrimus. Studijų metu studentai atlieka socialinio darbo vadybinę praktiką socialinių paslaugų įstaigose, valstybės, savivaldybių institucijose, NVO. Praktika vykdoma skiriant didelį dėmesį reflektavimui, universitete praktikos atlikimą kuruoja dėstytojas, turintis profesionalaus supervizoriaus diplomą.
Būsimieji socialinio darbo magistrai studijuoja bendruomenės ir asmens įgalinimo strategijas, grupių dinamiką, socialinio darbo mokslo raidą, kokybinius tyrimus, socialinių institucijų vadybą, sociokultūrinį identitetą, socialinę politiką ir kt.
Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems socialinio darbo krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, taip pat kitų studijų krypčių bakalaurams, išklausiusiems papildomas išlyginamąsias studijas.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis praktikos vietą, mokslo tiriamojo darbo tematiką, pasirenkamus dalykus, kas leidžia studentams patiems formuoti savo studijų profilį (orientuotis į tam tikrą klientų grupę, vadybinį ar terapinį socialinio darbo pobūdį, mokslo tiriamąją veiklą).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Daugiadimensinis programos profilis integruojant socialinio darbo terapinius, vadybinius, tyrimų gebėjimus ir lyderystės gebėjimus individo, grupės, organizacijos ir sistemos lygmenyse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai dirba praktinį socialinį darbą, organizuoja socialines paslaugas, arba renkasi mokslo-tiriamąjį darbą. Gali dirbti socialinių darbuotojų pareigybėse, socialinių paslaugų įstaigų vadovaujančiose pozicijose, taip pat valstybinių, savivaldybinių institucijų departamentuose, administruojančiuose socialinės pagalbos sritį bei formuojančiuose jos politiką.
Tolesnių studijų galimybės:
Podiplominės studijos (pvz., psichoterapijos, supervizijos ir pan.) ir doktorantūros studijos (sociologijos, edukologijos krypčių).

Panašios programos kitose mokymo įstaigose