Socialinė politika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialinė gerovė
Studijų kryptisSocialinis darbas ir konsultavimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211JX026
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti šiuolaikinį socialinės politikos srities išsilavinimą, paremtą tarpdiscipliniškumu, išplėstinėmis socialinių teorijų žiniomis ir gebėjimu jas taikyti praktiškai Lietuvos visuomenėje ir tarptautiniu lygiu.
Studijų rezultatai:
Gebėjimas taikyti įgytas žinias analizuojant socialinės politikos reiškinius ir procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste. Gebėjimas remtis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis socialinės gerovės teorijomis tiriant socialinės gerovės reiškinius, naudotis kiekybiniais ir kokybiniais socialinių tyrimų metodais. Gebėjimas orientuotis šiuolaikinių socialinių teorijų įvairovėje, išvengti metodinių klaidų atliekant socialinės politikos tyrimų projektus. Gebėjimas formuluoti socialinės politikos tikslus, uždavinius, parinkti ir pagrįsti priemones, organizuoti jų įgyvendinimą ir monitoringą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Grupinės diskusijos, bendradarbiaujantis problemų sprendimas, grupiniai projektai, video mokymai, mokymasis iš kolegų, mokymasis per argumentaciją. Mokymasis orientuotas į seminarus, siekiant užtikrinti aktyvų mokymąsi. Studentai atlieka individualias ir grupines užduotis, rengia rašto darbus.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis balas, susidedantis iš egzamino ir kitų užduočių, kurios yra detaliau aprašomos dalykų aprašuose. Magistro darbo gynimas dalyvaujant komisijai. Studentų žinios vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.
I Semestras
Privalomieji dalykai
Gerovės valstybės lyginamosios studijos
Skurdas ir nelygybė
Migracijos procesai ir politika
Tarptautinių organizacijų socialinė politika
Mokslo tiriamasis darbas
II Semestras
Privalomieji dalykai
Švietimo ir sveikatos politika
Socialinės gerovės tyrimai
Socialinės politikos analizė
Socialinė politika ir vadyba
Pasirenkamieji dalykai:
Žmogaus teisės ir negalia
Gerovės valstybės ekonomika
Socialinės apsaugos ir darbo teisė
Asmens gerovė: tarpdisciplininis požiūris
Būsto politika
III Semestras
Privalomieji dalykai
Gyventojų užimtumo teorijos ir darbo rinka
Mokslinio tyrimo praktika
Magistro baigiamasis darbas (socialinė politika)
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas bus pasirengęs dirbti socialinės politikos analitiku, administratoriumi ir projektų vadovu socialinių tyrimų institucijose, savivaldos ir valstybinėse socialinės srities įstaigose, įvairias gyventojų grupes ir klientus atstovaujančiose ir jiems advokataujančiose nevyriausybinėse organizacijose, profesinėse sąjungose, politinėse organizacijose, žiniasklaidos įmonėse ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos Sociologijos krypties doktorantūroje

Panašios programos kitose mokymo įstaigose