Viešosios politikos analizė

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSocialiniai mokslai
Studijų kryptisPolitikos mokslai ir pilietinis ugdymas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211JX021
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti studentams žinių ir išugdyti
analitinius įgūdžius, išmokyti kritiškai bei kūrybiškai plėtoti politikos mokslų koncepcijas, idėjas, metodus aiškinant ir vertinant šiuolaikinių politinių sistemų procesus bei išugdyti gebėjimus taikyti politikos analizės metodus ir teikti įrodymais pagrįstas politikos kaitos rekomendacijas.
Studijų rezultatai:
1. Išmano ir savarankiškai geba analizuoti sociopolitinius procesus valstybėje bei visuomenėje;
2. Žino, supranta, geba taikyti ir vertinti svarbiausias viešojo valdymo ir viešosios politikos administravimo teorijas, modelius ir požiūrius;
3. Žino, supranta, geba taikyti ir vertinti socialinių mokslų ir politikos analizės metodus, atliekant mokslinius tyrimus ar rengiant politikos analizės darbus;
4. Geba atlikti ir analizuoti mokslinius tyrimus, taikant viešojo valdymo ir viešosios politikos teorijas bei socialinių mokslų metodus, vertinant viešosios politikos ar viešojo valdymo turinį bei procesus, nustatant priežastinius ryšius tarp kintamųjų;
5. Žino, supranta, geba analizuoti ir vertinti įvairių ES ir nacionalinių viešųjų politikų turinį ir procesą;
6. Geba atlikti ir analizuoti politikos analizės ir vertinimo darbus, sprendžiant viešosios politikos ar organizacijų problemas, vertinant jų tinkamumą, efektyvumą, rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą, taikant politikos analizės metodus bei bendradarbiaujant su įvairių suinteresuotųjų grupių atstovais;
7. Geba rengti ir analizuoti mokslinius straipsnius ir politikos analizės (vertinimo) ataskaitas, jų santraukas viešosios politikos analizės srityje, pristatyti jų rezultatus, išvadas ir rekomendacijas tiek mokslininkų, tiek praktikų auditorijoms;
8. Geba organizuoti ir vertinti programų, projektų ir pokyčių valdymą viešojo sektoriaus organizacijose, dalyvaujant įvairių suinteresuotųjų grupių atstovams;
9. Geba sistemiškai ir kritiškai mąstyti, kūrybiškai ir novatoriškai spręsti mokslines ir praktines problemas bei teikti siūlymus.
10. Žino, supranta savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant užtikrinti dėstytojo laisvę parinkti dalyko tikslams geriausiai tinkančius studijų metodus, auditorinio darbo formos nėra reglamentuojamos: dėstytojas savo nuožiūra sprendžia, kurią kontaktinių valandų dalį skirti paskaitoms, o kurią – seminarams ar praktiniams užsiėmimams. Parengtai programai būdingas į klausytoją orientuotas mokymas. Paskaitų ir seminarų metu studentai mokosi darbo vietoje, nagrinėdami problemas ir galimus jų sprendimus, dirbdami grupėse, rengdami praktines užduotis, analizuodami audio-vizualinę medžiagą bei diskutuodami. Be to, studentai dirba savarankiškai, analizuodami akademinę literatūrą, rengdami tiriamuosius rašto darbus bei baigiamąjį magistro darbą. Šios programos studentai taip pat dalyvauja dėstytojų vykdomuose tyrimuose, taigi didelis dėmesys tenka praktinių įgūdžių įgijimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui naudojami egzaminai raštu, atvejų analizė, esė, pranešimai, projektinė veikla, studento pasirengimo ir dalyvavimo užsiėmimuose kokybės vertinimas, tiriamieji darbai ir jų pristatymas žodžiu ir/ar raštu, simuliacijos parengimas ir pristatymas, tiriamojo projekto parengimas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro: • teoriniai viešosios politikos ir viešojo administravimo kursai („Lyginamasis viešasis administravimas“, „Viešoji politika ir politikos analizė“, „Gerovės valstybė“) su empirinėmis įvairių ES ir nacionalinių viešųjų politikų studijomis ir jų atvejais; • metodiniai socialinių mokslų ir politikos analizės kursai („Priežastinių ryšių analizė“, „Viešojo sektoriaus ekonomika“). Didelė metodinių dalykų pasirinkimo galimybė; • praktiniai programų ir projektų, pokyčių valdymo kursai. Studentai rengia magistro darbus ir atlikti mokslinius tyrimus kartu su VU TSPMI tyrėjais, dalyvaudami TSPMI vykdomuose mokslinių tyrimų projektuose, kurie finansuojami iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių tyrimų programų ir yra įgyvendinami kartu su užsienio universitetų tyrėjais. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis iš daugiau nei 20-ies dalykų ir taip praplėsti savo akademinį akiratį. Kiekvienas studentas gali susikurti jo interesus atitinkanti mokymo planą, atitinkantį jo interesus. Daugiau informacijos: http://www.tspmi.vu.lt/magistranturos-studijos/viesosios-politikos-analize/
Studento pasirinkimai:
Siekiant užtikrinti studentams galimybę gauti labiausiai jų akademinius bei karjeros interesus atitinkančių žinių ir gebėjimų, dalį dalykų studentai galės rinktis savo nuožiūra iš pateikto pasirenkamųjų dalykų sąrašo:
Konfliktų analizė ir taikos studijos;
Politinė psichologija;
Populizmo iššūkis šiuolaikinėje demokratijoje;
Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose;
Rusija ir ES: globalios politikos pokyčiai;
Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje;
Šiaurės ir Baltijos valstybių studijos;
Energetinis saugumas;
Islamas Europoje;
Lošimų teorijos;
Kūniškumo politika ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje studentai mokysis perprasti ir kritiškai vertinti, viešųjų politikų turinį bei įgyvendinimo procesą. Viešosios politikos analizės programa yra tiriamojo pobūdžio – ja siekiama ne tik suteikti žinių, bet ir išugdyti tiriamuosius gebėjimus, būtinus viešosios politikos procesų vertinimui. Taigi, ypatingas dėmesys programoje skiriamas giliam kokybinių ir kiekybinių tyrimo metodų išmanymui.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti ekspertu, analitiku, gebančiu, remiantis teoriniais analizės pagrindais, empiriniais įrodymais ar gerąja užsienio valstybių patirtimi parengti siūlymus bei rekomendacijas sprendimų priėmėjams (viešojo ar privataus sektoriaus organizacijoms, veikiančioms tarptautiniu, ES ir nacionaliniu lygmeniu.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Karinė diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
Kauno technologijos universitetas Viešoji politika ir saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Klaipėdos universitetas Nacionalinis saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Sveikatos politika ir vadyba Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
Mykolo Romerio universitetas Tarptautinės politikos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas" Viešoji politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Europos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Politika ir medijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Rytų Europos ir Rusijos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Šiuolaikinės politikos studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
Vilniaus universitetas Tarptautiniai santykiai ir diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Viešosios politikos analizė Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Diplomatija ir tarptautiniai santykiai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Šiuolaikinė Europos politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)