Reabilitacija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211GX020
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas: parengti magistrus, gebančius taikyti reabilitacijos biopsichosocialinę prieigą grindžiančias teorijas ir metodus, kritiškai įvertintą inovatyvią praktiką bei savarankiškų mokslinių tyrimų rezultatus senyvo amžiaus žmonių ir (ar) neįgaliųjų biopsichosocialinėms funkcijoms atkurti, palaikyti ir kompensuoti bei profesine veikla prisidėti prie Jungtinių Tautų (PSO) ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros politikos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje.
Reabilitacijos magistratūros studijų programa yra gilinamoji magistrantūros studijų programa, skirta parengti reabilitacijos magistrus, kineziterapeutus arba ergoterapeutus, kurie gilindami reabilitacijos mokslo, praktinio darbo, vadybos, reabilitacijos paslaugų plėtros bei profesinės autonomijos ir atsakomybės kompetencijas bus pasirengę tolesnėms (trečios pakopos) studijoms, kad taptų reabilitacijos mokslininkais su moksliniais ir pedagoginiais vardais.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas. Žino ir taiko:
• biopsichosocialinį reabilitacijos modelį pagrindžiančios teorijos ir metodikos, orientuotos į senyvo amžiaus žmonių ir (ar) neįgaliųjų gyvenimo kokybės užtikrinimą;
• mokslinių tyrimų metodologijos, taikomos sprendžiant kompleksines reabilitacijos problemas;
• Jungtinių Tautų (PSO) ir Europos Sąjungos sveikatos priežiūros politikos nuostatų raiška nacionaliniame lygmenyje, siekiant lygių galimybių užtikrinimo ir visuomenės darnaus vystymosi, strateginio valdymo elementų taikymas planuojant ir įgyvendinant profesinę veiklą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus. Geba:
• kritiškai analizuoti mokslinius šaltinius bei reabilitacijos praktiką, identifikuoti aktualias, mokslinio tyrimo reikalaujančias problemas;
• savarankiškai suplanuoti ir įgyvendinti reabilitacijos mokslinius tyrimus, tarpdalykiniu požiūriu interpretuoti gautus rezultatus ir įvertinti jų patikimumą;
• taikyti mokslinių tyrimų išvadas pagrindžiant profesinės veiklos inovacijas, įvertinti įvairias alternatyvas bei jų etines, socialines ir ekonomines pasekmes.
Specialieji gebėjimai. Geba:
• sistemiškai įvertinti asmens biopsichosocialinių funkcijų sutrikimus, nustatyti individualius reabilitacijos poreikius;
• individualiai pritaikyti, kurti ir aprobuoti reabilitacijos metodikas ir organizavimo formas, vertinti reabilitacijos efektyvumą ir poveikį gyvenimo kokybei;
• kūrybiškai spręsti reabilitacijos ir gyvenimo kokybės plačiąja prasme gerinimo problemas, savarankiškai rengti ir įgyvendinti bei valdyti reabilitacijos inovacijų projektus.
Socialiniai gebėjimai. Geba:
• tiksliai, argumentuotai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, profesinius klausimus, mokslinių tyrimų rezultatus ir išvadas adekvačiai perteikti specialistų ir nespecialistų auditorijai ir tikslinei grupei.
• bendradarbiauti ir dirbti komandoje su įvairių sričių specialistais, valstybės institucijų atstovais ir pacientais/ klientais, sprendžiant senyvo amžiaus žmonių ir (ar) neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinės įtraukties problemas.
Asmeniniai gebėjimai. Geba:
• reflektuoti studijų pasiekimus ir numatyti savo profesinio tobulėjimo perspektyvą.
• spręsti problemas nežinomose ir /ar neapibrėžtose situacijose vadovaujantis profesinės ir mokslinio tyrimo etikos nuostatomis; savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus įvertinus jų pasekmes asmeniui ir bendruomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitų metu dėstytojai pateikia pagrindinę informaciją per plenarinę diskusiją, vaizdo medžiagos ar realių klinikinių situacijų demonstravimą, atvejų analizę ir problemų aptarimą. Studentų savarankiškos užduotys (individualios ar grupinės) sudaro 50-60 proc. studijų apimties ir yra pristatomos bei aptariamos seminarų metu. Iškilusioms problemoms spręsti organizuojamos konsultacijos. Praktikos metu studentai įgyvendina individualiai parengtą profesinės inovacijos projektą vadovaujant praktikos vadovui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų dalykas baigiamas egzaminu arba studento savarankiškai atlikto mokslo tiriamojo darbo (projekto) ataskaitos įvertinimu 10 balų skalėje. Egzaminai gali vykti raštu arba raštu ir žodžiu. Galutinis dalyko studento pasiekimų įvertinimas gali būti sukauptas pažymys, įskaitant rašto darbų (esė, referato, atvejo analizės bei modeliavimo ir kt.) bei jų pristatymų įvertinimus. Semestro eigoje taikomas formuojamasis vertinimas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Reabilitacijos krypties studijų dalykų apimtis – 60 kreditų, iš kurių:
• 35 kreditai – senyvo amžiaus žmonių ir (ar) neįgaliųjų biopsichosocialinių funkcijų ir reabilitacijos ypatumų studijos: Biopsichosocialinė prieiga reabilitacijoje (5), Negalios psichologija (5), Geriatrinė reabilitacija (5), Reabilitacija esant dauginėms patologijoms (10), Judesių valdymo inovatyvios technologijos (5), Įgalinimo aplinkų universalus dizainas (5);
• 10 kreditų – specializacijos studijų dalykai: Skausmo valdymas kineziterapijoje (5) ir Biopsichosocialinių funkcijų atkūrimo strategijos (5) arba Socialinės gerovės aspektai ergoterapijoje (5) ir Įgalinimo metodai ergoterapijoje (5);
• 15 kreditų – taikomieji moksliniai tyrimai: Reabilitacijos efektyvumo vertinimo metodai (10), Reabilitacijos mokslinių tyrimų planavimas (5).
Kitų krypčių studijoms skirta 10 kreditų: Kineziogenomika (5), Edukacija reabilitacijos veikloje (5).
20 kreditų skirta praktikai: Visuomenės darnaus vystymosi strategijos ir profesinės inovacijos projektas (5), Profesinė praktika (15).
30 kreditų skirta magistro baigiamajam darbui.
Specializacijos:
Alternatyviai pasirenkami į kineziterapijos arba ergoterapijos specializaciją orientuoti reabilitacijos krypties studijų dalykai sudaro 10 kreditų. Profesinė praktika ir magistro baigiamasis darbas atliekami pagal pasirinktą specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į senyvo amžiaus ir (ar) neįgaliųjų reabilitacijos ir sveikatinimo kompleksinių problemų sprendimą.
Profesinės veiklos galimybės:
• Tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose, kur teikiamos kompleksinės reabilitacijos paslaugos;
• geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų sistemoje;
• neįgaliųjų medicininės reabilitacijos ir socialinės integracijos sistemoje;
• viešojo administravimo institucijų padaliniuose, kuriems priskirti socialiniai ir visuomenės sveikatos klausimai bei lygių galimybių užtikrinimas.
• kolegijose ir universitetuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai bus pasirengę tęsti studijas biomedicinos mokslų doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose