Medicinos genetika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211GX015
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos medicinos genetikus – genetikos laboratorijų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti genetinius (molekulinius, biocheminius, citogenetinius) tyrimus diagnozei, nešiotojo būklei nustatyti ar ikisimptominius tyrimus pagal patvirtintas metodikas biomedicinos mokslų srityje, interpretuoti tyrimų rezultatus, paaiškinti gautų tyrimų rezultatus ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose bei įdiegiant naujus tyrimo metodus laikantis gerosios laboratorijos praktikos ir bioetikos principų.
Studijų rezultatai:
Gerai suvokia genetinių ligų etiologiją, patogenezę ir jų laboratorinę diagnostiką. Išmano ir savarankiškai taiko modernius medicinos genetikos tyrimo metodus. Žino žmogaus genomo struktūros ir funkcionavimo principus, kintamumą ir jo pasekmes. Gerai išmano ligų paveldėjimo principus, genetinio konsultavimo ir tyrimų sąsajas. Suvokia molekulinės biotechnologijos ir bioinformatikos principus ir jų taikomąsias bei fundamentines perspektyvas. Sugeba nagrinėti bei interpretuoti, kritiškai ir nuosekliai vertinti gautus tyrimų duomenis šiuolaikinių biomedicinos mokslų žinių kontekste, pateikti ir pagrįsti mokslines išvadas. Panaudoja šiuolaikinės medicinos genetikos žinias ir praktiškai taiko mokslinių tyrimų srityje, susijusioje su biomedicinos mokslais, sugeba diegti mokslo inovacijas. Medicinos genetikos mokslo žinias sugeba taikyti tarpdalykinėse srityse, apjungiant kitų artimų mokslų sričių žinias bei remtis moderniomis technologijomis. Geba nustatyti ir spręsti su medicinos genetika susijusių artimų mokslo sričių problemas bei jų sąsajas ir procesus šiuolaikinių biomedicinos mokslų raidos kontekste. Geba bendrauti ir perteikti medicinos genetikos bei kitų artimų biomedicinos mokslų paradigmas specialistams ir nespecialistams. Geba apsibrėžti savo mokslinius ir profesinius interesus medicinos genetikos bei kitų artimų biomedicinos mokslų raidos kontekste, nuolat siekti naujų bei atnaujinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kurso programa studentams yra pateikiama paskaitų, seminarų, laboratorinių darbų, asmeninių konsultacijų bei savarankiško studentų darbo pagalba.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendroji laboratorinė diagnostika, Biocheminė genetika, Citogenetika, Molekulinė genetika, genomika ir epigenomika, Statistika genetikoje, Biotechnologijos metodai ir bioinformacinė analizė, Genetinis konsultavimas ir bioetika.
Praktikos: profesinė praktika mokslo ir studijų bei asmens sveikatos priežiūros institucijų laboratorijose, Magistro baigiamasis darbas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skirtingai nuo kitų šiuo metu siūlomų magistrantūros studijų, kuriose dėstomos su genetika susijusios temos, atskira medicinos genetikos magistrantūros studijų programa suteikia specialių teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, kurie reikalingi atliekant genetinius (molekulinius, citogenetinius, biocheminius) tyrimus asmens sveikatos priežiūros įstaigų ar mokslinėse laboratorijose.
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyjamas medicinos genetiko magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas medicinos genetiko profesinei kvalifikacijai. Medicinos genetikai dirba asmens sveikatos priežiūros, mokslo, švietimo ir kitose ūkio sričių institucijose, kurios taiko, diegia, kuria medicinos genetikos ir kitų biomedicinos mokslų žinias ir jomis grindžiamas technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Medicinos genetikos magistrai gali tęsti studijas medicinos ir sveikatos bei gretutinių krypčių doktorantūros studijose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Medicinos genetika Biologija ir susiję mokslai Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)