Neurobiologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 2 (metais)
Kreditai120
Programos kodas6211DX004
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Neurobiologijos studijų programa yra skirta parengti specialistus savarankiškam darbui mokslo bei mokymo srityse, taip pat darbui įvairiose valstybinėse ir privačiose struktūrose, kuriose reikia gilesnių mokslinių bei praktinių žinių ir gebėjimų neuromokslų, biosistemų elektrofiziologijos, psichofarmakologijos ir pan. srityse.
Studijų rezultatai:
• neurobiologijos magistrai žino bendrus nervų sistemos sandaros, veikimo bei patologijos principus;
• geba studijuoti naujausią su neurobiologija susijusią literatūrą;
• geba iškelti, analizuoti problemas, susijusias su žmogaus ir gyvūnų nervų sistemos ypatumais;
• išmano šiuolaikinių mokslinių bei klinikinių tyrimo metodų pritaikymo sritis, privalumus ir trūkumus;
• geba dirbti savarankiškai ir komandoje, perteikti žinias ir koncepcijas specialistams ir nespecialistams;
• geba identifikuoti savo mokslinius interesus šiuolaikinių gyvybės mokslų kontekste, nuolat mokintis, atnaujinti ir gilinti įgytas žinias bei įgūdžius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų dalykai: neurofiziologija, neuroanatomija, biopsichologija, psichofiziologija, neurochemija, jutimo ir suvokimo mechanizmai, signalų virsmų molekuliniai mechanizmai, mokslinio darbo projektas, baigiamasis darbas. Pasirenkamieji kursai: adaptyvios neurotechnologijos, augalų sensorinės sistemos, histologija, neuroetika, smegenotyros metodai, mžgaus neuropsichologija, bioduomenų analizė, elgsenos genetika, membranų biologija, neurono biofizika.
Studento pasirinkimai:
20 kreditų skirta pasirenkamiems dalykams (dalis pasirenkamų dalykų - kitos studijų krypties)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Neurobiologijos programa yra vienintelė Lietuvoje programa, skirta rengti neurobiologus – specialistus, išmanančius nervų sistemos veiklos mechanizmus molekuliniame/ ląsteliniame lygyje ir gebančius atlikti į nervų sistemos tyrimus orientuotus eksperimentus, analizuoti gautus duomenis.
Profesinės veiklos galimybės:
Neurobiologijos magistrai gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse, mokslo ir studijų, medicinos įstaigose, valstybinėse ir privačiose institucijose kurios taiko, diegia, kuria ar realizuoja su neurobiologija ar kitomis gyvybės mokslų sritimis susijusias žinias, įrangą ar technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Neurobiologijos magistrai gali tęsti studijas gyvybės mokslų studijų krypčių grupės ir artimų krypčių doktorantūros studijose (trečiojoje pakopoje) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose