Klimato sistemos studijos

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėFiziniai mokslai
Studijų kryptisŽemės mokslai
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211CX012
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti hidrometeorologijos specialistus, galinčius savarankiškai dirbti mokslo, švietimo, viešose bei verslo įstaigose/įmonėse sprendžiant šiuolaikines su atmosfera, hidrosfera, klimato kaita, aplinkosauga ir ekologija susijusias problemas, turinčius įgūdžių dirbti mokslinį ir praktinį darbą taikant naujausias hidrometeorologijos technologijas, galinčius sėkmingai integruotis į regioninius bei tarptautinius projektus ir tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų rezultatai:
• Absolventai gebės vykdyti sudėtingą mokslinį ir praktinį darbą tokiose srityse, kaip hidrometeorologinių tyrimų organizavimas, vykdymas ir rezultatų analizė;
• gebės praktiškai pritaikyti specializuotą meteorologinę ir hidrologinę informaciją įvairiose socialinės veiklos srityse, parengti mokslines ataskaitas ir išvadas;
• gebės analizuoti klimato kaitos ir hidrosferos rodiklius;
• žinos apie klimatinių ir ilgalaikių meteorologinių prognozių sudarymo metodus, jų panaudojimą ir taikymą sprendžiant praktinius uždavinius;
• gebės kompleksiškai vertinti klimato kaitos poveikį aplinkai ir socialinėms bei ekonominėms sferoms;
• gebės integruoti hidrometeorologines, klimatines, vandentvarkos ir krantotvarkos idėjas bei naujoves;
• gebės kūrybiškai ir veiksmingai naudotis informacinėmis technologijomis;
• gebės taikyti skaitmeninius matematinius modelius ir informacines technologijas analizuojant bei vertinant gamtinius procesus ir aplinkos veiksnius;
• gebės savarankiškai atnaujinti ir integruoti žinias;
• žinos mokslinių tyrimų metodus;
• mokės sistemiškai mąstyti, integruoti idėjas, kelti hipotezes, koncepcijas ir tyrimo uždavinius, kritiškai analizuoti duomenis ir projektus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, diskusijos, rašto darbas pagrįstas problemų sprendimu ir moksliniais tyrimais, studento savarankiškas darbas, meteorologinių ir hidrologinių duomenų analizė, eksperimentai su meteorologiniais ir hidrologiniais prietaisais, grindžiamas įžvalgomis individualus mokslinio darbo projektas, praktiniai darbai laboratorijose, grupinis darbas, pranešimai, baigiamasis magistro darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas raštu, arba raštu ir žodžiu. Kiti metodai: apklausos žodžiu ir raštu, pateikčių rengimas ir pristatymas, testai, individualaus tiriamojo darbo pristatymas, savęs ar kolegų įvertinimas. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai):
90 kreditų, iš jų 72 pagrindinės krypties studijų dalykams ir 18 ‒ gilesnėms krypties studijoms
• Mokslo tiriamojo darbo metodologija
• Klimato kaita ir globalios cirkuliacijos modeliavimas
• Krantotyra ir sedimentologija
• Vandentvarka
• Mikroklimatologija
• Biometeorologija
• Ilgalaikės meteorologinės prognozės
• Duomenų bazių projektavimas
• Taikomasis programavimas
• Magistro darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tokio turinio studijų programos kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose nėra.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
• Absolventas gali dirbti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos padaliniuose,
• oro ir jūrų uostuose,
• mokslo institutuose, universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose,
• valstybinėse, privačiose, viešosiose ir verslo įstaigose, informacinėse agentūrose,
• siekti karjeros kitose srityse, kur gali būti panaudojamos ne tik hidrometeorologijos žinios ir įgūdžiai, bet ir bendrieji gebėjimai.
Tolesnių studijų galimybės:
• Hidrometeorologijos magistrai gali toliau studijuoti Fizinės geografijos, Geologijos, Ekologijos, Aplinkotyros krypčių doktorantūroje Vilniaus universitete ir kituose Lietuvos bei užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Jūrų hidrologija Fiziniai mokslai Žemės mokslai Nuolatinė - 2 (metais)
Vilniaus universitetas Klimato sistemos studijos Fiziniai mokslai Žemės mokslai Nuolatinė - 1.5 (metais)