Finansų technologijos

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėInformacijos ir ryšio technologijos
Studijų kryptisInformacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211BX022
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas:
„Finansų technologijos“ studijų programos tikslas – parengti aukštesnės ir aukščiausios grandies šiuolaikinių finansinių technologijų industrijos specialistus, gebančius finansinių instrumentų bei pažangių informacinių komunikacinių technologijų sprendimų žinias ir moksliniais tyrimais grįstus pasiekimus taikyti realizuojant teorinius ir praktinius veiklos modelius tiek klasikinėse, tiek inovatyviose, centralizuotose ir decentralizuotose e. rinkose, bankininkystės, investicinio draudimo sektoriuose, valstybinio ir privataus sektoriaus organizacijose.
Studijų rezultatai:
Sėkmingai baigęs „Finansų technologijos“ studijų programą, absolventas:
1.1. Gebės planuoti ir organizuoti savo ir kitų darbą, vadovauti įvertindamas turimus išteklius (laiko, žmogiškuosius, infrastruktūros ir kt.); spręsti veikloje kylančius uždavinius ir problemas;
1.2. Bus pasirengęs atsakingai ir efektyviai vykdyti profesinę veiklą lokaliame ir tarptautiniame kontekste, laikydamasis socialinių, teisinių ir etinių normų;
2.1. Gebės analizuoti ir sisteminti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus mokslinių tyrimų duomenis, efektyviai valdyti informacijos išteklius;
2.2. Gebės kritiškai vertinti informaciją, nustatyti jos patikimumą ir tinkamai panaudoti studijų veikloje ir profesinėje srityje;
2.3. Gebės kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti verslo ir finansų inovacijų procesuose kylančias rizikas, finansų inžinerijos reiškinius;
2.4. Gebės priimti argumentuotus veiklos srities sprendimus, diegti technologines inovacijas versle, kritiškai įvertindamas tendencijas ir pokyčius finansų industrijoje;
3.1. Gebės identifikuoti, analizuoti, įvertinti informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) pagrindu veikiančias finansinės analitikos bei duomenų apdorojimo metodikas, priemones, žinias ir technologijas, gebės jas pritaikyti spręsdami daugialypius finansinių technologijų srities uždavinius;
3.2. Gebės pritaikyti finansų informatikos srities žinias tiek profesinėje, tiek mokslinėje veiklose bei kurti kriptografinių valiutų bei išmaniųjų kontraktų pagrindu funkcionuojančias sistemas finansų rinkose, apskaitoje, daiktų interneto sprendimuose bei socialiniuose tinkluose;
3.3. Žinos ir gebės profesinėje veikloje taikyti inovatyvių produktų teisinį reglamentavimą, išleidimo į rinką, mokestinius principus;
4.1. Gebės analizuoti ir kritiškai įvertinti finansinių technologijų srities procesų principus, instrumentus, finansinių transakcijų apdorojimo sistemas, ketvirtosios industrinės revoliucijos kontekste atsirandančias metodikas, įrankius ir sprendinius;
4.2. Gebės atlikti technologinio tyrimo bei prognozavimo ir modeliavimo veiklas, naudodami didžiųjų finansinių duomenų rinkinių analitikos priemones ir įrankius, taikant paskirstytąsias sistemas ir didelio našumo kompiuteriją;
4.3. Gebės analizuoti organizacijose vykstančius ir vertę kuriančius informacinius, finansinius ir technologinius procesus, kritiškai vertinti sprendimų priėmimo ir analizės metodų teorinius ir praktinius aspektus, pasitelkdami verslo analitikos ir organizacijų vadybos žinias, jų sintezę;
4.4. Gebės lanksčiai ir kūrybiškai vertinti verslo ir inovacijų procesuose atsirandančias rizikas; suprasdamas finansinių rinkų priežiūros institucijų veiklos principus bei specifiką, parinkti tinkamus optimizavimo metodus šioms rizikoms šalinti;
5.1. Gebės taikyti žinomus arba pasiūlyti naujus taikomųjų uždavinių su dideliais duomenų masyvais matematinius bei statistinius modelius profesinėje veikloje;
5.2. Gebės naudoti bei kurti finansų industrijos informacinių technologijų taikymo įrankius, taikyti investicinių instrumentų klasterizavimo, filtravimo, neraiškių aibių logika grindžiamas technologijas, kurdami ir plėtodami taikomuosius sprendimus;
5.3. Gebės taikyti blockchain technologija grindžiamus sprendimus identifikavimo, autentifikavimo, registrinių įrašų vedimo ir validavimo uždaviniams atlikti decentralizuotose ir centralizuotose sistemose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, paskaitos, praktiniai darbai, savarankiškas darbas, seminarai;
aktyvaus mokymo(-si) metodai: grupės diskusija, situacijų modeliavimas, simuliacinė prekyba, individualios konsultacijos, literatūros analizė, individualus projektas, pranešimo rengimas, laboratoriniai darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Skatinant studentus dirbti ir ugdytis reikiamus gebėjimus nuosekliai, taikoma kaupiamojo balo vertinimo sistema. Vertinant „Finansų technologijų“ studijų programos studentų pasiekimus taikomi šie metodai: egzaminas, projektas, koliokviumas, kontrolinis darbas, praktinių darbų gynimas, testas, pranešimų parengimas, darbas seminaruose, analitinėse diskusijose, realių atvejų versle analizė, analitinis rašto darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji studijų programos dalykai (80 kreditų) pasižymi dalykinės (IKT) bei taikomosios (finansai) sričių nuoseklia integracija, eliminuojančia jų skirstymą į atskirus blokus:
-Šiuolaikinės bankininkystės technologijos;
-Didelių duomenų analitika ir technologijos;
-Intelektualios sistemos finansų rinkose;
-Verslo procesų optimizavimo metodai ir priemonės;
-Kriptografinės (blockchain) valiutos ir taikomosios sistemos;
-FinTech taikomieji sprendimai;
-Investicijų rizikos valdymas;
-Mokslo tiriamasis darbas (Magistro baigiamojo darbo projektas);
-Finansų technologijų teisinis reglamentavimas;
-Magistro baigiamasis darbas (kryptis: informacijos sistemos).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai programoje sudaro galimybę studentams rinktis technologinę arba vadybinę FinTech studijų ir mokslo pakraipą.
Pirmame semestre studentai gali rinktis vieną iš disciplinų:
-Didelio našumo kompiuterija ir paskirstytosios sistemos;
arba
-Verslo analitikos ir valdymo sprendimai;
Antrame semestre studentai gali rinktis iš tokių pasirenkamųjų disciplinų:
-Duomenų ir sistemų apsauga;
arba
-Technologinės inovacijos ir verslumas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis;
Programa pasižymi dalykinės (IKT) bei taikomosios (finansai) sričių nuoseklia integracija.
Tarpdalykinė „Finansų technologijų“ magistro studijų programa jungia informacijos sistemų bei finansų studijų krypčių dalykus. Tiek informacijos sistemų krypties dalykų grupė, apimanti informacinių sistemų architektūros projektavimo ir administravimo, informacinių sistemų apsaugos bei inovatyvių taikomųjų sistemų finansų srityje diegimą, tiek finansų krypties studijų dalykai, skirti šiuolaikinių bankininkystės sprendimų analizei, verslo kreditavimo rizikos valdymui, verslo analitikos bei valdymo problematikos nagrinėjimui, ugdo profesionalams būtinas dalykines kompetencijas, reikalingas šių dienų finansinių sistemų inžinieriui ir novatoriui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventų profesinės veiklos laukas – finansinių technologijų industrija. Absolventai gebės savarankiškai atlikti finansinių rinkų ir instrumentų tyrimus; projektuoti, diegti ir administruoti inovatyvius finansinių rinkų ir finansinių instrumentų sprendimus; valdyti kriptografinių valiutų investicinį portfelį; dirbti vadovaujamą ir konsultacinį darbą finansinio tarpininkavimo bei finansinių paslaugų įmonėse; diegti finansų sektoriaus technologines naujoves bankų, draudimo bendrovių, verslo įmonių padaliniuose. Absolventai galės dirbti blockchain programuotojais, įmonės vadovais, investicinio portfelio valdytojais, didelių duomenų analitikais, FinTech taikomųjų sprendimų versle projektų vadovais.
Be to, absolventai gebės steigti FinTech startuolius (angl. Startups), kai svarbūs gebėjimai kūrybiškai panaudoti finansinių technologijų naujoves, pritaikyti įgytus analitinius ir tiriamuosius gebėjimus, formuoti finansinių technologijų verslo politiką ir strategiją, kurti naujų finansinių paslaugų ekosistemas, pažangius finansinius instrumentus, verslo modelius, komunikuoti su visuomene ir vadovauti komandai, kūrybiškai taikyti aplikacijų programavimo sąsajų – API (angl. application programming interface) – technologijas, decentralizuotų ir centralizuotų transakcijų saugojimo sistemų, informacijos blokų grandinių (angl. blockchain) technologijas, sutelktinio (minios) finansavimo (angl. crowdfunding), bendradarbystės centrų (angl. HUB), išteklių perkėlimo/dalinės rangos/ laukosamdos (angl. outsourcing) veiklų principinius sprendinius.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės dirbti mokslo tiriamąjį darbą finansų bei informacinių technologijų srityse arba tęsti studijas fizinių mokslų (informatikos krypties), socialinių mokslų (vadybos, ekonomikos krypčių) doktorantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Finansų technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)