Dalyko pedagogika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŠvietimas
Studijų kryptisMokytojo su dalyko specializacija rengimas
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121MX066
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti inovatyvius mokomojo dalyko (1. Dviejų pasirinktų kalbų: lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų; 2. Gamtos mokslų dalykų: biologijos, chemijos, fizikos; 3. Istorijos; 4. Filosofijos ir etikos) pedagogus, gebančius taikyti integralias tarpdalykines žinias, pagrįstas naujausių mokslinių tyrimų rezultatais, būtinas ugdymo naujovėms diegti formalaus ir neformalaus švietimo srityse, vykdyti pedagoginės veiklos tyrimus, identifikuoti švietimo ir ugdymo problemas bei siūlyti jų praktinius sprendimo būdus.
Studijų rezultatai:
1.1 Žinos ir supras pedagogikos ir psichologijos problematiką, dėsningumus, reikalavimus, reikšmingus dirbant švietimo institucijose (filosofiniai, vadybiniai, socialiniai, individo raidos ir augimo aspektai, išskirtinį dėmesį teikiant paauglystės problematikai) ir neformalaus ugdymo aspektus: filosofiją ir politiką, organizavimo ypatumus ir sistemą, metodų įvairovę ir galimybes prisidėti prie kompleksiško ugdymo.
1.2 Žinos ir supras pasirinkto mokomojo dalyko pagrindus, gebės šias žinias integruoti, atpažinti ugdymo problemas ir jas spręsti atsižvelgiant į ugdytinio amžiaus raidos ypatumus.
1.3 Išmanys mokinių, (ne)turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kognityvinės, fizinės, socialinės ir emocinės raidos ypatumus, gebės atpažinti suicidines, delinkventinio elgesio tendencijas ir suteikti savalaikę pagalbą.
2.1 Žinos skirtingas tyrimų metodologijas, laikantis tyrėjo etikos, gebės teoriškai ir empiriškai analizuoti pasirinktą ugdymo problemą, atliekant pedagoginės veiklos tyrimą.
2.2 Gebės rinkti informaciją apie studijuojamo dalyko mokinių mokymąsi ir pažangą iš įvairių šaltinių, analizuoti, interpretuoti, kritiškai įvertinti gautus tyrimo rezultatus, jais remiantis formuluoti išvadas.
2.3 Atlikto tyrimo pagrindu gebės parengti baigiamąjį darbą ir viešai jį pristatyti bei apginti.
3.1 Gebės rinkti studijuojamų sričių informaciją ir naujausius studijuojamos pedagoginės krypties pasiekimus ir panaudoti įvairius metodus mokymo ir mokymosi problemų sprendimui;
3.2 Gebės identifikuoti, įvertinti ir spręsti pedagoginės veiklos praktines problemas ir priimti profesinius sprendimus, turint (ne)pakankamai informacijos pedagoginės ir dalykinės veiklos kontekste;
3.3 Išmanys ir gebės valdyti pasirinkto mokomojo dalyko turinį, jo integralumą ir didaktinę specifiką; gebės atlikti dalyko(ų) mokytojo formalaus ir neformalaus ugdymo funkcijas;
3.4 Taikydamas šiuolaikines edukacines technologijas, gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir vertinti dalyko formalaus ir neformalaus mokymo(si) procesą, mokinių individualią veiklą ir pažangą bei teikti pedagoginę pagalbą;
3.5 Gebės tradicinėse ir netradicinėse mokymosi aplinkose kurti palankų mokymosi klimatą, skatinantį mokinių mokymąsi, grupių pozityvius santykius, bendradarbiavimą, konfliktų ir pedagoginių problemų sprendimą;
3.6 Gebės analizuoti, kritiškai reflektuoti ir vertinti praktinio formalaus ir neformalaus mokymosi atvejus ir situacijas, pritaikyti ugdymo programą ir mokymo(si) metodus, atsižvelgdamas į ugdymo konteksto specifiką ir ugdymosi poreikius.
4.1 Gebės komunikuoti žodžiu ir raštu, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir jų sprendimus, susijusius su mokinių ugdymu, specialistų ir nespecialistų auditorijai;
4.2 Gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (globėjais), kolegomis, švietimo pagalbos specialistais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, atsižvelgdamas į individo ir mokinių grupės raidos lygį, kultūrinį kontekstą ir laikantis profesinės etikos principų.
5.1 Įgys mokymosi ir savimokos įgūdžių, būtinų planuojant profesinę karjerą, savarankiškai tęsiant studijas ir tobulinant kompetencijas profesinėje veikloje.
5.2 Gebės reflektuoti savo studijas ir pedagoginę profesinę veiklą, organizuoti savo mokymąsi individualiai ir grupėje, numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas;
5.3 Gebės prisiimti asmeninę atsakomybę už vykdomą veiklą ir žinos savo kompetencijų ribas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aktyvi paskaita, seminaras, laboratoriniai darbai, diskusijos, darbas su tekstu, lyginamoji analizė, minčių audra, esė, atskirų atvejų ir probleminių situacijų analizė, įvairių pedagoginių veiklų planavimas ir organizavimas, individualus ir grupinis darbas, pedagoginės praktinės veiklos stebėjimas, pranešimai, projektai, aplanko metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis pažymys 10 balų sistemoje: atliktų individualių ir grupinių savarankiškų užduočių (pamokų, ir kitų veiklų planų), projektų pristatymas, testavimas, esė, pranešimai, aplanko metodas, atsakymai į klausimus raštu, individualių/ grupinių užduočių pristatymai, koliokviumai, savirefleksija, praktikos (savi)refleksija, įsivertinimas, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pedagoginių studijų modulis (60 kr.), apimantis pedagoginę praktiką (30 kr.).;
Mokomojo dalyko specializacijos pagal siūlomas pasirinkimo galimybes –
Kalbinio ugdymo moduliai (120 kr.): dvi pasirenkamos kalbos: lietuvių ir vokiečių arba prancūzų kalbos; anglų ir prancūzų arba vokiečių kalbos; lenkų ir anglų arba vokiečių arba prancūzų kalbos, rusų ir ir anglų arba vokiečių arba prancūzų kalbos;
Socialinio ugdymo modulis (120 kr.): Istorija;
Humanitarinio ugdymo modulis (120 kr.): Filosofija ir etika;
Gamtamokslinio ugdymo moduliai (90 kr.): fizika, arba biologija, arba chemija;
Paauglystės pedagogikos ir psichologijos modulis (30 kr.)
Bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kr.);
Bakalauro darbas (15 kr.), integruojantis Pedagoginių studijų baigiamąjį darbą (3 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa grįsta platesniu integruoto ugdymo metodologijos taikymu, integruotu turiniu, studijų proceso integralumu, formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracija, orientuojantis į paauglystės amžiaus tarpsnio psichologinius ir ugdymo ypatumus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti pasirinkto dalyko (dviejų kalbų: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lenkų; gamtos mokslų dalykų: fizikos, arba chemijos arba biologijos; istorijos; filosofijos ir etikos) mokytojais, formalaus ir neformalaus švietimo institucijose.
Programos absolventai galės dirbti vyriausybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose, organizuoti neformaliojo švietimo veiklas mokyklose, jaunimo, moksleivių klubuose, kūrybos, laisvalaikio, daugiafunkciniuose, gamtos, techninės kūrybos ir STEAM centruose, atviros prieigos mokslinėse laboratorijose;
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas ugdymo mokslų krypčių grupės arba mokomąjį dalyką atitinkančiose magistrantūros programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose