Apskaita ir auditas

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisApskaita
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121LX073
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus apskaitos, audito, mokesčių, įmonių veiklos analizės, planavimo bei vertinimo srityse, gebančius formuoti apskaitos informaciją, sistemiškai vertinti duomenis, žinančius audito organizavimo ir veikimo mechanizmus bei gebančius kūrybiškai taikyti įgytas žinias.
Studijų rezultatai:
1.1 Gebės efektyviai bendrauti raštu ir žodžiu, perteikti apskaitos ir finansų srities žinias specialistams ir ne specialistams, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
1.2. Gebės konstruktyviai diskutuoti, dirbti savarankiškai ir komandoje, tolerantiškai veikti daugiakultūrėse ir tarptautinėse grupėse bei organizacijose.
2.1 Gebės savarankiškai mokytis bei prisiimi atsakomybę už nuolatinį mokymąsi ir profesinį tobulinamasi savo profesinės veiklos srityje.
2.2. Demonstruos kūrybinio mąstymo gebėjimus, gebės priimti inovatyvius sprendimus.
3.1 Bus įgijęs naujausių fundamentinių ir taikomųjų ekonomikos, vadybos, finansų, apskaitos ir audito srities žinių, žinos klasikines ir modernias apskaitos srities teorijas, gebės jas taikyti tarpdalykinių studijų bei profesinės veiklos srityse, tvarkydamas nacionalinių ir tarptautinių organizacijų apskaitą.
3.2. Žinos audito organizavimo principus ir etapus, informacijos išorės ir vidaus vartotojams pateikimo formas bei metodus.
3.3 Žinos ir gebės taikyti duomenų analizės metodus, sudaryti įvairias ataskaitas, atsižvelgdamas į įvairių apskaitos rūšių funkcijas, bendrą organizacijos apskaitos politiką, informacines technologijas bei apskaitos informacijos teikimo išoriniams ir vidiniams vartotojams reikalavimus ir būdus.
4.1 Gebės rinkti, apdoroti, sisteminti ir vertinti ekonominius, finansinius, statistinius, apskaitos duomenis ir informaciją, naudodamasis naujausiais informacijos paieškos šaltiniais ir taikydamas šiuolaikinius jos apdorojimo ir sisteminimo metodus, atlikti tyrimus bei pateikti tyrimų rezultatais pagrįstas išvadas.
4.2
Gebės analizuoti ir vertinti įvairius ekonominius bei socialinius procesus, organizacijų elgseną ir jų aplinką, interpretuoti teisės aktus ir juos taikyti įvairių ataskaitų sudarymui, organizacijų valdymo bei profesinės veiklos problemų sprendimui.
5.1 Gebės planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti organizacijos veiklas, apskaitos procesus, tvarkyti įvairių rūšių apskaitą, taikydamas buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatas, vadovaujantis apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, dalyvauti organizacijų apskaitos politikos, užtikrinančios apskaitos sistemos ir audito veiksmingumą bei informacijos patikimumą, formavime.
5.2 Gebės taikyti audito proceso veiksmus ir priemones, apibrėžti finansinių ataskaitų teikimo bei audito ribas, įvertinti apskaitos, audito ir finansų valdymo sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir ekonominiu požiūriu.
5.3. Gebės analizuoti, vertinti ir prognozuoti organizacijos rodiklius, nustatyti apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemas, pasirinkdamas kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones, taikydamas sisteminį ir globalų požiūrį, formuluoti išvadas, apibendrinimus, pasiūlymus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai; savarankiškas literatūros nagrinėjimas; praktinių užduočių atlikimas; atvejų analizė; užduočių e.mokymosi aplinkoje atlikimas; tiriamieji metodai; informacijos paieška; individualaus ar grupinio pranešimo rengimas; pranešimų analizė grupėse minčių žemėlapio metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Aktyvumo nagrinėjant temas, užduotis, atvejus, situacijas vertinimas; e.mokymosi užduočių atlikimo vertinimas; individualaus ar grupinio pranešimo vertinimas; pranešimų analizės rezultatų vertinimas; taikomų metodų, sprendžiant užduotis, vertinimas; tarpiniai atsiskaitymai; egzaminas.
Egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pirmaisiais studijų metais numatyti dalykai skirti fundamentinėms ekonomikos, finansų, verslo kūrimo, technologijų žinioms ugdyti, kurios sudaro pagrindą vėlesniais metais numatytiems dalykams. Pirmaisiais studijų metais analitiniai gebėjimai gilinami dalykais „Verslo matematika“ bei „Verslo statistika“. Nemažai dėmesio skiriama anglų ar lietuvių kalbos ugdymui. Taip pat pradedamos formuoti krypties žinios ir gebėjimai (dalykas „Apskaitos pagrindai“).
Antrame kurse, šalia dalykų, skirtų finansų, ekonominių, vadybinių kompetencijų ugdymui, gilinamos žinios ir ugdomos kompetencijos apskaitos kryptyje. Apskaitos krypties dalykai programos struktūroje išdėstyti palaipsniui gilinant žinias: finansinės apskaitos srityje „Finansinė apskaita“, „Skirtingų veiklos rūšių apskaita“. Pradedant žinių ir kompetencijų ugdymą valdymo apskaitos srityje (dalykas „Išlaidų apskaita ir valdymas“), audito srityje (dalykas „Veiklos auditas“) bei mokesčių srityje (dalykas „Mokesčių apskaitos pagrindai“). Programoje nemažai dėmesio skiriama etikos ir socialinės atsakomybės klausimams – trečiame semestre yra numatytas dalykas „Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika“.
Tretieji studijų metai skirti tolesniam nuosekliam apskaitos krypties žinių bei kompetencijų gilinimui, šios krypties dalykai sudaro didžiąją dalį privalomųjų dalykų: finansinės apskaitos srityje („Finansinės apskaitos informacinės sistemos“, „Finansinės ataskaitos“, „Apskaita viešajame sektoriuje“, „Vertybinių popierių valdymas ir apskaita“), valdymo apskaitos srityje („Įmonės biudžetų valdymas“, „Strateginės valdymo apskaitos sistemos“), audito srityje („Finansinių ataskaitų auditas“), mokesčių srityje („Verslo mokesčių apskaita“). Be to, studentai pradeda ruoštis baigiamojo darbo parengimui: šeštame semestre susipažįsta su „Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindais“.
Septintame ketvirtų metų semestre studentai ruošia Kursinį darbą, detaliai atskleisdami temą, pasirinktą iš studijuotų sričių. Taip pat gilina apskaitos krypties žinias dalykais „Finansinė analizė“, „Valdymo apskaitos informacinės sistemos“, „Auditas viešajame sektoriuje“. Paskutinio semestro metu studentai siekdami praktiškai pritaikyti įgytas žinias, atlieka profesinę praktiką pasirinktose organizacijose bei rengia praktikos ataskaitą. Šiame semestre jie taip pat rengia, pristato ir gina bakalauro baigiamąjį darbą.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa trunka 4 metus. Programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. AA programa yra daugiaplanė ir orientuota į apskaitos, audito, mokesčių, įmonės finansų analizės, sritis ir jų sinergiją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos „Apskaita ir auditas“ absolventai galės dirbti įvairių veiklos sričių, skirtingo dydžio viešojo sektoriaus ir verslo šalies bei tarptautinėse įmonėse ar organizacijose, tarptautiniuose finansų valdymo centruose bet kurioje finansinės, mokesčių, valdymo apskaitos sistemos grandyje organizuojant, planuojant apskaitos informacijos sistemą bei politiką, ją įgyvendinant, o taip pat apskaitos informacijos rinkimo, sisteminimo, analizės, vertinimo, prognozavimo, strateginio planavimo ir pan. srityse; nacionalinėse ir tarptautinėse audito įmonėse – auditorių padėjėjais bet kuriame audito proceso etape.
Tolesnių studijų galimybės:
Norintys dirbti mokslo tiriamąjį arba pedagoginį darbą bakalauro tęsia studijas magistro studijose aukštojoje mokykloje arba savarankiškai gilina savo žinias ir profesinius įgūdžius.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Apskaita ir auditas Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)