Žurnalistika

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŽurnalistika ir informacija
Studijų kryptisŽurnalistika
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121JX025
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
rengti naujienų žurnalistikos profesionalus, gebančius rinkti, vertinti, grupuoti informaciją, parengti įvairių žanrų ir raiškų turinį, pritaikytą skleisti įvairiais komunikacijos kanalais.

Studijų rezultatai:
Žurnalistikos studijų programos absolventas geba: 1) ieškoti reikalingos sprendimų priėmimui informacijos, planuoti ir organizuoti asmeninę ir grupinę veiklą; 2) prisitaikyti prie kintančių profesinės veiklos sąlygų, inovatyviai dirbti, rasti sprendimus netipinėse darbinėse situacijose; 3) analizuoti kintančios profesinės aplinkos veiksnius; 4) kritiškai vertinti disponuojamą informaciją, prognozuoti pokyčius; 5) generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas; 6) naujovišką informaciją pateikti kūrybiškai; 7) analizuoti žiniasklaidos organizacijų ir priemonių struktūras, žurnalistinio darbo metodus ir vertinti žiniasklaidos veiklą; 8) analizuoti politikos ir žiniasklaidos santykius, žiniasklaidos ekonominius procesus ir tendencijas; 9) organizuoti kryptingą komunikaciją siekiant numatytų darbo tikslų; 10) komunikuoti su įvairių organizacijų ir socialinių sluoksnių atstovais; 11) parengti originalius ir profesionalius rašto, audiovizualinės, garso ir daugiaterpės raiškos žurnalistinius kūrinius; 12) kūrybiškai pateikti ir analizuoti politikos, ekonomikos, kultūros ir socialinio gyvenimo faktus ir reiškinius; 13) kompleksiškai analizuoti medijų turinį ir jį lemiančius veiksnius, kritiškai vertinti informacinėje erdvėje vykstančius procesus ir taikyti komunikacijos tyrimų metodus; 14) apibrėžti ir numatyti žiniasklaidos poveikį visuomenei, kritiškai vertinti medijų įtaką įvairioms socialinėms grupėms, pilietinei bendruomenei; 15) pagrįsti sprendimus ir nuomonę dėl etiškų žurnalistinio darbo metodų; 16) pasirinkti tinkamus publikacijų šaltinius ir socialiai atsakingai pateikti publikacijas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, pratybos, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, kūrybinių darbų rašymas. Akademiniai užsiėmimai vyksta šiuolaikinėse moderniose auditorijose, o praktiniai mokymai rengiami tam specialiai įrengtose profesionaliose radijo ir TV pratyboms skirtose auditorijose bei studijose.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomų dalykų apimtis – 160 kreditai.
Būsimieji socialinių mokslų bakalaurai studijuoja komunikacijos teorijas, žurnalistikos žanrus, audiovizualines medijas, balso lavinimą ir retoriką, žiniasklaidos teisę, interviu techniką, politikos, verslo ir kultūros žurnalistiką ir kitus dalykus.
Profesinė praktika – 20 kreditų.
Atliekamos trys profesinės praktikos. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami informacijos rinkimo, vertinimo, žurnalistinių kūrinių rengimo, darbo komandoje ir kiti gebėjimai.
Bakalauro baigiamasis darbas – 20 kreditų.

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamųjų dalykų apimtis – 40 kreditų.
Studentai gali pasirinktinai specializuotis rašto, garso, vaizdo ar daugiaterpėje raiškoje ir technikose. Iš ilgo VU siūlomo Bendrųjų universitetinių dalykų sąrašo gali pasirinkti labiausiai kiekvieno poreikius atitinkančius studijų dalykus (15 kreditų).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa vienintelė Lietuvoje rengia naujienų žurnalistikos profesionalus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali pradėti profesinę karjerą dirbdamas šiuolaikinių medijų organizacijose, viešosios komunikacijos įmonėse, valstybės institucijose ir nevyriausybinėse organizacijose, kur reikalingos profesionalios žurnalistikos ir komunikacijos žinios bei įgūdžiai.

Tolesnių studijų galimybės:
Socialinių ir humanitarinių krypčių magistrantūros studijos.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Žurnalistika Žurnalistika ir informacija Žurnalistika Nuolatinė - 3.5 (metais)
Vilniaus universitetas Žurnalistika Žurnalistika ir informacija Žurnalistika Nuolatinė - 4 (metais)