Leidyba ir reklama

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŽurnalistika ir informacija
Studijų kryptisŽurnalistika ir informacija (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121JX024
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti atviros rinkos sąlygomis gebančius dirbti vidurinės grandies leidybos (tradicinės ir elektroninės) bei reklamos specialistus, suteikti žinių ir kvalifikaciją, leidžiančią pradėti savarankišką veiklą leidybos ir reklamos srityje, prisitaikyti prie greitai kintančių darbo sąlygų, konkuruoti rinkoje.

Studijų rezultatai:
Leidybos ir reklamos studijų programos absolventas geba organizuoti ir valdyti leidybinius ir reklaminius procesus, kvalifikuotai atlikti leidybos ir reklamos institucijoms būdingą specifinę organizacinę, vadybinę, verslo, finansinę, informacinę, rinkodaros, reklaminę, gamybinę, prekybinę, redakcinę, projektų vadybos veiklą, yra įsisavinęs leidybos ir reklamos darbų bei užduočių ekspertizės, paslaugų teikimo metodiką, išlavinęs valdymo ir konkuravimo, leidinių platinimo rinkos aplinkoje įgūdžius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis dėstymas, atvejo analizė, diskusija, vieša pateiktis, grupinis darbas, projektinis darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – įskaityta arba neįskaityta.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomų dalykų apimtis – 165 kreditai.
Šie dalykai daugiausia skirti tokių dalykinių kompetencijų kaip pamatinių leidybos ir reklamos teorinių žinių ir gebėjimų taikyti jas profesinėje veikloje bei esminių leidybos, reklamos ir kitos komunikacinės veiklos tyrimo, planavimo ir vykdymo žinių ir gebėjimui ugdymui. Atsižvelgiant į tai, kad leidyba vystosi tradicijų ir naujovių sankirtoje, išlaikydama savo kaip kultūrinės ir verslo srities specifiškumą, tarp studijų krypties dalykų yra nemažai ekonomikos, vadybos, rinkodaros disciplinų („Vadybos teorija“, „Ekonomikos teorija“ ir kt.). Iš tradicinės leidybos disciplinų programoje yra ,,Leidybos istorijos“, ,,Leidybos pagrindų“, „Redakcinio darbo“, ,,Leidinių platinimo“ ir kitos. Atsižvelgiant į sparčiai leidyboje vykstančius pokyčius, programoje nemažai dėmesio skiriama informacinėmis technologijomis susijusių žinių perteikimui ir atitinkamų gebėjimų ugdymui. Tam į ją įtrauktos tokios disciplinos kaip ,,Grafinis dizainas“, ,,Skaitmeninės leidybos pagrindai“ ir kt.
Profesinė praktika – 15 kreditų.
Profesinę praktiką studentai turi atlikti 8 semestre.
Bakalauro baigiamasis darbas – 15 kreditų.

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai – 55 kreditai.
Šie dalykai skirti gilesnei specializacijai ir pagilinti tokias kompetencijas, kaip gebėjimas atlikti leidybos, reklamos ir kitų komunikacinių produktų bei paslaugų kūrimo bei gamybos užduotis, taikyti savo veikloje technologines naujoves ir gebėjimas skleisti leidybos ir reklamos produktus. Tam programoje numatyti du pasirenkamųjų dalykų kompleksai 6 ir 7 semestruose. Pirmasis – ,,Leidybiniai-redakciniai procesai“ – sudaro sąlygas studijuojantiems gilintis į konkrečią leidybinės veiklos sferą. Tuo tikslu į šį kompleksą įtraukti tokie dalykai kaip ,,Reakcinis leidinio parengimas (dalykinė literatūra)“, ,,Redakcinis leidinio parengimas (grožinė ir vaikų literatūra)“, ,,Skaitmeninės leidybos verslas“ ir kitos. Kitas pasirenkamųjų dalykų kompleksas – ,,Reklamos leidyba“ – skirtas suteikti galimybes studentams pagilinti reklaminės veiklos žinias bei gebėjimus. Tam skirtos tokios disciplinos kaip „Prekės ženklo strategija“, „Reklamos semiotika“, „Žiniasklaidos planavimas“ ir kt.
Galima laisvai pasirinkti papildomus, bendrauniversitetinių studijų dalykus (15 kreditų).
Galima pasirinkti savanorišką praktiką.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra vienintelė tokio pobūdžio bakalauro programa Lietuvoje. Ji buvo rengta ir išlieka tarpdisciplininė, vykdoma socialinių mokslų kontekste ir naudojant šiam sektoriui būdingą komunikacijos ir ekonomikos disciplinų paketą, papildant jį humanitarinių mokslų disciplinų žiniomis, formuojanti gebėjimus, leidžiančius absolventams atlikti leidybinės ir reklaminės veiklos užduotis įvairiose institucijose.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti leidybos, reklamos, žiniasklaidos institucijose bei siekti karjeros kitose srityse, kur reikalingos ne tik leidybos žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, mokėjimas dirbti komandoje, informacinių technologijų, darbo su projektais išmanymas.

Tolesnių studijų galimybės:
Norėdamas dirbti kaip vadovaujančios grandies darbuotojas ar sėkmingai vadovauti leidybinėms įmonėms leidybos bakalauras gali tęsti studijas VU Komunikacijos fakulteto socialinių mokslų krypties magistratūros studijų programose, specializuodamasis šiose profesinėse leidybos srityse: tradicinė leidyba, elektroninė leidyba, leidinių platinimas.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose