Verslo informacijos vadyba

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėŽurnalistika ir informacija
Studijų kryptisŽurnalistika ir informacija (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121JX022
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Verslo informacijos vadybos studijų programos tikslas yra rengti puikiai prie nuolat besikeičiančios aplinkos prisitaikančius specialistus, siekiančius kurti naujausiomis žiniomis grįstas inovatyvias informacines paslaugas ir gebančius tikslingai valdyti informaciją bei žinias; formuoti efektyvios komunikacijos įgūdžius bei kompetencijas, išmokyti taikyti komunikacijos projektų valdymo metodiką bei įgyvendinti komunikacijos projektus; išmokyti taikyti informacines ir komunikacines technologijas užtikrinant organizacijos veiklos efektyvumą.
Studijų rezultatai:
Verslo informacijos vadybininkas, gebantis profesionaliai valdyti didelės apimties informacijos srautus ir tikslingai bei efektyviai panaudoti organizacijos išteklius, prisidės prie jos veiklos sėkmės, dirbdamas žinių ir informacijos valdymo specialistu mokslo, kultūros ir valdymo institucijose, verslo organizacijose, steigdamas privačias įmones, teikiančias informacines paslaugas, taikydamas įgytas žinias specializuotoje žinių, informacijos tarpininko bei konsultanto veikloje įvairiose valstybinėse bei verslo struktūrose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu taikomi integruoti mokymosi metodai: atvejo analizės, veiklos refleksija, simuliaciniai žaidimai, diskusijos, praktiniai užsiėmimai dirbant su programiniais paketais. Studijų metu taikomi individualūs ir grupiniai darbai. Studijų programos dalykų medžiaga talpinama į virtualią mokymosi aplinką. Praktiniai gebėjimai ugdomi profesinės praktikos metu. Sudaroma galimybė atlikti praktiką užsienyje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis – 240 kreditų. Būsimieji verslo informacijos paslaugų bakalaurai studijuoja šiuos pagrindinius dalykus, kurie apjungti į blokus: Informacijos ir technologijų valdymo blokas (Informacinės komunikacinės technologijos, Informacijos valdymas, Sociologiniai informacinės veiklos tyrimo metodai, Programavimo pagrindai, Informacinės sistemos, Informacinės paslaugos, Žinių valdymas, Verslo analitika, Informacijos saugumas, Verslo valdymo sistemos, Duomenų bazių valdymas); Vadybinis blokas (Ekonomikos teorija, Verslo organizavimas, Vadybos teorija, Kūrybiškumo ugdymas, Kūrybinės industrijos, Projektų valdymas ir rengimas, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Kokybės valdymas, Finansinė apskaita, Inovacijų vadyba, Tarptautinis verslas, Komercinė teisė); Komunikacijos ir rinkodaros blokas (Komunikacijos istorija ir teorija, Komunikacinės kompetencijos ugdymas, Tarpkultūrinė komunikacija, Rinkodara, Integruota komunikacija, Verslo komunikacija socialinėse medijose, Ryšiai su visuomene, Reklama, Organizacinė komunikacija, Politinė komunikacija ir pilietinė visuomenė); Dalykai programoje studijuojami nuosekliai, tikslingai siekiant programos tikslų ir uždavinių.
Profesinė praktika – 20 kreditų.
Bakalauro baigiamasis darbas – 20 kreditų.
Studento pasirinkimai:
Studentams nuo antro semestro yra suteikiama galimybė tikslingai pasirinkti skirtingas sritis pagilinančius dalykus, tokius kaip: Verslo rizikos valdymas, Įtikinimo komunikacija, Strateginis valdymas, Turinio reklama, Vizualioji komunikacija, Komercinė teisė, Verslo plėtros projektas ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos unikalumas yra susijęs su kelių ypač svarbių veiklų integralumu: komunikacijos, informacinių technologijų ir vadybos. Šiuolaikinėse organizacijose trūksta ekspertų, kurie galėtų suvaldyti ir tinkamai apdoroti didelius informacijos srautus, gebėtų kokybiškai paruošti pranešimus ir juos komunikuoti, taikytų naujausius technologinius sprendimus – būtent tokie gebėjimai ir praktiniai įgūdžiai yra suteikiami pabaigus studijų programą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas baigęs studijų programą, gali dirbti informacijos vadybininku, duomenų analitiku, projektų vadovu organizacijų rinkodaros ir komunikacijos skyriuose bei informacinių technologijų sektoriuje; gali dirbti konsultantu informacinio aptarnavimo srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas baigęs studijų programą, įgyti aukštesnę kvalifikaciją VU Komunikacijos fakulteto ir kitų aukštųjų mokyklų humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių magistro studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose