Ergoterapija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121GX014
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti ergoterapijos specialistus, gebančius savarankiškai arba reabilitacijos specialistų komandoje įvertinti paciento/kliento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimus ir įgyvendinti ergoterapijos programas, skirtas joms atkurti, palaikyti ir kompensuoti klinikinėje arba bendruomeninėje aplinkoje, prisidėti prie sveikatos priežiūros politikos nuostatų įgyvendinimo siekiant asmens užimtumo, saviraiškos ir socialinės įtraukties.
Studijų rezultatai:
Baigęs ergoterapijos bakalauro studijų programą žinos pagrindines teorijas biopsichosocialiniam reabilitacijos modeliui pagrįsti ir taikyti profesinėje veikloje remiantis tarpdalykiniu požiūriu; gebės taikyti ergoterapijos modelius biopsichosocialinių funkcijų ištyrimui ir sutrikimams įvertinti, priemones bei ergoterapijos programų efektyvumo vertinimo prieigas; žinos apie ergoterapijos vaidmenį ir organizavimo ypatumus klinikinėje ir bendruomeninėje aplinkoje įgyvendinant sveikatos priežiūros politiką; gebės tikslingai rinkti, sisteminti ir analizuoti mokslinę literatūrą, taikyti mokslinio tyrimo metodus sprendžiant ergoterapijos problemas; gebės savarankiškai suplanuoti ir įgyvendinti tarpdalykinį mokslinį tyrimą, kritiškai vertinti ir interpretuoti rezultatus, jais remtis tobulinant profesinę veiklą; gebės identifikuoti asmens ar socialinės atskirties grupės galimybes, poreikius ir problemas, numatyti ergoterapijos strategiją bei prognozuoti jos poveikį; remiantis situacijos analize, geba suplanuoti, parengti ir įgyvendinti ergoterapijos programas klinikinėje arba bendruomeninėje aplinkoje, įvertinti jų efektyvumą remiantis tarpdalykiniu požiūriu; gebės kritiškai vertinti ir integraliai taikyti socialinių ir biomedicinos mokslinių tyrimų rezultatus dinamiškoje profesinėje aplinkoje; gebės perteikti profesinius klausimus specialistams ir visuomenei raštu ir žodžiu – lietuvių ir užsienio kalba, adekvačiai taikyti informacines technologijas; bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir pacientais/klientais bei jų šeimos nariais, konstruktyviai dirbti reabilitacijos komandoje atsakingai ir etiškai įgyvendinant ergoterapijos uždavinius; formuluoti ir įgyvendinti savo mokymosi uždavinius, atsižvelgiant į profesinės veiklos tikslus dinamiškoje aplinkoje; savarankiškai ir atsakingai, vadovaujantis profesinės etikos nuostatomis priimti sprendimus, atsižvelgus į jų pasekmes asmens ir bendruomenės gyvenimo kokybei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi studijų metodai, skirti plėtoti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas ir paremti probleminio mokymosi principais: įtraukiamoji paskaita, grupės diskusija, atvejo analizė, savirefleksija, vaidmenų atlikimas, situacijų modeliavimas, literatūros paieška ir jos nagrinėjimas, pranešimo rengimas ir pristatymas, praktikos dienoraštis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Norint įvertinti įgytas kompetencijas, pasiektus studijų siekinius, taikomi įvairūs vertinimo metodai: apklausta raštu, testavimas, pranešimas, atvejo analizė raštu, praktika, pristatymai, savęs ar kolegų įvertinimas.
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Universitetinių Ergoterapijos pirmosios pakopos studijų trukmė keturi metai, jų apimtį sudaro 240 kreditų. Kreditai išdėstyti po 30 viename semestre.
Ergoterapijos studijų programoje profesinei praktikai skirta 60 kreditų.
Studijuojami biomedicinos mokslų (Funkcinė anatomija, Žmogaus fiziologija; Patologija, biologija ir genetika ir kt.), socialinių mokslų (Sveikatos priežiūros valdymas, slaugos pagrindai ir pirmoji medicininė pagalba; ir kt.), humanitarinių mokslų (užsienio k., Psichologija; Psichosocialinė prieiga ir medicinos etika ir kt.) dalykai. Pagrindiniai studijų dalykai: Ergoterapijos istorija ir filosofija; Žmogus, veikla ir aplinka; Ergoterapijos teorijos ir modeliai; Reabilitacijos priemonės; Motorinės kontrolės raida; Ištyrimo principai ergoterapijoje; Ergoterapija vaikams ir paaugliams; Kompensacinės priemonės ir universali aplinka; Ergonomika; Ergoterapija darbingo amžiaus žmonėms; Socialinė, profesinė reabilitacija ir neįgaliųjų integracija; Ergoterapija senyvo amžiaus žmonėms; Sergančiųjų psichikos ligomis užimtumas ir ergoterapija; Kompensacinės priemonės ir universali aplinka; Mokslinių tyrimų pagrindai.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus (10 kreditų) ir pasirinkti iš Studijų programos plano Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (15 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ergoterapijos studijų programos dėstytojai yra baigę tarptautinius dėstytojų rengimo kursus, kuriuos organizavo Europos ergoterapijos aukštųjų mokyklų tinklas ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education). Vilniaus universitetas nuo 2003 metų yra ENOTHE narys.
Nuo 2010 metų Vilniaus universitetas yra Nordplus (Nordplus higher education) narys, kurio organizuojamoje mokslinėje veikloje ir tarptautiniuose mokslo bendradarbiavimo projektuose aktyviai dalyvauja studentai kartu su dėstytojais.
Pagrindinė profesinės praktikos bazė (VšĮ VUL Santaros klinikų, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras) ir joje vykdomos 4 reabilitacijos programos akredituotos Europos Sąjungoje. Jauni, kvalifikuoti ir patyrę savo srities specialistai, dalyvaujantys mokslo taikomojoje veikloje, tobulinantys kvalifikaciją tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu bei turintys didelę klinikinės praktikos patirtį dėsto ergoterapijos studentams.
Profesinės veiklos galimybės:
• Ergoterapijos studijų programos absolventai gali dirbti visų sveikatos priežiūros lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, ugdymo ir mokymo įstaigose, socialinės reabilitacijos įstaigose, sveikatingumo įstaigose, ortopedijos įmonėse, socialinės rūpybos, globos ir slaugos įstaigose, privačiose gydymo įstaigose.
• Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1003 „Dėl Diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybėse ar Šveicarijos konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti Lietuvos Respublikoje pagal reglamentuojamą profesiją, priskirtą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai sričiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimas (Žin., 2008, Nr. 125-4778)
• Lietuvos medicinos norma MN 125:2016 „Ergoterapeutas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“
Tolesnių studijų galimybės:
• Absolventas, baigęs ergoterapijos pirmosios pakopos studijų programą, studijas gali tęsti tos pačios krypties antrosios pakopos studijų programoje bei kitų krypčių magistro studijų programose.


Panašios programos kitose mokymo įstaigose