Visuomenės sveikata

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėSveikatos priežiūra
Studijų kryptisTerapija ir reabilitacija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121GX012
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Visuomenės sveikatos pagrindinių studijų programos tikslas yra rengti kompetentingus visuomenės sveikatos bakalaurus, profesinėje veikloje gebančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus, keliančius naujas teorijas ir idėjas, turinčius puikius socialinius ir komunikacinius įgūdžius, įgalinančius juos dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, taip pat gebančius organizuoti, planuoti bei įgyvendinti taikomuosius mokslinius tyrimus, visuomenės sveikatos politiką ir visuomenės sveikatos intervencijas.
Studijų rezultatai:
Visuomenės sveikatos bakalauras geba abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sintezuoti informaciją, Žino ir moka taikyti informacines ir komunikacijos technologijas, geba dirbti grupėje tarpdalykinėje komandoje, keistis informacija ir priimti bendrus sprendimus. Geba savarankiškai rinkti, analizuoti, sisteminti duomenis. Žino populiacijos sveikatos vertinimo kriterijus ir jų analizavimo metodus. Žino visuomenės sveikatos problemų nustatymo principus, geba rinkti duomenis ir juos apibendrinti. Dalyvauja visuomenės sveikatos priežiūros prioritetų nustatyme, duomenų rinkime, jų analizėje, interpretacijoje ir sklaidoje. Žino aplinkos veiksnius, darančius įtaką visuomenės sveikatai, žino jų poveikio nustatymo ir valdymo principus, žino visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančius teisės aktus ir taiko profesinėje veikloje. Žino PSO, Europos Sąjungos ir Lietuvos sveikatos politikos tikslus, siekinius, direktyvas ir geba dalyvauti sveikatos politikos formavime, įgyvendinime ir vertinime. Žino prevencinių programų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo principus, dalyvauja prevencinių programų įgyvendinime. Įgijęs komunikacijos įgūdžių, gebėti komunikuoti su kitų sričių specialistais, dirbti grupėje tarpdalykinėje komandoje, geba bendrauti gimtąja ir užsienio kalba, Žino sveikatos stiprinimo ir mokymo formas, metodus ir geba juos taikyti. Supranta įrodymais grįstą visuomenės sveikatos praktiką ir geba ją taikyti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, situacijų, publikacijų nagrinėjimas, grupinis darbas, atvira diskusija, literatūros paieška, savarankiškas darbas, profesinė praktika
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Tarpiniai studijų rezultatai vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai dalykai, kuriuos studijuoja studentai: Žmogaus biologija ir parazitologija, Mikrobiologija ir imunologija, Genetika ir genomikos pagrindai, Sveikatos psichologija, Sveikatos ekonomikos ir vadybos pagrindai, Komunikacijos įgūdžiai, Sveikatos sociologija, Ekstremalių situacijų valdymas, Radiacinė sauga, Sveikatos ugdymas ir stiprinimas, Populiacijos sveikata, Sveikatos politika ir valdymas, Mityba ir maisto sauga, Profesinės sveikatos pagrindai, Aplinkos sveikata, Vaikų ir paauglių sveikatos sauga, Epidemiologijos pagrindai, Visuomenės sveikatos teisė. Kadangi studijos baigiamos baigiamojo darbo gynimu, tai 6 semestrą dėstomi Mokslinių tyrimų pagrindai ir biostatistika. 8 semestre yra 15 kreditų Profesinė praktika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į praktinę profesinę veiklą
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose – visuomenės sveikatos centruose, visuomenės sveikatos biuruose, specializuotuose visuomenės sveikatos įstaigose, Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje, Darbų saugos inspekcijoje, Valstybinėje narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės tarnyboje, socialinės globos, vaikų ugdymo ir kitose valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, farmacijos įmonėse, savivaldybių administracijoje, ligoninių ir poliklinikų administracijoje ir kt..
Tolesnių studijų galimybės:
Visuomenės sveikatos bakalaurai gali tęsti studijas visuomenės sveikatos ir kitų artimų krypčių magistrantūroje.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose