Molekulinė biotechnologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121FX013
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai): parengti pramonės bei medicinos biotechnologus, suprantančius fundamentinius biotechnologijos procesus, vykstančius įvairiuose biologinių sistemų organizacijos lygmenyse: nuo molekulių iki daugialąsčių organizmų, ląstelės funkcijos ir reguliavimo procesų ir turinčių pakankamai žinių ir įgūdžių bei praktinių gebėjimų tinkamų sėkmingai karjerai su molekuline biotechnologija susijusiose srityse.
Studijų rezultatai:
1. Asmeniniai gebėjimai
1.1. Geba nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei praktinius įgūdžius ir siekti naujų žinių, toliau ugdytis savarankiškai ir komandoje.
1.2. Geba suprasti technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir technologinės inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už technologinę veiklą.
1.3. Geba identifikuoti su molekulinėmis biotechnologijomis susijusias galimybes ir iššūkius.
2. Socialiniai gebėjimai
2.1. Geba diskutuoti bei argumentuotai pagrįsti savo darbo rezultatus, pristatydami juos raštu arba žodžiu tiek mokslinei, tiek plačiai auditorijai, kritiškai vertinti mokslinėje literatūroje pateiktus duomenis.
3. Žinios ir jų taikymas
3.1. Geba suprasti molekulinės biotechnologijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas ir geba jais tinkamai operuoti.
3.2. Geba teisingai taikyti chemijos, molekulinės biologijos, mikrobiologijos, bioinformatikos, biochemijos ir matematines fundamentines žinias.
3.3. Geba paaiškinti platesnį daugiadalykį technologijų kontekstą, geba adaptuoti kitų technologijų metodus ir procesus molekulinės biotechnologijos srityje.
4. Specialieji gebėjimai
4.1. Geba taikyti molekulinės biologijos, mikrobiologijos, bioinformatikos, biochemijos, biotechnologijos žinias ir supratimą bioprocesų analizei ir renkantis metodus bei biotechnologinę įrangą.
4.2. Geba taikyti įgytas technologines žinias praktikoje ir įvertinti alternatyvius sprendimų variantus bei jų pasekmes.
4.3. Geba paaiškinti biotechnologinės veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, taip pat technologinio proceso grandžių sąveiką.
4.4. Geba valdyti pagrindinius bioinžinerinius sprendimus ir metodus biomolekulių struktūros ir funkcijos charakterizavimui, o taip pat kuriant naujus vaistinius preparatus bei diagnostikos metodus.
5. Gebėjimas vykdyti tyrimus
5.1. Geba taikyti modernius molekulinės biotechnologijos tyrimo ir analizės metodus.
5.2. Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti jų duomenis ir pateikti išvadas.
5.3. Geba tinkamai naudoti biotechnologinę įrangą tyrimams atlikti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos auditorijose, seminarai, laboratoriniai darbai, praktika įstaigose, išvykos į institucijas, moksliniai tiriamieji darbai, konsultacijos, baigiamasis bakalauro darbas, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Nuolatinis/tarpinis (testas, darbas laboratorinių metu, atliktų darbų ataskaita) ir galutinis vertinimas - egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Rezultatai įvertinami pažymiais nuo 1 iki 10 dešimties balų vertinimo sistemoje. Už dalyką atsiskaityta, jeigu galutinis vertinimas yra aukštesnis nei 4 balai. Galutinis dalyko rezultatų vertinimas yra sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Technologijos mokslų krypties moduliai (130 kreditai): Kultivavimo technologijos, Baltymų ir kitų biopolimerų gamybos gryninimo technologijos, Imunologija ir imunotechnologijos, Biojutikliai, Ominės technologijos, Mikroskysčių technologijos, Biokonversijų technologijos, Ląstelių technologijos, Sintetinė biologija ir metabolizmo inžinerija, Molekulinė diagnostika, Farmacinė biotechnologija, Technologinių procesų vadyba ir standartizavimas, Profesinė praktika, Bakalauro baigiamasis darbas.
Fizinių mokslų krypties moduliai (45 kreditai): Bendroji ir fizikinė chemija, Organinė chemija, Analizinė biochemija, Biochemija, Tiesinė algebra ir geometrija, Matematinė analizė ir diferentinės lygtys, Biostatistika, Bioinformatika.
Biomedicinos mokslų krypties moduliai (55 kreditai): Bendroji biologija, Mikrobiologija ir mikroorganizmai pramoniniuose procesuose, Genetikos procesai ir koncepcijos, Molekulinė biologija, Enzimologija, Genų inžinerija, Virusologija.
Humanitarinių mokslų krypties moduliai (5 kreditai): Anglų kalba.
Bendrojo universitetinio lavinimo moduliai: 15 kreditų.
Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skirti dalykai: Profesinė praktika ir Bakalauro baigiamasis darbas, kurie sudaro 50 kreditų programoje.
Specializacijos: -
Studento pasirinkimai: Studentų pasirenkamiems dalykams skirta 10 kreditų iš programoje numatytų pasirenkamų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai: plataus profilio biotechnologijos specialistas, gebantis spręsti įvairaus pobūdžio problemas susijusias su molekuline biotechnologija, suprantantis fundamentinius biotechnologijos procesus, vykstančius įvairiuose biologinių sistemų organizacijos lygmenyse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Programą baigę absolventai turės labai plačias specializacijos galimybes darbo rinkos segmentuose tokiuose kaip:
• farmacija,
• biofarmacija,
• biomedžiagų gamyba,
• molekulinių įrankių tyrimams bei medicinai kūrimas ir gamyba,
• ekologinių aplinkos veiksnių tyrimas,
• biojutiklių inžinerija,
• biomolekulinių sąveikų ir sąveikų sistemose modeliavimas,
• molekulinė neuroinžinerija.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigę absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje biomedicinos, technologijų ar fizinių mokslų srityse (antroji studijų pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Vilniaus universitetas Molekulinė biotechnologija Biologija ir susiję mokslai Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)