Molekulinė biologija

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėBiologija ir susiję mokslai
Studijų kryptisBiologija
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 4 (metais)
Kreditai240
Programos kodas6121DX007
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti išsilavinusius, mokslo naujovėms imlius, kritiškai mąstančius molekulinės biologijos specialistus, turinčius bazinių gyvybės mokslų sričių žinių ir įgūdžių, kurie užtikrintų sėkmingą karjerą su molekuline biologija susijusiose mokslo ir ūkio srityse.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos: molekulinis biologas geba dirbti savarankiškai ir komandoje, geba organizuoti savo ir kolegų darbą, geba naudotis informacijos šaltiniais, mokomąja ir moksline literatūra, geba perteikti mokslinę informaciją auditorijai, bendrauti profesinėje srityje raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis.
Dalykinės kompetencijos: Molekulinis biologas turi žinių ir supratimą apie gyvybės procesus molekuliniame, ląsteliniame, organizmų lygmenyse; paaiškina struktūrines ir funkcines pagrindinių biologinių molekulių savybes ir virsmus, taiko biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos žinias apibūdinti biologines sistemas, molekules ir procesus; taiko molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir bei šiuolaikinius metodus moksliniuose tyrimuose ir praktiniame darbe; saugiai dirba su biologinėmis ir cheminėmis medžiagomis, planuoja eksperimentus, analizuoja ir interpretuoja tyrimų duomenis, formuluoja moksliškai pagrįstas išvadas, taiko teorines ir praktines žinias spręsti žinomo ir nežinomo pobūdžio problemas, identifikuoja naujas problemas ir siūlo jų sprendimo būdus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai: Bendroji ir fizikinė chemija, Organinė chemija, Bioorganinė chemija, Biochemija, Specialybės anglų kalba, Fizika, Tiesinė algebra ir geometrija, Matematinė analizė ir diferencinės lygtys, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Biologinė įvairovė, Įvadas į molekulinės biologijos laboratoriją, Struktūrinė ląstelės biologija, Žmogaus ir gyvūnų fiziologija, Biostatistika, Genų inžinerija, Mikrobiologija, Molekulinė biologija, Bioinformatika, Funkcinė ląstelės biologija, Genetikos pagrindai, Kursinis darbas, Biotechnologija, Molekulinė evoliucija, Imunologogija. Pasirenkamieji dalykai: Bioenergetika, Kiekybinė fluorescencinė mikroskopija, Augalų molekulinė biologija, Baltymų ir vaistų molekulinė biofizika, Enzimologija, Neurobiologija, Vystymosi biologija ir genetika. Bendrauniversitetiniai dalykai (BUS). Praktikos: profesinės praktikos (16+16 savaičių) mokslo ir studijų bei verslo institucijų mokslinėse laboratorijose. Bakalauro baigiamasis darbas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa suteikia šiuolaikines molekulinės biologijos ir kitų gyvybės mokslų žinias ir praktinius įgūdžius, kurie yra tvirtas pagrindas tolesnėms studijoms bei profesinei karjerai sparčiai besivystančiose biomedicinos ir biotechnologijos mokslo ir ūkio srityse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti biotechnologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, mokslo institutuose, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Molekulinės biologijos bakalaurai tęsia studijas genetikos, mikrobiologijos, neurobiologijos, biofizikos, medicinos biologijos magistrinių studijų programose.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose

Įstaigos pavadinimas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
Klaipėdos universitetas Biologija ir jūros biotechnologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Biologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
Vilniaus universitetas Molekulinė biologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
Vytauto Didžiojo universitetas Biologija ir genetika Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)